Ontwikkelingen per team

Middelen

Aanpak in- en uitstroom

De krappe arbeidsmarkt maakte het vinden van nieuwe, gekwalificeerde medewerkers een grote uitdaging. De afdeling HR heeft een goede prestatie geleverd voor het invullen van een flink aantal opengevallen functies. De doorstroming van medewerkers, die enerzijds met pensioen gingen en anderzijds van baan wisselden, vroeg extra inspanningen op het gebied van administratie- en wervingsactiviteiten.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Samen met de Veiligheidspiramide is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgesteld met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Daarbij is een plan van aanpak opgesteld voor verbeteringen. Deze RI&E vormt de belangrijkste basis voor het arbobeleid binnen de organisatie.
Ontwikkelingen in IT
In 2023 rondden we de Europese aanbesteding voor de digitale kantooromgeving af en de migratie vond eind 2023 plaats. Na de zomer realiseerden we de modernisering en standaardisering van het digitale netwerk op alle locaties. Ook zijn de printers vervangen.
De voorbereidingen zijn getroffen om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). BIO is het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).

Nieuwe regels

Het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid, de algemene inkoopvoorwaarden en de nieuwe archiefverordening zijn door de schapsbesturen vastgesteld. RNH gebruikt de aanbestedingsrichtlijn en algemene inkoopvoorwaarden ook voor de eigen inkopen.

Rechtmatigheidsverantwoording

De medewerker AO/IC en de controller RNH hebben, in samenspraak met de schapsaccountant, de rechtmatigheidsverantwoording voor de recreatieschappen ingevoerd. Volgens een wetswijziging per 1 januari 2023 doet de accountant dit niet meer. De benodigde controleprogramma’s, checklists en rapportages zijn opgesteld. Ook RNH wordt in de controles meegenomen.

In het nieuws

Binnen de recreatieschappen is veel gecommuniceerd over het voorkomen van zwerfafval. Bezoekers kregen volop tips via websites en social media. Ook was er aandacht voor de grondige aanpak van zwerfafval door beheer: elke dag troffen recreanten schone stranden en ligweides aan. Het begin van het nieuwe broedseizoen werd gevierd met een live uitzending via NH tv vanaf het Landje van Gruijters. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer bestond dit jaar 50 jaar. Om dit te vieren is een jubileumfietstocht uitgezet, met bijbehorend boekje. De fotowedstrijd leverde prachtige plaatjes van het recreatiegebied op.

Mediatraining voor krachtige woordvoering

Op een professionele wijze extern communiceren is belangrijk. Daarom volgde een deel van de medewerkers (programmamanagers, boswachters, communicatieadviseurs en MT-leden) in het najaar een mediatraining. Met de betreffende collega’s is vooraf gekeken naar de inhoud, de toegevoegde waarde en aanpak van de training.

Ontwikkeling

Medewerkers

Bij alle schappen zijn in 2023 nieuwe programmamanagers gestart. Zij hebben op uitstekende wijze de gebiedsteams weer in positie gebracht. Voor deze teams was het een belangrijk jaar; er is veel energie gestoken in de start van ontwikkelprogramma’s, de afronding van een ambitiedocument en financiële doorrekeningen.

Gebiedsontwikkeling

Het ontwikkelen van locaties in recreatiegebieden is een proces van de lange adem, ook voor ondernemers. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag zoals de beleidsbeperkingen van NNN en BPL. Ook de kosten zijn hoger geworden, waardoor initiatiefnemers terughoudend zijn.
In het Geestmerambacht is hier in 2023 een mooi resultaat geboekt met de afspraken rondom De Groene Loper. De provincie heeft besloten De Groene Loper onderdeel te maken van het NNN. Dit betekent onder andere dat er financiële middelen vrijkomen voor de aanleg van deze nieuwe natuur. Een ander deel binnen het recreatieschap Geestmerambacht kan hierdoor ontheven worden van de NNN status, waardoor daar nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Ook voor andere gebieden, onder meer in Spaarnwoude, wordt nu gekeken naar mogelijkheden om in NNN-gebieden een aantal projecten door te laten gaan.

