Jaarrekening

Inleiding

Kernboodschap

In 2022 heeft Recreatie Noord-Holland (RNH) zich toegelegd op vijf speerpunten, waarmee de dienstverlening aan de recreatieschappen en andere opdrachtgevers verder verbeterde:

 • Versterken van het onderling vertrouwen en het scheppen van duidelijkheid over mandaten.
 • Waar nodig beter beheersen van werkdruk.
 • Versterken verbinding tussen centrale kantoor en beheerlocaties
 • Verbeteren van interne communicatie.
 • Verankeren van eigenaarschap en leiderschap.

Bovenstaande speerpunten hangen met elkaar samen en zijn dan ook in samenhang door de organisatie opgepakt. In dit ontwikkeltraject is actief samengewerkt door het management en de medewerkers, zowel in de lijnorganisatie als in de gebiedsteams. Wij ervaren dat het ontwikkeltraject erg succesvol is geweest op al de genoemde speerpunten. De uitkomsten van het tweejaarlijks medewerkersonderzoek, dat in december 2022 heeft plaatsgevonden, laten zien dat de medewerkers van RNH het ontwikkeltraject als positief hebben ervaren. Ze zijn heel tevreden over de organisatie, de autonomie, het hybride werken, de onderlinge samenwerking en de informatievoorziening, meer dan in 2020 bij het voorgaande onderzoek en ook meer dan medewerkers van kleine gemeenten. Daar zijn we blij mee en dat willen we vasthouden en verder uitbouwen.

Samen met de medewerkers zijn ook vijf kernwaarden van RNH bepaald. De kernwaarden geven aan waar we als RNH voor staan, hoe we gezien willen worden en daarmee ook hoe we ons willen onderscheiden van andere organisaties. De vijf kernwaarden zijn: vertrouwen, zorgzaamheid, ontwikkelgericht, werkplezier en onbevangen. Dit wordt komende jaren verder uitgewerkt om hier meer vorm en inhoud aan te geven.

Tegelijk werkte provincie Noord-Holland aan het verkopen van haar aandelen in RNH, waarbij Staatsbosbeheer de beoogde koper is. Het Bestuursbureau trok het proces om te komen tot vernieuwing van de raamovereenkomsten tussen de recreatieschappen en RNH voor de periode na 2024. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard effect op de korte en langere termijn, maar welk effect precies is afhankelijk van keuzes die nog gemaakt moeten worden.

RNH heeft in 2022 te maken gehad met een flinke doorstroming van medewerkers. In de loop van het jaar zijn 12 medewerkers nieuw in dienst gekomen, 3 medewerkers zijn op een andere positie in de organisatie gaan werken en 8 medewerkers hebben de organisatie verlaten (op een organisatie van gemiddeld 91 medewerkers). Het ziekteverzuim in 2022 (4,5%) was hoger ten opzichte van 2021 (3,4%), maar lager dan het landelijk gemiddelde (5,6%). Het aantal fte in dienst en ingehuurd bedroeg 1,83 fte minder dan begroot en 1,26 fte meer ten opzichte van 2021.

Daarbij is ten opzichte van de begroting voor circa 1.100 uur minder doorbelast aan opdrachtgevers, omdat deze tijd is besteed aan extra opleidingen voor organisatie- en persoonlijke ontwikkeling, verkenning van de provincie over verkoop van aandelen in RNH, ontwikkeling van een toolbox voor Natuurinclusieve Recreatie en het inwerken van medewerkers die nieuw in dienst zijn gekomen of op een nieuwe positie in de organisatie zijn begonnen.

Door de onvoorziene kosten die RNH heeft moeten maken bij de verkenning van provincie Noord-Holland om haar aandelen in RNH te verkopen (advieskosten en tijdsinzet), de onvoorzien hoge loonontwikkeling volgens de nieuwe cao-afspraken voor 2022/2023 en door lagere omzet bij recreatieschappen (diverse projecten en uitvoeringsprogramma’s zijn vertraagd of nog niet gestart), is het bedrijfsresultaat € 307.900 lager dan voor 2022 was begroot. Dit resultaat komt ten laste van de Algemene Reserve.

Interne ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen in 2022 binnen RNH waren:

