2023 in beeld

Dit deden wij in 2023

In 2023 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) ingezet op het versterken van de missie, de visie, de kernwaarden en de opgaven waar RNH voor staat. Samen met medewerkers uit alle teams zijn deze opnieuw geformuleerd. Hieronder staat het kernachtige resultaat.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Aan het medewerkersonderzoek van december 2022 deed 86% van de medewerkers mee. De resultaten zijn begin 2023 gepubliceerd. Wat opviel is dat overall een verbetering was te zien ten opzichte van het vorige onderzoek (meer tevredenheid) en dat sociale veiligheid hoog scoorde. Hier is in de afgelopen jaren ook extra aandacht voor geweest, onder andere in de vorm van het Management Development traject dat de leidinggevenden in samenwerking met hun teams hebben uitgevoerd en daarnaast trainingen “gewenst gedrag” voor alle medewerkers.

In de teams is besproken welke punten we wilden behouden en welke punten verbetering behoefden. Punten die de medewerkers graag wilden behouden waren (a) de goede mogelijkheden voor hybride werken, (b) de prettige samenwerking in programmateams, andere teams en in de hele organisatie en (c) het DNA van RNH. Verbeterpunten, waar vervolgens samen aan is gewerkt, zijn (d) het verder optimaliseren van de ICT-omgeving, (e) het projectmatig werken en (f) de werkdruk. Voor het aspect werkdruk is per team een inventarisatie gehouden, omdat dit per team varieert.

Natuurinclusieve recreatie

Met het programma Natuurinclusieve Recreatie zijn in 2023 stappen gezet op het gebied van communicatie, beheer, locatie- en gebiedsontwikkeling. Er waren interne bijeenkomsten en workshops voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Samen met onze partner Eelerwoude hebben we natuurinclusieve kennis en mogelijkheden voor toepassing in onze gebieden aangescherpt en meer bekendheid gegeven aan onze natuurinclusieve aanpak en doelstellingen door deelname aan een talkshow.

Op de websites van alle recreatieschappen is ruime aandacht geschonken aan natuuronderwerpen en biodiversiteit. Bezoekers worden geïnformeerd en geïnspireerd over de belevingsmogelijkheden op het gebied van flora en fauna. Ook heeft de social mediastrategie een groener profiel gekregen.
In onze eigen werkwijze nemen we ecologische randvoorwaarden standaard op in projectdefinities en opdrachten. We ontwikkelden een toolbox met maatregelen voor terreinbeheerders en ondernemers, die op een efficiënte manier goede resultaten oplevert. Samen met partners verkennen we de mogelijkheden voor een digitale toolbox.

Ecologisch beheer

In het gebiedsbeheer is ingezet op het versterken van de biodiversiteit. In het beheerdersoverleg wordt de kennis en ervaring rond ecologische beheerplannen en maatregelen uitgewisseld. In samenspraak met onze opdrachtgevers richten we de beheerplannen zo veel mogelijk ecologisch in. De besturen onderschrijven de ecologische beheerdoelstellingen. Vanwege de beperkte financiële middelen is ons opdracht gegeven om waar mogelijk ecologische beheermaatregelen binnen de bestaande of met beperkte uitbreiding van de beheerbudgetten uit te voeren.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Vanaf 1 januari 2022 is het Bestuursbureau ingesteld als opdrachtgever voor de recreatieschappen voor RNH. Hiermee ontstaat een duidelijkere scheiding tussen de rol van opdrachtgever en die van opdrachtnemer. Tot de taken van het Bestuursbureau behoren onder andere het organiseren van en adviseren over de bestuursvergaderingen van de recreatieschappen. Gedurende het jaar is regelmatig overleg gevoerd om de samenwerking tussen het bestuursbureau en RNH te verbeteren. In het najaar van 2023 is er een evaluatie geweest om te zorgen dat de bestuursrondes in 2024 en verder efficiënter verlopen.

Interactief intranet

In het verslagjaar is het project voor de realisatie van een nieuw intranet succesvol afgerond. Het nieuwe platform bevordert de interactie tussen medewerkers. Dit sociaal intranet kent veel voordelen: het is gebruiksvriendelijker dan het oude intranet, het is zowel binnen als buiten de RNH-cloud te bekijken op laptop én mobiele telefoon, alle medewerkers kunnen zelf berichten plaatsen en op elkaars berichten reageren. Het zelf plaatsen van berichten past bij de nieuwe organisatiecultuur met een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. In maart volgden alle medewerkers een training en vanaf 1 april was dit nieuwe interne platform live. Sindsdien wordt er enthousiast gebruik van gemaakt.