Geestmerambacht

Vanuit Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk ben je er zo. Zowel Geestmerambacht als Park van Luna bieden veel mogelijkheden voor waterrecreatie.

Rond de grote recreatieplas Zomerdel en ook in het Huygendijkbos (Park van Luna) kun je eindeloos wandelen, skeeleren en fietsen. De mountainbikeroute van Geestmerambacht is bovendien razend populair.

De Groene Loper

De Groene Loper is de recreatief-ecologische verbindingszone tussen het Geestmerambacht en het Park van Luna, ten noorden van Sint Pancras. In 2022 is de visieschets voor dit gebied vastgesteld door het algemeen bestuur. Deze schets is opgesteld in afstemming met de provincie en gemeente Dijk en Waard. De provincie subsidieert nieuwe NNN (Natuur Netwerk Nederland) in De Groene Loper. Deze status is in 2023 vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening.
Er is gewerkt aan het opstellen van een Voorlopig Ontwerp door een adviesbureau. Hierbij zijn onderzoeken gedaan naar de bodemkwaliteit, archeologie, niet ontplofte bommen en de ecologie. De realisatie van 12 hectare nieuw recreatiegebied met veel natuur wordt verwacht in 2025.

Aan de westkant van het project kon een strook grond worden aangekocht, die een wandelverbinding mogelijk maakt naar de woonwijken van Alkmaar-Noord. Er vindt nauwe samenwerking plaats met de gemeente Dijk en waard, die langs De Groene Loper een vaarroute aanlegt. Beide projecten hebben een lange doorlooptijd. In 2023 was er een nieuwe mijlpaal met de opening van de brug over het Venpad. Voor deze projecten is een inloopavond voor omwonenden en geïnteresseerden gehouden.

Visieschets Wagenweg

Voor de projecten uit het Uitvoeringsplan werd eerst een visieschets gemaakt. Dit is een globale uitwerking op projectniveau inclusief kostenraming. Bij het opstellen van de visieschets waren de ondernemers en aanwonenden langs de Wagenweg betrokken. De schets is ook besproken aan de gebiedstafel, waar vertegenwoordigers van belangengroepen aan deelnemen.
In het plan staat een openbaar recreatief-natuurlijk grid met veel ruimte voor langzaam verkeer en natuur. Daarnaast wordt een aantal erven uitgegeven voor een woonzorgvoorziening en een groepsaccommodatie. Het evenemententerrein wordt verbeterd, er is ruimte voor windmolens en een Outdoor Bike Experience.

Het resultaat is een forse toename van de recreatieruimte en biodiversiteit langs de Wagenweg. Het algemeen bestuur heeft eind 2023 de visieschets vastgesteld.

Outdoor Bike Experience

Eind 2022 werd het recreatieschap benaderd door een initiatiefnemer die een outdoor bike-experience in het gebied wilde vestigen. Dit is een groot sport- en recreatiecomplex met wielerbaan, BMX-terrein, inline skatebaan en bijbehorende voorzieningen. Het was een ambitieus plan, waarvoor eerst op schapsniveau een ruimtelijk-programmatische verkenning nodig was. Het bleek dat deze verkeeraantrekkende voorziening moeilijk kan worden ingepast. Tegelijkertijd waren er ontwikkelingen rond het baggerdepot, die maakten dat er toch een kans was voor deze nieuwe voorziening op of naast het evenemententerrein en baggerdepot.

Er is veel overleg gevoerd met de initiatiefnemers, de beide gemeenten, het hoogheemraadschap, de evenementenorganisaties en de huidige ondernemers langs de Wagenweg. Hierdoor liep de uitvoering van de visieschets vertraging op. Hopelijk is er in 2024 duidelijkheid, waardoor ook voor de Wagenweg een Voorlopig Ontwerp opgesteld kan gaan worden. De initiatiefnemers gaan dan de haalbaarheid van de Bike Experience onderzoeken.

Ontvangstgebieden Zomerdel Noord en Zuid

Als verdere uitwerking en verfijning van de Visie Recreatiegebieden Geestmerambacht 2030 is in 2023 voor de ontvangstgebieden Zomerdel Noord en Zuid een markverkenning uitgevoerd. Ook zijn hierover met diverse gesprekken met betrokken stakeholders geweest. Gekeken is naar welke haalbare recreatieve mogelijkheden er zijn voor de ontwikkeling van beide ontvangstgebieden. De gebieden moeten zorgen voor balans tussen rustige natuur, gemoedelijke recreatie en levendige gebieden. Voor het noordelijke ontvangstgebied, bij de ingang aan de Klaregroetweg, wordt gedacht aan een invulling met outdoor, sport en bewegen, strand en horeca. Voor het zuidelijke ontvangstgebied, bij de ingang aan de Nauertogt lijkt een meer ingetogen invulling gericht op rust, natuur en gastvrijheid geschikt.

Het bestuur zal de visieschets naar verwachting in de eerste helft van 2024 vast stellen. Dit brengt de uiteindelijke uitvoering van de plannen dichterbij.