 • Het ontwikkeltraject gericht op de vijf speerpunten, onder andere door trainingen, vernieuwen van de mandaatregeling, meer faciliterend leidinggeven, het bespreken van werkdruk en prioriteiten, het evalueren van gezamenlijke werkprocessen, flexibel gebruik van de diverse kantoor- en overleglocaties en regelmatige personeelsbijeenkomsten over actuele onderwerpen.
 • Het gezamenlijk formuleren van de kernwaarden van RNH.
 • Positieve uitkomsten van het medewerkersonderzoek in december 2022.
 • Bepalen van het beleid voor informatisering en automatisering in de jaren 2022-2025.
 • Actualisatie van de mandaatregeling en het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de recreatieschappen en RNH.
 • Voorbereiden van de rechtmatigheidsverantwoording bij de recreatieschappen, die volgens een wetswijziging per 1 januari 2023 niet meer door de accountant wordt gedaan.
 • Voorbereidingen voor het realiseren van een nieuw, interactief intranet.
 • Het Routebureau van RNH heeft een nieuwe programmamanager en besteedt meer aandacht aan verhalen bij de routes en het promoten van routes.
 • Met de drie managers Gebiedsbeheer en de medewerkers in de beheerteams is een plattere organisatiestructuur uitgewerkt met meer ruimte voor initiatieven en uitwisselingen. Ook zijn ecologische beheerplannen opgesteld en wordt steeds meer natuurinclusief gewerkt.
 • Met de boswachters Toezicht zijn afspraken gemaakt over een aangepast werkrooster en de bezetting in het laagseizoen en het hoogseizoen. Hierdoor kan het team beter inspelen op schommelingen in de behoefte aan inzet door het jaar heen. En de boswachters zijn meer actief op social media.
 • De programmamanagers zijn meer in positie gekomen met aandacht voor efficiëntie en beheersbaarheid van de dienstverlening voor de recreatieschappen. Ook vindt meer uitwisseling plaats tussen de teams Programmasturing en Projecten.
 • Vanaf 1 juli 2022 werkt Vastgoed met twee teams: een team speciaal gericht op Spaarnwoude en een team gericht op de overige vier recreatiegebieden. De continuïteit van beide teams en de aansluiting op de behoefte van de gebieden is hiermee beter geborgd.

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen die in 2022 van invloed zijn op het functioneren van RNH, waren:

 • Provincie Noord-Holland werkte aan het verkopen van haar aandelen in RNH, waarbij Staatsbosbeheer de beoogde koper is.
 • Per 1 januari 2022 is het zelfstandige Bestuursbureau van de recreatieschappen opgericht. Het Bestuursbureau kostte in de afstemming en uitvoering nog wel veel tijd en inzet van RNH. Ook werd overlegd om meer helderheid te krijgen waar processen (door het Bestuursbureau) overgaan naar inhoud (door de uitvoeringsorganisatie).
 • Het Bestuursbureau trok het proces om te komen tot vernieuwing van de raamovereenkomsten tussen de recreatieschappen en RNH voor de periode na 2024.
 • Diverse projecten en uitvoeringsprogramma’s voor de recreatieschappen zijn vertraagd of zijn nog niet gestart. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals discussie met de provincie Noord-Holland over de compensatie van Natuur Netwerk Nederland, besluitvorming (of uitstel daarvan) door de recreatieschappen en het wachten op subsidiebeschikkingen.
 • De samenwerking tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer, modernisering van de erfpachtcontracten en het vinden van een oplossing voor het beheer van RodS-gebieden (Recreatie om de Stad) werden regelmatig besproken.

Binnen de recreatieschappen leiden verschillende standpunten vaker tot het uitstellen van beslissingen en ontwikkelingen en het verminderen van intensieve recreatiefuncties.

Balans

Balans na winstdeling In euro 31-12-2022 31-12-2021 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 31.404 137.970 Materiële vaste activa 336.146 252.461 Som der vaste activa 367.550 390.431 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren 742.603 851.566 Overige vorderingen 70.034 28.866 812.637 880.432 Liquide middelen 2.809.441 3.517.118 Som der vlottende activa 3.622.078 4.397.550 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren 155.720 190.164 Belastingen en premies soc.verzekering 409.376 391.054 Pensioenpremie 95.347 85.775 Overige schulden 482.079 860.549 Som der kortlopende schulden 1.142.522 1.527.544 Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden 2.479.556 2.870.007 Uitkomst activa minus kortlopende schulden 2.847.106 3.260.438 VOORZIENINGEN 155.703 261.135 EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Overige reserve - - Algemene Reserve 2.321.403 2.629.303 2.691.403 2.999.303 2.847.106 3.260.438

Toelichting Balans

In euro 31-12-2022 31-12-2021 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 398.813 304.600 Cumulatieve afschrijvingen -260.843 -127.905 Boekwaarde per begin boekjaar 137.970 176.695 Mutaties in boekjaar Investeringen - 94.213 Desinvestering - - Afschrijvingen -106.566 -132.938 -106.566 -38.725 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 398.813 398.813 Cum. afschrijvingen -367.409 -260.843 Boekwaarde per ultimo boekjaar 31.404 137.970

In 2022 heeft RNH geen nieuwe investeringen gedaan in de aanschaf van software. Kosten voor het verbeteren van bestaande software zijn in de exploitatie opgenomen.

Materiële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 724.458 609.437 Cumulatieve afschrijvingen -471.998 -454.139 Boekwaarde per begin boekjaar 252.460 155.298 Mutaties in boekjaar Investeringen 197.049 176.115 Aanschafwaarde desinvestering -30.733 -61.094 Cumulatieve afschrijving desinvesteringen 30.733 61.094 Afschrijvingen -113.363 -78.952 83.686 97.163 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 890.774 724.458 Cum. afschrijvingen -554.628 -471.998 Boekwaarde per ultimo boekjaar 336.146 252.461

In 2022 investeerde RNH in automatiseringsapparatuur (€ 24.590 voor de aanschaf van computers), € 113.796 in meubilair (conform het huisvestingsproject) en in vervoermiddelen (€ 48.437 voor de aanschaf van één elektrische bestelwagen voor het Routebureau en het inwendig ombouwen en beletteren van enkele toezichtwagens). In 2022 is één oude toezichtauto met een nihile boekwaarde verkocht.