Storytelling en wandelnetwerk Texel

In 2023 heeft het Routebureau voor Twiske-Waterland de eerste routes met storytelling opgeleverd. De succesvolle samenwerking met de Destinatie Marketing Organisatie Laag-Holland lag hieraan ten grondslag. Er is aandacht besteed aan het actualiseren van het fietsknooppuntennetwerk in Noord-Holland. Hierbij staan niet meer alleen de fietsroutes centraal, maar gaat vooral de aandacht uit naar de points of interest waardoor het makkelijker wordt om themaroutes langs de knooppunten te leiden.
Na de voltooiing van het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland begin 2023, startte het Routebureau aan de voorbereiding voor de realisatie van het Wandelnetwerk Texel. Deze regio is het laatste onderdeel van het totale Wandelnetwerk Noord-Holland.

Realisatie

Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden medewerkers

Een plattere organisatiestructuur binnen de beheerteams biedt meer ruimte voor eigen initiatief, uitwisselingsmogelijkheden tussen de beheergebieden en meer focus op uniforme sturing op de beheerplannen. De aanpassingen bieden ook nieuwe ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Hierdoor kunnen we ervaren en goed geëquipeerd personeel, zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk voor de organisatie behouden.

Flexibiliteit Toezicht

De gebiedsgerichte aanpak en flexibiliteit van het team Toezicht is verder versterkt. In het hoogseizoen is de flexibiliteit in het rooster van toezicht vergroot. In het laagseizoen is het dienstrooster aangepast van acht naar negen uur, waarbij het team de afdeling beheer in uiteenlopende werkzaamheden ondersteunt. De drie managers gebiedsbeheer en de teamleider Toezicht gaven op strategisch niveau sturing aan de voorbereiding, uitvoering en bijstelling van het jaarplan Toezicht. De vijf gebiedsbeheerders voerden de regie over de dagelijkse aansturing en prioritering van de boswachters Toezicht.

Succesvolle digitalisering vastgoed contractbeheer

De digitalisering van de ondertekening van vastgoedcontracten en van het vastgoedarchief verliep volgens planning. Meer dan 95% van de contracten handelen we inmiddels digitaal af. Voor het resterende deel blijft het team Vastgoed vanwege juridische verplichtingen de mogelijkheid van schriftelijke afhandeling faciliteren. De vastgoedarchieven van de recreatieschappen Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland zijn opgeschoond en gedigitaliseerd. In 2023 is een grote slag gemaakt in de digitalisering van het vastgoedarchief van Recreatieschap Spaarnwoude, naar verwachting zal ook dit vastgoedarchief voor het einde van 2024 geheel zijn gedigitaliseerd.

Beheersmaatregelen werkdruk

Door de invulling van de kerntaken periodiek te bespreken met de programmamanagers, managers gebiedsbeheer en projectleiding, krijgen zowel het team als betrokkenen meer grip op de planmatige uitvoering van de jaarplannen Vastgoed. Hiermee komt onder andere het relatiemanagement en het optimaliseren van de exploitatie-inkomsten steeds beter van de grond en voelt het team Vastgoed zich gesteund in het beheersen van de werkdruk.

Vernieuwing erfpachtafspraken met Staatsbosbeheer

In de recreatiegebieden van Spaarnwoude, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland is Staatsbosbeheer voor het overgrote deel eigenaar van de grond. Verouderde contracten leverden een beperking op van de ontwikkeling van de gebieden en vroegen veel inzet van team Vastgoed, van Staatsbosbeheer en de schappen. Daarom werd er gewerkt aan sluitende erfpachtafspraken met Staatsbosbeheer voor de lange termijn. Als het proces geen verdere vertraging oploopt, nemen de schapsbesturen en de directie van Staatsbosbeheer in het laatste kwartaal van 2024 een besluit over de nieuwe erfpachtcontracten en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.