Verslag van de Raad van Commissarissen

De meeste aandacht ging in 2022 naar het invoeren van het hybride werken en het proces voor de verkoop van de aandelen van Recreatie Noord-Holland. Beide onderwerpen hebben een eigen dynamiek en verschillen in betrokkenheid van medewerkers én Raad van Commissarissen. Daarnaast vroeg het begeleiden van het nieuwe Bestuursbureau de nodige inzet. De wijze waarop de medewerkers met deze ontwikkelingen omgaan onderstreept de weerbaarheid van de organisatie. Samen met de transparante en open houding maakt dit Recreatie Noord-Holland voor ons als toezichthouder een prettige en professionele organisatie om mee samen te werken.

Het hybride werken is inmiddels gemeengoed bij Recreatie Noord-Holland. Medewerkers bepalen zelf waar, wanneer en hoe ze hun taken uitvoeren. Vanaf 2022 zorgt het beleid Hybride Werken voor duidelijkheid over onder andere de voorzieningen en vergoedingen die daarbij horen. De vrijheid en zelfstandigheid die medewerkers ervaren, past bij de cultuur die de organisatie nastreeft. Verantwoordelijkheden én bevoegdheden liggen bij die medewerkers die zorgdragen voor de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden; leidinggevenden ondersteunen daar waar nodig. Het in 2022 afgeronde ontwikkeltraject Faciliterend leidinggeven werpt hierbij de nodige vruchten af en is merkbaar in de wijze waarop medewerkers samenwerken en resultaten boeken. Dat zij dit als positief ervaren blijkt uit de mooie score van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, waarbij er uiteraard ook verbeterpunten blijven. Maar bovenal zien wij dit als een compliment aan de directeur bestuurder die medewerkers in hun kracht weet te zetten.

De informatie-uitwisseling en gesprekken over het voornemen van de provincie om de aandelen van Recreatie Noord-Holland te verkopen kosten veel energie. Als Raad van Commissarissen zien we erop toe dat het belang van de medewerkers en de continuïteit van de organisatie geborgd blijven. Onze waardering en bewondering gaan echter vooral uit naar de Ondernemingsraad. Niet alleen voor het vele extra werk dat de leden hiervoor verzetten, maar vooral voor de wijze waarop zij hun rol in dit complexe proces vervullen. De Ondernemingsraad houdt de overige medewerkers goed aangesloten. Wij merken dat dit proces iets doet met medewerkers; al verschilt de impact per persoon. Ook maakt deze situatie het werven van nieuwe medewerkers, in deze toch al moeilijke arbeidsmarkt, niet gemakkelijker. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.

Door kritisch te blijven op haar rol en taken en deze zo nodig te herschikken blijft Recreatie Noord-Holland slagvaardig in de uitvoering van haar opdrachten. Hiervoor zorgen vooral de flexibiliteit en weerbaarheid van de medewerkers. Juist hierdoor kon het nieuwe Bestuursbureau een helpende hand worden geboden tijdens de opstartfase vanaf 1 januari 2022. De vele wisselingen en afstemming over de inhoud van de taken vroegen meer ondersteuning dan gehoopt. We waarderen het dat Recreatie Noord-Holland zich blijft inzetten om dit proces in goede banen te leiden. De organisatie heeft daar uiteindelijk ook zelf baat bij.

Recreatie Noord-Holland sluit het jaar 2022 af met een negatief financieel resultaat. De oorzaak ligt echter bij factoren waarop de organisatie zelf nauwelijks invloed kan uitoefenen. De voornaamsten zijn de extra inzet voor het proces rondom de aandelenverkoop en de vertraging in de uitvoering van visietrajecten door het uitstellen van besluiten door opdrachtgevers. De belangrijkste constatering is dat de kwaliteit van de dienstverlening onverminderd hoog blijft; opdrachtgevers bevestigen dat keer op keer. Dat is iets waarop wij als Raad van Commissarissen, maar vooral de medewerkers van Recreatie Noord-Holland zelf, heel trots kunnen zijn.