In euro 31-12-2022 31-12-2021 VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Per 31 december bedroegen de vorderingen 742.603 851.566 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 40.252 17.499 Nog te ontvangen bedragen 29.782 11.367 70.034 28.866 LIQUIDE MIDDELEN ING bank r/c 24.441 2.438.027 Rabobank r/c - 2.192 ING bank zakelijke spaarrekening 1.400.000 239.588 ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 1.385.000 835.849 Rabo doelreserveren - 1.462 2.809.441 3.517.118

Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan één jaar. De ING bank r/c is direct opeisbaar.  De ING bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar. ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar. Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Verschuldigd per 31 december 155.720 190.164 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing 351.347 308.892 Omzetbelasting 62.070 82.163 Vennootschapsbelasting -4.041 - 409.376 391.054 Pensioenen Pensioenpremie 95.347 85.775 95.347 85.775 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen 331.647 320.087 Overige schulden 150.432 540.462 482.079 860.549 Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen kosten 72.286 67.757 Netto salaris -1.140 88 Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten waarvan de kosten niet in 2022 zijn gemaakt 79.286 472.618 150.432 540.462

Er zijn geen schulden met een looptijd langer dan één jaar. De Reservering vakantiegeld/dagen is met € 11.560 verhoogd om de verlofschuld aan medewerkers per 1 januari 2023 te dekken. Wanneer medewerkers in 2023 of volgende jaren hun verlofrecht opnemen, zijn die uren niet inzetbaar voor RNH en de recreatieschappen. De Overige schulden zijn afgenomen met € 390.030, met name omdat in 2022 gebruik is gemaakt van vooruitontvangen bedragen (eerder ontvangen subsidievoorschotten), zoals voor het uitvoeren van de Boerenlandpadregeling en het project Realisatie Wandelnetwerk en Toeristische Overstappunten (TOP’s) Zuid Kennemerland.

In euro 31-12-2022 31-12-2021 VOORZIENINGEN Voorziening jubileumuitkeringen 69.893 75.348 Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken 70.810 110.787 Voorziening vitaliteitsverlof 15.000 75.000 155.703 261.135 Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2022 75.348 Dotatie 5.658 Onttrekking -11.113 Saldo per 31-12-2022 69.893

Vier medewerkers hebben in 2022 een uitkering ontvangen vanwege hun werkjubileum. De opgebouwde rechten voor jubileumuitkeringen in komende jaren zijn opgenomen in deze voorziening, ook voor medewerkers die in de loop van 2022 in dienst zijn gekomen.

Voorziening langdurig zieken/ WW aanspraken Saldo per 1-1-2022 110.787 Dotatie 5.180 Onttrekking -45.157 Saldo per 31-12-2022 70.810

Onttrekking: Voor vijf ex-medewerkers waren kosten geraamd in deze voorziening. Voor deze medewerkers zijn in 2022 daadwerkelijk kosten gemaakt, maar lagere kosten dan voorzien. Vanwege de gemaakte kosten wordt € 45.157 uit de voorziening onttrokken.

Dotatie: Voor 2023 en volgende jaren worden ook kosten voorzien voor het (deels) doorbetalen van WW-uitkeringen aan vier ex-medewerkers. Op basis van een actuele inschatting wordt hiervoor € 5.180 aan de voorziening toegevoegd, zodat de voorziening naar verwachting groot genoeg is om toekomstige WW-kosten te kunnen betalen.

Voorziening vitaliteitsverlof Saldo per 1-1-2022 75.000 Dotatie -11.095 Onttrekking -48.905 Saldo per 31-12-2022 15.000

Onttrekking: In 2022 hebben 20 medewerkers (van 60 jaar en ouder) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om tot 50% van hun Persoonlijk Opleidingsbudget (de POB-regeling) te gebruiken voor vitaliteitsverlof. Dit betreft € 48.905. Voor medewerkers die al voor 2018 in dienst waren, liep de periode van de POB-regeling af in 2022, wat verklaart waarom in 2022 zo veel vitaliteitsverlof is aangekocht.

Dotatie: Omdat € 11.095 kan vrijvallen uit de voorziening vindt een negatieve dotatie plaats. Met ingang van 2023 begint voor veel medewerkers een nieuwe POB-periode van vijf jaren. Voor medewerkers die na 2018 in dienst zijn gekomen lopen de vijf jaren van de POB-regeling door vanaf het moment dat zij in dienst kwamen. Medewerkers kunnen dus vitaliteitsverlof blijven aankopen tot 50% van de POB-regeling, maar per jaar zal dit veel minder zijn vergeleken met 2022, omdat het verspreid wordt over een langere periode. De verwachting is dat gemiddeld 30 medewerkers € 2.500 van de POB-regeling inzetten om verspreid over vijf jaren vitaliteitsverlof aan te kopen. Dit betreft jaarlijks € 15.000. Net zoals het POB-budget kunnen deze kosten vanaf 2024 in de begroting worden opgenomen. Voor 2023 is hiervoor nog geen budget begroot. Om die reden blijft nu € 15.000 in de voorziening behouden en kan de rest vrijvallen ten gunste van het resultaat van 2022.

