Groengebied  Amstelland

Broed-oase voor vogels

Ouderkerkerplas: een broed-oase voor vogels

Bij het beheer en onderhoud van Ouderkerkerplas is er continu aandacht voor biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de soortenrijkdom, deed Jos Vrolijk namens onderzoeksbureau SOVON veldwerkonderzoek naar broedvogels. 

Zijn rapportage bevestigde dat de plas voor veel water-, riet- en struweelvogels een belangrijk broedgebied is. Er zijn dit voorjaar maar liefst 46 verschillende vogelsoorten aangetroffen

Een heel hoog aantal! Naast bekende watervogels als de fuut, de grauwe gans, de meerkoet, de krakeend, de wilde eend en het waterhoen, zijn rietvogels ook goed vertegenwoordigd. Er zijn 15 paartjes rietzangers geteld en van de kleine karekiet maar liefst 25. 

 Deze soort is daarmee nu de koploper in het aantal broedparen bij de plas. De vogels verblijven rondom de hele plas. Aan de oevers zoeken zij de rietstroken op waar voldoende insecten zijn. In de winter is het gebied vooral aantrekkelijk voor overwinterende smienten

Natuurlijk is het beleid over het gebied aangepast op de vogels. Het maaibeheer van riet- en oevervegetatie is bijvoorbeeld afgestemd op de broedvogels. In het broedseizoen zijn delen van het gebied ook afgesloten voor publiek. Daarnaast zijn er in 2020 afspraken gemaakt over hondenlosloopgebieden. Zo draagt Groengebied Amstelland actief bij aan een goede broed- en foerageer leefomgeving.

Ook in het werkgebied van Groengebied Amstelland, de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en het Amsterdamse Bos is de inrichting van het wandelnetwerk Amstelland begonnen. De routes zijn voor het eerst in twee talen beschreven: in het Nederlands en in het Engels. Makkelijk voor de vele Engelstalige inwoners en bezoekers uit die regio.

Lees meer highlights in het jaarverslag van RNH 2020

Lees meer highlights in het jaarverslag