Over ons

Wat we doen?

Onze missie is plezier te bieden in een groene én waterrijke omgeving. Recreatie Noord-Holland ontzorgt gemeenten, de provincie en terreinbeherende organisaties (TBO’s) in Noord-Holland. Wij zijn gespecialiseerd in recreatie in het groen en wij realiseren een breed en gevarieerd aanbod van recreatiemogelijkheden, waarvan ook de natuur moet kunnen meeprofiteren. Een goede balans tussen natuur en recreatie vormt voor ons dan ook een voorwaarde voor ontwikkeling.

Met plezier ontwikkelen, beheren en exploiteren wij recreatie- en natuurgebieden & routes.
Wij kunnen opdrachten integraal oppakken, van advies naar uitvoering, of desgewenst de focus leggen op specifieke onderdelen van het proces.

Advies

Wij adviseren opdrachtgevers over een duurzaam en doelmatig gebruik van de openbare ruimte voor recreatie- en natuurbeleving. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van evenementen, financieel management, subsidiemanagement, veiligheidsplannen en gebiedsontwikkelingsvisies. Besturen ontvangen een inhoudelijk advies dat hen in staat stelt weloverwogen besluiten te nemen. Het aanbieden van transparante, tijdige, volledige en goed onderbouwde informatie vormt een van de belangrijkste pijlers van onze dienstverlening.

Realisatie

Met aandacht en zorg voor duurzaamheid en natuur, realiseren wij projecten en voorzieningen in de groene openbare ruimte. Wij exploiteren recreatiegebieden en –voorzieningen en routenetwerken. Het brede dienstenpakket varieert van ontwikkeling, beheer en onderhoud, financieel beheer tot publiekscommunicatie en omgevingsparticipatie. De gronden die wij beheren zijn eigendom van (semi)overheden. Onze toezichthouders zorgen ervoor dat bezoekers veilig kunnen recreëren. Als toegankelijk en zichtbaar aanspreekpunt in de groene buitenruimte vervullen zij de rol van gastheer of –vrouw voor bezoekers.

Exploitatie

Onze ervaring met het werven van passende evenementen en voorzieningen, maar ook de totale begeleiding en selectie van nieuwe ondernemers is groot. In nauw overleg met onze opdrachtgevers betrekken wij hierbij de brede omgeving en creëren zo draagvlak voor recreatieve ontwikkelingen. We vinden het belangrijk bestuurders goed te ondersteunen in de publieke rol die zij hierbij vervullen. We verlenen ook diensten in de rol van gebiedsmakelaar, op het gebied van onroerend goed beheer en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan.

Aandacht

Wij houden tijdens het hele traject van advies tot uitvoering altijd rekening met de belangen van de opdrachtgever. Door onze onafhankelijke positie onderbouwen wij de gevolgen van keuzes objectief met (onderzoeks)feiten. Ook houden we rekening met de natuur. Wij koppelen keuzes aan mogelijkheden voor meer biodiversiteit en daarmee verbetering van de natuur(waarden). Tot slot houden we rekening met de omgeving. Omgevingsmanagement en (vormen van) participatie zijn onderdeel van onze werkwijze.

Opgaven

Onze opgaven voor de komende jaren zijn gericht op het aanbieden en ontwikkelen van recreatie, het meekoppelen van de huidige opgaven: energie, water, klimaat, stikstof en biodiversiteit en het inbedden van inclusiviteit in onze werkwijze.

Onze opdrachtgevers

Onze voornaamste opdrachtgevers zijn de vijf recreatieschappen in Noord-Holland. Daarnaast voeren wij opdrachten uit voor afzonderlijke gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden en de provincie Noord-Holland. Hun vragen gaan onder andere over de aanleg van recreatieve routestructuren zoals het Wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en het Sloepennetwerk Noord-Holland. Naast schaalvoordelen leidt de bundeling van krachten regelmatig tot langdurige, vruchtbare samenwerkingen.

Onze opdrachtgevers bevinden zich veelal aan de publieke kant van het maatschappelijk speelveld. Zij navigeren in een bestuurlijk complex landschap waarin bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn. Het creëren van draagvlak vormt een voorwaarde voor het kunnen realiseren van plannen. Met onze onafhankelijke positie én onze grondige kennis van het speelveld kunnen wij opdrachtgevers effectief adviseren én opereren.

Gebiedsgerichte organisatie

Onze organisatievorm staat aan de basis van onze gebiedsgerichte werkwijze. Medewerkers uit verschillende teams werken integraal met elkaar samen aan (meerjaren)programma’s en projecten.
In onze recreatiegebieden werken wij met gebiedsteams waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn: beheerders, vastgoedadviseurs, projectleiders, communicatieadviseurs, controllers en programma adviseurs. Door de kennis en ervaring van deze specialisten te combineren, zijn de gebiedsteams zeer efficiënt inzetbaar. De programmamanagers sturen de gebiedsteams aan samen met de managers gebiedsbeheer.

Het DNA van RNH

Onze kernwaarden vertrouwen, zorgzaamheid, werkplezier, ontwikkelgericht en onbevangen vormen samen ons DNA. Er is volledig vertrouwen tussen medewerkers onderling en richting onze opdrachtgevers. We zijn eerlijk en nemen elkaar serieus. Dit komt tot uiting in ons handelen en dragen we actief uit. We hebben interesse én persoonlijke aandacht voor onze collega’s en opdrachtgevers. Zorgzaamheid zit in ons DNA.

Korte lijnen tussen collega’s en opdrachtgevers zorgen voor een aangename cultuur. Een vergaande mandatering stelt medewerkers in staat zelf te acteren en beslissen wanneer zij dat nodig vinden. Er is voldoende ruimte voor eigen inbreng en initiatief. We zijn betrokken, spreken onze waardering uit en motiveren elkaar. Samen zorgt dit voor werkplezier.

Onze medewerkers zijn initiatiefrijk, hebben verantwoordelijkheidsgevoel en zelfreflectie, wat nodig is voor een goed eigenaarschap. Dit maakt ons ontwikkelgericht; we blijven opdrachtgevers verbazen door het steeds een beetje beter te doen. Wij adviseren opdrachtgevers op basis van expertise én authenticiteit. Wij geloven in onszelf en zijn oprecht. Deze onbevangenheid zorgt voor goed onderbouwde onafhankelijke adviezen.