In euro 31-12-2022 31-12-2021 EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Algemene Reserve Stand per 1-1-2020 2.629.303 2.624.710 Resultaat lopend boekjaar -307.900 -95.407 Overboeking van/naar Overige reserve - 100.000 Stand per 31-12-2020 2.321.403 2.629.303 Overige reserve Stand per 1-1-2020 - 100.000 Dotatie - - Overboeking van/naar Algemene reserve - -100.000 Onttrekking - - Stand per 31-12-2020 - -

Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt € 370.000 verdeeld in 370 aandelen van € 1.000,- die geheel zijn volgestort. Onttrekking: Het negatieve resultaat van 2022 komt ten laste van de Algemene Reserve. RNH heeft op verschillende fronten moeten schakelen in de dynamische omstandigheden van 2022 en ook om de eigen ambities te realiseren. Door de onvoorziene kosten die RNH heeft moeten maken bij de verkenning van provincie Noord-Holland om haar aandelen in RNH te verkopen (advieskosten en tijdsinzet), de onvoorzien hoge loonontwikkeling volgens de nieuwe cao-afspraken voor 2022/2023 en de lagere omzet bij recreatieschappen, is het bedrijfsresultaat € 307.900 lager dan voor 2022 was begroot. Zoals in de RNH begroting 2023 al is voorzien, neemt de weerstandscapaciteit van RNH af van een voldoende naar een matige weerstandscapaciteit.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

RNH heeft een huurovereenkomst met Recreatieschap Spaarnwoude voorkantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen Zuid. De huurkosten exclusief servicekosten bedragen in 2022 € 58.480 exclusief btw per jaar. De overeenkomst geldt voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.

Ook gebruikt RNH twee dienstwoningen van Recreatieschap Spaarnwoude voor de huisvesting van de agrarisch beheermedewerkers voor informatieboerderij Zorgvrij. De kosten hiervoor bedragen in 2022 € 9.443 per jaar.

RNH heeft een meerjarig leasecontract voor één voertuig, lopend van juni 2019 tot juni 2024. De kosten bedragen in 2022 € 9.123 exclusief btw per jaar, exclusief brandstofkosten.
RNH heeft een meerjarige overeenkomst met de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Water, Land en Dijken voor het beheer en onderhoud van routevoorzieningen op boerenlandpaden, lopend van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. De kosten bedragen € 8.854,54 exclusief btw per jaar.

RNH heeft voor werkzaamheden van het Routebureau vier detacheringsovereenkomsten met bedrijven voor sociale werkvoorziening. De overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd en de kosten bedragen in 2022 € 80.234,50 per jaar.

Voor de clouddiensten heeft RNH een Europese aanbesteding gehouden en na een positieve beoordeling van een proef wordt een contract gesloten voor een periode van 3 jaren. De kosten bedragen in 2023 € 180.600 per jaar.

De samenwerkingsrelatie met de recreatieschappen is beschreven in raamcontracten. Vanaf 2009 waren dat vijfjaarlijkse contracten. In 2021 hebben de recreatieschappen besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau in te stellen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap (de recreatieschappen) en opdrachtnemerschap (RNH als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen) ontstaat. Daarbij hebben de vijf recreatieschappen in 2021 de raamovereenkomsten met RNH verlengd voor 2022 en 2023. En eind 2022 is besloten die raamovereenkomsten te verlengen voor het jaar 2024. De opzegtermijn van de overeenkomsten betreft één jaar. Per jaar stellen de schapsbesturen hun begrotingen vast en daarmee de jaarlijkse concrete opdracht aan RNH. Het bestuursbureau werkt samen met een ambtelijke werkgroep aan vernieuwing van de raamovereenkomsten met de intentie om die weer voor langere termijn af te spreken.

Resultaatbestemming

De directeur-bestuurder heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het negatieve resultaat over 2022 ten laste komt van de Algemene Reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

De meest relevante gebeurtenissen na de balansdatum zijn:
het besluit van de provincie Noord-Holland om op basis van de indicatieve bieding van Staatsbosbeheer verder te gaan met onderhandelingen voor de verkoop van de aandelen van RNH;
de uitvraag van de provincie Noord-Holland namens de vijf recreatieschappen om een extern bureau in te huren om het Bestuursbureau te helpen bij het maken van nieuwe raamovereenkomsten met RNH.

Verkenning verkoop aandelen RNH

Op 21 februari 2022 hebben de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten het verkoopproces van de aandelen in RNH voort te zetten. Staatsbosbeheer heeft een indicatieve bieding uitgebracht en dat biedt voor de provincie voldoende basis om verder te gaan met onderhandelingen. Het streven van de provincie Noord-Holland is om de aandelen per 1 januari 2024 te verkopen.

