Alkmaarder en Uitgeestermeer

Tussen Alkmaar, het Noordzeekanaal en Zaanstad kun je uitstekend recreëren. 

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer biedt een scala aan watersportmogelijkheden. Daaromheen vind je recreatieterreinen, agrarische bedrijvigheid en cultureel erfgoed zoals forten en molens. Wandel- en fietsroutes leiden je over slingerende dijken en langs polders. Bovendien kunnen spoorzoekers zich in de nazomer uitleven in het maisdoolhof in De Buitenlanden.

Vaststelling Kadernota 2025 met structureel financieel evenwicht

In 2022 en 2023 heeft het bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in overleg met Recreatie Noord-Holland en de adviescommissieleden diverse scenario’s voor de uitvoering van projecten uit de Visie 2030 Natuur en Recreatie in Hollandse Landschappen laten opstellen en doorrekenen. Het doel hiervan was het realiseren van een gezond financieel perspectief op lange termijn.
Het bestuur heeft gekozen voor het scenario Midden. Dat betekende een herprioritering van projecten. Het algemene onderhoud van het gebied is op kwaliteit B, volgens de zogeheten CROW-systematiek, vastgesteld en er zal een aantal verdienmodellen nader worden uitgewerkt. De keuze voor scenario ‘Midden” betekent dat er voldoende mogelijkheden voor recreatie zijn, in balans met de natuurwaarden in de gebieden. Het schap verwacht dat het financiële evenwicht binnen een aantal jaren is gerealiseerd zonder een structurele verhoging van de participantenbijdragen. Dit alles is vastgelegd in de Kadernota 2025.

Realisatie ontwikkelprogramma en verdienmogelijkheden

Bij het vaststellen van de Kadernota 2025 heeft een herprioritering van de projecten van de in 2021 vastgestelde visie “Natuur en recreatie in Hollandse landschappen” plaatsgevonden. Het bestuur heeft gekozen voor het aanpassen van de koers van het recreatieschap, waarbij een aantal projecten daarom “on hold” is gezet. Het bestuur heeft vijf belangrijke projecten gekozen die moeten bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig recreatieschap:

  1. Vitaal Platteland/waterkwaliteit
  2. Tweede fase Natuurontwikkeling Saskerleidam
  3. Dorregeest
  4. Uiterdam (zonder verplaatsing kiosk)
  5. Beplanting en visieschets Aagtenpark

Verder heeft Bureau Buiten in 2023 onderzoek gedaan naar nieuwe, structurele verdienmogelijkheden. Dit gebeurde in nauwe samenhang met het opstellen van de scenario’s voor de Kadernota 2025. Het algemeen bestuur heeft op basis van het gepresenteerde rapport de volgende opbrengstmogelijkheden geselecteerd: recreatie-arken, reclamezuilen en een recreatiekaart. Deze opbrengstmogelijkheden worden in 2024 verder uitgewerkt en de uitkomsten staan in de kadernota 2026.

De omgeving heeft meegedacht en zowel de natuur, cultuur en rijke historie zijn belangrijk bij dit ontwerp.

Vitaal Platteland

Watersporters en vissers hadden last van uitbundige groei van waterplanten in het Uitgeestermeer. Het recreatieschap zocht daarom naar maatregelen om de vitaliteit van het meer te versterken. In het project Vitaal Platteland Laag Holland richt het recreatieschap zich op een betere bevaarbaarheid van het meer, de aanleg van een zwembaai aan het oeverpark Dorregeest en het vergroten van de biodiversiteit. In 2024 volgt een definitief ontwerp plus de aanvraag van vergunningen en naar verwachting in 2025 de uitvoering. Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland binnen het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland Laag Holland.

Versterking recreatief netwerk Laag Holland

Eind 2023 stelde het bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer na een proces van drie jaar het rapport ‘Versterking recreatief netwerk Laag Holland en de ‘Recreatieparadox bespreekbaar gemaakt’ als inspiratiedocument vast. In het rapport wordt ingegaan op de recreatieve infrastructuur in Laag-Holland. De basis van de infrastructuur is goed, maar de verwachte regionale bevolkingsgroei met 11% en een bezoekersgroei van 35% tot 2050 maakt versterking en uitbreiding van dit netwerk de komende decennia noodzakelijk. Hiervoor is naar verwachting een investeringsbedrag nodig van € 225 miljoen. Ook zou het jaarlijkse beschikbare budget voor beheer, onderhoud en toezicht moeten meegroeien. Het ontbreekt op dit moment echter aan voldoende financiële middelen. Zie hier de paradox!

De eerste plannen zijn voorgelegd aan de omwonenden en betrokkenen om kritisch mee te denken. Op basis van nieuwe inzichten is het plan aangepast. voorafgaand aan de uitvoering van de plannen zijn  er nog wel wat stappen nodig. In 2022 heeft de gemeente Castricum een definitieve vergunning afgegeven voor het opknappen van de Woudhaven door de ondernemer.