Jaarrekening

Inleiding

Kernboodschap

In 2023 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) ingezet op het versterken van de missie, de visie, de kernwaarden en de opgaven waar RNH voor staat. Samen met medewerkers uit alle teams zijn deze opnieuw geformuleerd. Het kernachtige resultaat is hieronder weergegeven.

In een jaar waarin veel energie ging naar het proces van de aandelenverkoop (van provincie Noord-Holland aan Staatsbosbeheer), het opstellen van nieuwe meerjarencontracten (tussen de recreatieschappen en RNH), de personele doorstroming en het opvangen van enige onderbezetting, brengen de teams van RNH evengoed veel tot stand. De samenstelling van het managementteam is in 2023 gewijzigd; de vacature van manager Middelen is intern opgevuld. Het bedrijfsresultaat is € 6.663 hoger dan voor 2023 was begroot. Dit resultaat komt ten gunste van de Algemene Reserve.

Het medewerkersonderzoek van december 2022, waar 86% van de medewerkers aan deelnam, laat over het algemeen een toegenomen tevredenheid zien ten opzichte van het vorige onderzoek, waarbij de sociale veiligheid hoog scoorde. Hier is ook extra aandacht voor geweest, onder andere met trainingen “gewenst gedrag” voor alle medewerkers. Aspecten die de medewerkers graag willen behouden zijn (a) de goede mogelijkheden voor hybride werken, (b) de prettige samenwerking in programmateams, andere teams en in de hele organisatie en (c) het DNA van RNH als met de rest van de organisatie. Verbeterpunten, waar vervolgens samen aan is gewerkt, zijn (d) optimalisatie van de ICT-omgeving, (e) het projectmatig werken en (f) de werkdruk.

Met het programma Natuurinclusieve Recreatie heeft RNH in 2023 stappen gezet op het gebied van communicatie, beheer, locatie- en gebiedsontwikkeling met bijeenkomsten voor de uitwisseling van kennis en ervaring, diverse workshops en een bijdrage aan de talkshow van onze partner Eelerwoude, meer natuurberichten op de internetpagina’s en sociale media van de recreatieschappen om bezoekers te informeren en inspireren om respectvol de flora en fauna in de gebieden te beleven, versterken van de biodiversiteit in ecologische beheerplannen en de uitvoering van onderhoudsmaatregelen (binnen de financiële mogelijkheden die de recreatieschappen daarvoor bieden), het ontwikkelen van een toolbox voor de selectie van de meest passende ecologische maatregelen en het in projectdefinities en -opdrachten standaard opnemen van ecologische randvoorwaarden. Er komt een digitale versie van de toolbox, omdat we merken dat deze op een efficiënte manier goede resultaten oplevert.

RNH heeft in 2023 te maken met doorstroming van medewerkers. In de loop van het jaar zijn 13 nieuwe medewerkers gestart, 5 medewerkers zijn op een andere positie in de organisatie gaan werken en 11 medewerkers hebben de organisatie verlaten (op een organisatie van gemiddeld 88 medewerkers). Het ziekteverzuim in 2023 (5,7%) is helaas hoger ten opzichte van 2022 (4,5%) en ook iets hoger dan het landelijk gemiddelde voor 2023 (5,3%). Wel is de productiviteit van de medewerkers toegenomen van 81% naar 84%. Het aantal fte in dienst en ingehuurd bedraagt 3,7 fte minder dan begroot en 2,0 fte meer ten opzichte van 2022.

Interne ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen in 2023 zijn:

 • Het versterken van de missie, de visie, de kernwaarden en de opgaven waar RNH voor staat en het voortzetten van de organisatieontwikkeling die dit ondersteund.
 • Opvolging geven aan de uitkomsten van het medewerkersonderzoek.
  Toename van de personele doorstroming in alle teams van RNH faciliteren en inwerken, met een focus op de kerntaken van elk team.
 • Het opzetten en uitvoeren van het programma Natuurinclusieve Recreatie.
 • Migratie van de digitale kantooromgeving, optimalisatie van het digitale netwerk op de werklocaties, vervanging van printers en verbetering van informatiebeveiliging.
 • Invoering van het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de recreatieschappen en RNH.
 • Voor het eerst, maar succesvol uitvoeren van de rechtmatigheidscontrole en -verantwoording bij de recreatieschappen, die volgens een wetswijziging per 1 januari 2023 niet meer door de accountant wordt gedaan.
 • Realisatie en invoering van een interactief intranet en het verbeteren van de websites van de recreatieschappen, wandelnetwerk Noord-Holland, het Noord-Hollandpad en RNH, waaronder de digitale toegankelijkheid.
 • Ontwikkelen van een strategie om de NNN-begrenzing in recreatiegebieden te optimaliseren voor de natuur, waarbij op andere locaties de recreatieve druk kan worden opgevangen.
 • Het Routebureau van RNH actualiseert netwerken, voegt meer verhalen toe aan de routes en verkent de mogelijkheden voor het wandelnetwerk op Texel.
 • De plattere organisatiestructuur van de beheerteams geeft meer ruimte voor initiatieven en uitwisselingen. Ook wordt steeds meer natuurinclusief gewerkt.
 • Team toezicht heeft nieuwe beheersmaatregelen vanwege de Wet Politiegegevens geïmplementeerd en een in- en extern auditproces opgezet om deze volgens de wet te blijven monitoren.
 • De boswachters van team Toezicht hebben samen met de beheerders de gebiedsgerichte en flexibele aanpak verbeterd.

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen die in 2023 van invloed zijn op het functioneren van RNH, waren:

 • Provincie Noord-Holland werkt aan het verkopen van haar aandelen in RNH, waarbij Staatsbosbeheer de beoogde koper is. In 2023 heeft het boekenonderzoek plaatsgevonden, waarbij RNH alle gevraagde informatie heeft aangeleverd.
 • Het bestuursbureau trekt het proces om te komen tot vernieuwing van de meerjarige contracten tussen de recreatieschappen en RNH voor de periode na 2024. Tegelijk heeft het bestuursbureau te maken met personele wisselingen, maar eind 2023 is de bemensing weer compleet.
 • Diverse projecten en uitvoeringsprogramma’s voor de recreatieschappen zijn vertraagd of zijn nog niet gestart. Dit heeft verschillende oorzaken. Ook het vinden van voldoende capaciteit voor dit werk is in de huidige marktomstandigheden moeilijk.
 • De modernisering van de erfpachtcontracten tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer en het vinden van een oplossing voor het beheer van RodS-gebieden (Recreatie om de Stad) worden regelmatig besproken.
 • Binnen de recreatieschappen leiden verschillende standpunten vaker tot het uitstellen van beslissingen, het aanhouden van nieuwe ontwikkelingen en het verminderen van intensieve recreatiefuncties.

Download hier de jaarrekening in PDF format