Vernieuwing raamovereenkomsten tussen RNH en recreatieschappen

De recreatieschappen hebben in 2022 het Voorzittersoverleg aangewezen als bestuurlijk opdrachtgever voor het proces om te komen tot verlenging van de raamovereenkomsten met RNH. Het streven is om in het najaar van 2023 nieuwe raamovereenkomsten te kunnen vaststellen voor de periode vanaf 1 januari 2025. Het Bestuursbureau werkt dit samen met een ambtelijke werkgroep uit. In maart 2023 heeft het Bestuursbureau aan het Voorzittersoverleg gemeld dat inhuur van een extern bureau nodig is voor het analyseren van- en adviseren over de diensten en kostprijssystematiek. Het is nog niet duidelijk op welke termijn er overeenstemming is.

Winst-en-verliesrekening

In euro JAARREKENING 2022 BEGROTING 2022 JAARREKENING 2021 OMZET Omzet Projecten 9.350.009 9.425.803 8.703.767 Directe Projectkosten -722.954 -665.000 -465.667 Bruto marge 8.627.055 8.760.803 8.238.101 OVERIGE OPBRENGSTEN 25.690 - 75.000 KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen 4.978.302 5.078.890 4.737.539 Soc. lasten en pensioenlasten 1.491.121 1.624.256 1.560.428 Overige personeelslasten 1.443.651 1.046.545 1.158.910 7.913.074 7.749.691 7.456.876 Afschrijvingen (Im)materiële vaste activa 194.097 194.376 197.384 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 99.880 122.262 137.819 Kantoorkosten 536.693 519.970 455.133 Vervoerskosten 17.794 23.750 16.945 PR & Marketing 37.789 55.000 40.905 Algemene kosten 148.157 90.754 90.695 840.313 811.735 741.496 Som der bedrijfslasten 8.947.484 8.755.803 8.395.757 BEDRIJFSRESULTAAT -294.739 5.000 -82.656 Rentelasten 13.161 5.000 12.751 Rentebaten - - - -13.161 -5.000 -12.751 RESULTAAT -307.900 - -95.407

Toelichting Winst-en-verliesrekening

In euro JAARREKENING 2022 BEGROTING 2022 JAARREKENING 2021 OMZET Omzet Projecten 9.350.009 9.425.803 8.703.767 Directe Projectkosten -722.954 -665.000 -465.667 Bruto Marge 8.627.055 8.760.803 8.238.101 De omzet van RNH wordt gerealiseerd bij verschillende opdrachtgevers: Recreatieschappen 1. Recreatieschap Spaarnwoude 3.433.591 3.462.041 3.245.377 2. Groengebied Amstelland 1.389.987 1.499.061 1.278.953 3. Recreatieschap Twiske-Waterland 1.181.146 1.263.116 1.283.272 4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 940.702 880.860 874.326 5. Recreatieschap Geestmerambacht 1.094.826 1.024.113 961.103 6. Routebureau voor recreatieschappen 344.708 356.000 359.418 Subtotaal recreatieschappen 8.384.960 8.485.191 8.002.448 Andere opdrachtgevers 7. Routebureau voor andere opdrachtgevers 928.553 894.000 635.628 8. Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers 27.646 46.612 37.131 9. Overige projecten voor andere opdrachtgevers 8.850 - 28.560 Subtotaal andere opdrachtgevers 965.049 940.612 701.319 Totale omzet 9.350.009 9.425.803 8.703.767

De omzet in 2022 was € 75.794 lager dan begroot: afgerond € 100.000 lagere omzet bij de recreatieschappen en € 25.000 hogere omzet bij andere opdrachtgevers. De belangrijkste oorzaken zijn:

 1. Diverse projecten en uitvoeringsprogramma’s voor de recreatieschappen zijn vertraagd of zijn nog niet gestart. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals:
  1. discussie met de provincieNoord-Holland over de compensatie van als Natuur Netwerk Nederland begrensd gebied waar recreatievoorzieningen moeten komen;
  2. besluitvorming (of uitstel daarvan) door de recreatieschappen;
  3. het wachten op subsidiebeschikkingen. In verband daarmee vult RNH vacatures voor met name projectleiders niet direct in. De capaciteit aan medewerkers in eigen dienst en inhuur is steeds zo veel mogelijk afgestemd op de concrete behoeften van onze opdrachtgevers. Door krapte op de arbeidsmarkt heeft RNH moeite om voldoende geschikte mensen te vinden voor onder meer de functie Boswachter Toezicht.
 2. Verschuivingen bij andere opdrachtgevers:
  1. Hogere omzet Routebureau, met name door extra werk voor de realisatie van Wandelnetwerk en TOP’s Zuid Kennemerland.
  2. Lagere omzet van het Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers, omdat met de beperkte beschikbare menskracht de focus is gelegd op het werk in de recreatiegebieden.
  3. Hogere omzet overige projecten, namelijk het in opdracht van de provincie Noord-Holland maken van een ontwerp voor herinrichting van het voorplein van Fort bezuiden Spaarndam.
OVERIGE OPBRENGSTEN Overige opbrengsten 25.690 - 75.000 25.690 - 75.000

De post Overige opbrengsten betreft een tegemoetkoming in de kosten voor groene boa’s, ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze subsidie betrof afgerond € 159.000, waarvan € 133.000 is gegeven aan de recreatieschappen en circa € 26.000 voor RNH overblijft.

KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen 4.053.918 4.143.399 3.883.161 Reservering IKB 918.726 925.192 846.101 Reservering jubileumuitkering 5.658 10.300 8.276 4.978.302 5.078.890 4.737.539

De kosten van lonen en salarissen worden met € 100.588 onderschreden, omdat RNH voor 2,6 fte minder medewerkers in eigen dienst had dan was begroot. Daarbij had RNH in 2022 te maken met een flinke doorstroming van medewerkers: in de loop van het jaar zijn 12 medewerkers nieuw in dienst gekomen, 3 medewerkers zijn op een andere positie in de organisatie gaan werken en 8 medewerkers hebben de organisatie verlaten. Op basis van het lagere aantal fte zou de onderschrijding groter zijn geweest, maar daar staat tegenover dat de loonontwikkeling volgens de CAO-afspraken voor 2022/2023 hoger is dan was begroot. Gemiddeld waren 89 personeelsleden in dienst (79,1 fte). In 2021 waren dat 89 personeelsleden (78,1 fte).

Honorering bestuurder

Op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) is voor 2022 een bedrag van € 216.000 vastgesteld als maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De honorering van de bestuurder, de heer J. Gilliam, in dienst sinds 1 maart 2017, blijft onder de maximale grens van de WNT en bedroeg in 2022 € 165.093 (in 2021 was dat € 159.632).

Sociale lasten en pensioenlasten Premies sociale lasten 361.876 432.084 333.266 Uitkeringen UWV -36.631 - 158.426 Overgangspremie VPL 150.102 124.076 136.735 Pensioenlasten 685.212 788.925 616.479 Werkgeversdeel ZVW 330.562 279.171 315.521 1.491.121 1.624.256 1.560.428

De sociale lasten zijn € 133.135 lager dan begroot. Dit is het gevolg van het lagere aantal fte in dienst, een onttrekking uit de voorziening langdurig zieken en WW-uitkeringen. Ook waren de pensioenlasten te hoog begroot. Anderzijds werken de CAO-afspraken voor 2022/2023 ook door in de sociale lasten.

Overige personeelslasten Inleenvergoedingen 822.556 564.810 644.090 Bijzondere beloningen 7.180 5.000 59.608 Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 97.276 60.000 68.122 Scholing & Opleiding 157.751 164.500 137.075 ORT 80.901 80.000 55.554 Bereikbaarheidsregeling 18.019 18.113 18.393 Diverse personeelskosten 259.968 154.122 176.069 1.443.651 1.046.545 1.158.910 Totaal personeelskosten 7.913.074 7.749.691 7.456.876

De overige personeelslasten overschrijden de begroting, met name omdat RNH veel gebruik heeft gemaakt van tijdelijke inhuur. De inleenvergoedingen zijn € 257.746 hoger dan begroot. Dit was nodig voor het invullen van het grote aantal vacatures en de benodigde menskracht om de opdrachten voor de recreatieschappen uit te voeren. De weer toenemende reiskosten door het verdwijnen van coronamaatregelen leiden tot een overschrijding van € 37.276 ten opzichte van de begrote reis- en verblijfskosten.

De diverse personeelskosten zijn € 105.846 hoger dan begroot door:

 • een eenmalige uitkering aan alle werknemers als onderdeel van die CAO-afspraken (afgerond € 40.500),
 • extra kosten die de Ondernemingsraad heeft moeten maken in verband met de verkenning van de provincie Noord-Holland om haar aandelen in RNH te verkopen (circa € 8.500),
 • een relatief hoge thuiswerkvergoeding (circa € 21.500),
 • overschrijding van de werkkostenregeling waarvoor belasting moet worden betaald; de WKR-eindheffing (circa € 21.500),
 • diverse kleine afwijkingen leiden tot ongeveer € 14.000 hogere kosten.

In totaal worden de Overige personeelslasten met € 397.106 overschreden.
De totale personeelskosten worden met € 163.383 overschreden.

AFSCHRIJVINGSKOSTEN Afschrijvingen software 106.566 110.000 132.938 Afschrijvingen automatisering 22.299 20.750 17.333 Afschrijvingen meubilair 49.762 47.626 28.134 Afschrijvingen vervoermiddel 41.302 36.825 33.486 waarvan doorbelast aan schappen -25.832 -20.825 -14.506 Totaal afschrijvingskosten 194.097 194.376 197.384

De afschrijvingskosten wijken niet veel af van de begroting. De vernieuwing en elektrificering van toezichtauto’s komt grotendeels ten laste van de recreatieschappen waarvoor de voertuigen worden ingezet. Per saldo zijn de totale afschrijvingskosten € 279 lager dan begroot.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Huisvestingskosten Huur 58.480 57.273 55.605 Gas 6.206 5.410 5.330 Electra 3.439 3.348 3.428 Water 241 374 80 Schoonmaakkosten 23.745 23.482 22.798 Beveiliging 1.543 1.218 1.359 Klein onderhoud 4.121 20.000 42.159 Belastingen 1.640 10.127 6.697 Overige huisvestingskosten 465 1.030 364 99.880 122.262 137.819

De huisvestingskosten worden met € 22.382 onderschreden, doordat minder onderhoud aan het kantoorgebouw nodig was (afgrond € 16.000) en door creditering van waterschapslasten na definitieve vaststelling van de jaren 2019, 2020 en 2021 (circa € 8.500). Daarnaast leiden diverse kleine afwijkingen tot ongeveer € 2.000 hogere kosten. De huisvestingskosten worden met € 22.382 onderschreden, doordat minder onderhoud aan het kantoorgebouw nodig was (afgrond € 16.000) en door creditering van waterschapslasten na definitieve vaststelling van de jaren 2019, 2020 en 2021 (circa € 8.500). Daarnaast leiden diverse kleine afwijkingen tot ongeveer € 2.000 hogere kosten.

Vennootschapsbelasting

Op grond van artikel 2 lid 5 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is RNH integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De Vpb-positie van RNH is mede afhankelijk van de vraag of RNH activiteiten uitvoert die zijn vrijgesteld van de heffing van Vpb. RNH laat dit jaarlijks beoordelen door een onafhankelijke belastingadviseur. Net als in voorgaande jaren geldt ook in 2021 dat de activiteiten van RNH zijn vrijgesteld van heffing van Vpb of dat RNH een negatief resultaat behaalt. Zowel de vrijstellingen als het in aanmerking te nemen verlies worden opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2022.

Kantoorkosten Kopieer- en drukwerk 19.793 22.660 24.723 Porto- en vrachtkosten 3.137 6.130 5.623 Telefoon- en dataverkeer 63.325 70.000 65.342 Kantoormaterialen 4.796 3.090 3.431 Abonnementen 10.543 8.955 8.175 Automatiseringskosten 331.404 349.785 280.090 Accountantskosten 62.771 31.930 38.617 Verwerking salarisadministratie 11.857 13.000 11.952 Overige kantoorkosten 29.067 14.420 17.180 536.693 519.970 455.133

De kantoorkosten worden met € 16.723 overschreden. Terwijl de meeste kantoorkosten afnemen, stijgen met name de accountantskosten. Dit betreft een reservering voor de jaarrekeningcontrole, waarbij nieuwe regelgeving extra controlewerkzaamheden noodzakelijk maken. De overschrijding op overige kantoorkosten komt met name door controle en vernieuwing van AED’s.

Vervoerskosten Brandstof 3.941 5.500 4.772 Onderhoud auto’s 1.904 5.500 5.282 Verzekering auto’s 3.664 1.500 3.208 Wegenbelasting auto’s 1.002 1.500 1.287 Overige vervoerskosten 6.434 7.500 10.809 17.794 23.750 16.945

De vervoerskosten onderschrijden de begroting met € 5.956, omdat een shortleasecontract voor een auto voor het Routebureau begin 2022 is beëindigd.

PR & Marketing Promotiemateriaal 8.936 25.000 12.245 Jaarverslag 28.853 30.000 28.660 37.789 55.000 40.905

De kosten voor promotiemateriaal onderschrijden de begroting met € 16.064, omdat hier in 2022 terughoudend mee om is gegaan. De totale kosten voor PR & Marketing komen € 17.211 lager uit dan begroot.

Algemene kosten Advieskosten 91.586 44.805 46.732 RVC 30.554 20.000 24.307 Overige bedrijfskosten 26.017 25.949 19.656 148.157 90.754 90.695

De advieskosten overschrijden de begroting met € 46.781. Dit komt met name door de inhuur van adviseurs vanwege de verkenning van de provincie Noord-Holland om haar aandelen in RNH te verkopen aan Staatsbosbeheer (€ 44.950). Daarnaast maakt RNH gebruik van adviseurs voor de ontwikkeling van een exploitatiemodel voor de recreatieschappen, voor uitwerking van een toolbox natuurinclusieve recreatie, maar ook juridische zaken, fiscaliteiten, aanbestedingsbeleid, informatiehuishouding en een medewerkersonderzoek.

Raad van Commissarissen

Onder de post RVC wordt met name de bezoldiging voor de leden van de Raad van Commissarissen geboekt, maar in 2022 ook de begeleiding van een zelfevaluatie van de RvC en de werving van een nieuw lid voor de RvC. De begroting is hierdoor met € 10.554 overschreden.

De Wet normering topinkomens (WNT) beperkt de maximale vergoeding voor leden van de RvC tot 10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen liggen in het verslagjaar onder de maxima die de WNT voorschrijft.

De totale Algemene kosten zijn € 57.403 hoger dan begroot.

De aanhoudend lage rentestand leidt ertoe dat banken, net als in 2021, meer kosten in rekening brengen:

RENTELASTEN Rente en bankkosten 13.080 5.000 12.751 Heffingsrente 81 - - 13.161 5.000 12.751 Rentebaten Bankrente - - - - - -

Grondslagen

Algemene toelichting

De vennootschap Recreatie Noord-Holland N.V., statutair gevestigd te Haarlem, is feitelijk gevestigd aan de Genieweg te Velsen-Zuid en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34207316. De aandelen van de vennootschap zijn 100% in bezit van de Provincie Noord-Holland.

Grondslagen van waardering

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW2 Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Micro en Kleine ondernemingen. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Immateriële vast activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde verminderd met afschrijvingen. Het gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentage van de immateriële vaste activa bedraagt 33,33%. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De afschrijvingen vinden als volgt plaats. Automatisering (hardware) 33,33% per jaar; Inventaris: 20% per jaar. Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden maandelijks afgeschreven vanaf het moment dat de investering is begonnen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste waardering vindt de waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Als er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening opgenomen.

Voorziening

Een voorziening wordt in de balans opgenomen als er sprake is van:

 1. een in rechte afdwingbare of feitelijk verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden
 2. waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
 3. en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorziening jubileumuitkeringen

De rechtspositieregeling die RNH volgt, de CAO Provincies, bevat regelingen voor de jubilea van werknemers bij 12½, 25, 40 en 50 jaar dienstverband. De gratificatie voor het 12½ jarig jubileum is per 1 juli 2019 afgeschaft. Iedereen die op 1 juli 2019 in dienst was bij RNH behoudt echter het recht op deze gratificatie. Een deel van de betreffende medewerkers heeft deze gratificatie laten uitbetalen, terwijl een ander deel het tot dan toe opgebouwde bedrag heeft laten staan. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening, die voor jubileumuitkeringen is opgenomen. De Voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening langdurig zieken / WW aanspraken

RNH betaalt de loonkosten van langdurig zieke medewerkers en de WW-uitkeringen volledig uit. De kosten voor medewerkers waarvan verwacht wordt dat zij niet meer reïntegreren, zijn in de voorziening opgenomen. De kosten zijn berekend door een inschatting te maken van het aantal medewerkers en de periode waarin RNH de loonkosten moet blijven doorbetalen. Ook zijn de berekende WW-aanspraken opgenomen, zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar. RNH is eigen risicodrager voor uitkering bij werkloosheid.

Voorziening vitaliteitsverlof

In de CAO Provincies is opgenomen dat het vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers van 60 jaar en ouder mogelijk is om tijd voor vitaliteit te sparen. Dit kan door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB), voor zover dat nog niet aan opleidingen is besteed. Voor de medewerkers die al voor 2018 in dienst waren, loopt de eerste POB-periode tot en met 2022. Daarom is in 2022 relatief veel gebruikgemaakt van de regeling. Voor hen begint in 2023 een nieuwe POB-periode. En voor medewerkers die na 2018 in dienst zijn gekomen, schuift de periode van vijf jaren evenredig door. Daarom wordt verwacht dat per jaar minder gebruikgemaakt zal worden van de regeling. Medewerkers die van de regeling Vitaliteitsverlof gebruikmaken, zijn minder uren declarabel inzetbaar. In dat geval heeft RNH minder inkomsten of moet RNH ter compensatie kosten maken voor inhuurkrachten. Om dat financieel te dekken, is geld gedoteerd aan de voorziening, dat grotendeels ten gunste van het resultaat van 2022 kan vrijvallen. Omdat het voor 2023 nog niet in de reguliere begroting is opgenomen, wordt 1/5 van € 75.000 in de voorziening gehouden.

Reserves

Het eigen vermogen bestaat uit:

 1. opgevraagd en gestort kapitaal;
 2. de Algemene Reserve;
 3. en Overige reserve.

Grondslagen van resultaatbepaling

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald. Het resultaat is het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de kosten, op basis van historische prijzen en voor zover die aan het betreffende jaar toe te rekenen zijn.

Omzet projecten

De opbrengst uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de omzet projecten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoedingen, na aftrek van tegemoetkomingen , kortingen en omzetbelasting.

Statutaire bepalingen resultaatbestemming

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hierin is aangegeven dat het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Vaststelling door de directie

Deze jaarrekening is onder voorbehoud van goedkeurende verklaring van de accountant vastgesteld door de directie van RNH in de managementvergadering van 4 april 2023; op basis van de bevindingen van de accountant zijn onderdelen aangepast in de periode van 11 tot en met 24 april 2023; en in de vergadering van 10 mei 2023 heeft de raad van commissarissen, met een kleine tekstuele toevoeging, met de jaarrekening ingestemd.

Velsen-Zuid, 12 mei 2023
J.J.L. Gilliam
Directeur-bestuurder

Ratios

Liquiditeitsratio's: Current Ratio (= vlottende activa / vlottende passiva) 3,17 Quick Ratio (= vlottende activa excl. voorraden / vlottende passiva) 3,17 Solvabiliteit: Eigen vermogen / balanstotaal 67% Rentabiliteit: Bedrijfsresultaat Rentabiliteit eigen vermogen (= bedrijfsresultaat / gemiddeld eigen vermogen x 100%) -10,4% Rentabiliteit totaal vermogen (= bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal vermogen x 100%) -6,7% Resultaat Rentabiliteit eigen vermogen (= resultaat / gemiddeld eigen vermogen x 100%) -10,8% Rentabiliteit totaal vermogen (= resultaat / gemiddeld totaal vermogen x 100%) -7,0%