2022 in beeld

Dit deden wij in 2022

Vijf speerpunten

RNH werkt aan vijf speerpunten, die voortkomen uit de aandachtspunten uit het medewerkersonderzoek van 2020:

  • vertrouwen en mandaat;
  • werkdruk;
  • de verbinding tussen ‘hoofdkantoor’ en beheerlocaties;
  • communicatie;
  • eigenaarschap en leiderschap.

Omdat de speerpunten met elkaar samenhangen zijn deze in relatie tot elkaar opgepakt. De diverse beheerlocaties faciliteren steeds vaker project- of organisatiebrede bijeenkomsten. Medewerkers kunnen gemakkelijker op een vestiging naar keuze werken. Dit versterkt het onderling contact en medewerkers zien de beheerlocaties steeds meer als volwaardige vestigingen van de organisatie in plaats van uitsluitend beheerkantoren ten dienste van de recreatiegebieden.

Een nieuwe opzet van het organisatie- en formatieplan voor de beheerteams vergroot de samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de beheerteams. Beheermedewerkers werken vaker voor meerdere gebieden, waarmee de onderlinge verbondenheid toeneemt. Daar waar dat speelt hebben afdelingen de problematiek rondom werkdruk besproken. Maatregelen zoals capaciteitsuitbreiding en betere afspraken over verwachtingen en prioriteiten dragen bij aan het terugdringen van de werkdruk. Het verbeteren van de interne communicatie vormt een verantwoordelijkheid voor iedereen binnen Recreatie Noord-Holland en komt daarom in alle acties terug. De afdeling Communicatie ondersteunt waar nodig en organiseert en faciliteert organisatiebrede communicatieactiviteiten.

Aandacht en inbedding biodiversiteit

De werkgroep Natuurinclusieve recreatie houdt zich sinds 2022 bezig met het introduceren en realiseren van een integrale benadering van recreatie én natuur binnen de organisatie. Biodiversiteit wordt een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze taken en dienstverlening. Daarnaast willen wij de kennis binnen onze organisatie over dit onderwerp vergroten. Een toolbox moet handvatten bieden om natuurinclusief te exploiteren. Programmamanagers, projectleiders en vastgoedadviseurs gaan de toolbox standaard gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van ontwikkel-, ontwerp- en ondernemingsprojecten.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

Vanaf 1 januari 2022 is het Bestuursbureau als opdrachtgever voor de recreatieschappen voor Recreatie Noord-Holland. Hiermee ontstaat een duidelijkere scheiding tussen de rol van opdrachtgever en die van opdrachtnemer. Tot de taken van het Bestuursbureau behoren onder andere het organiseren van en adviseren over de bestuursvergaderingen van de recreatieschappen. Een interne evaluatie onder leiding van een externe procesbegeleider heeft helderheid gebracht over de taken en het moment waarop processen overgaan naar inhoud. Dit maakt de taakverdeling tussen het Bestuursbureau en de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland duidelijker.

Hybride werken

Vanaf 1 juli 2022 geldt het nieuwe beleid voor hybride werken binnen onze organisatie. Het deels thuis en deels op kantoor werken krijgt daarmee een structurele vorm en ondersteuning op het gebied van ICT, kantoor- en werkplekinrichting en vergoedingsregelingen voor reis- en thuiswerkkosten. De nieuw gecreëerde ruimtes op de kantoren maken het mogelijk elkaar te ontmoeten voor samenwerken, overleggen en inspireren. In andere ruimten kunnen medewerkers juist geconcentreerd werken, bellen of digitaal vergaderen.

Transformatie van IT

Digitalisering, automatisering en verdergaande innovatie vragen een transformatie van de informatisering en de organisatie. Begin juli 2022 heeft het MT het I&A-beleid 2022 – 2025 vastgesteld, dat richting geeft aan en grip biedt op die transformatie. Om de uitvoering daarvan mogelijk te maken zijn uren en budget herverdeeld en is een parttime ICT-servicemedewerker aangesteld.

Middelen

Medewerkers

In 2022 gaat de doorstroming van medewerkers door en vraagt deze extra inspanningen op het gebied van administratie- en wervingsactiviteiten. Ondertussen voeren we verbeteringen door in de interne processen bij personele mutaties en optimaliseren we het in- en uitdiensttredingproces. We vinden het belangrijk dat medewerkers een goede begeleiding krijgen als zij starten bij onze organisatie en willen daarnaast via exit gesprekken leren van ervaringen van medewerkers die ons verlaten. De verkenning van de provincie naar de aandelenverkoop leidt tot onrust bij medewerkers en opdrachtgevers en vraagt daarnaast extra kosten en tijd van onze organisatie. Ook begint dit effect te hebben op het vervullen van vacatures, waarbij uiteraard de huidige krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt.

Interactief intranet

In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een nieuw intranet dat de interactie tussen medewerkers bevordert. Dit sociaal intranet kent veel voordelen: het is gebruiksvriendelijker dan het oude intranet, het is zowel binnen als buiten de RNH-cloud te bekijken op laptop én mobiele telefoon, alle medewerkers kunnen zelf berichten plaatsen en op elkaars berichten reageren. Het zelf plaatsen van berichten past bij de nieuwe organisatiecultuur met een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers. Na een behoefteonderzoek onder de medewerkers en een daaropvolgend voorstel aan het MT is eind 2022 gestart met de migratie van het oude naar het nieuwe intranet. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen gebruikmaken van dit nieuwe interne platform.

Zwerfvuilcampagne

Voor het tweede jaar op rij is er voor de recreatieschappen een gezamenlijke afvalcampagne ontwikkeld en vanaf het voorjaar uitgevoerd. Een filmpje waarin de boswachters uitleggen hoe je met afval omgaat in een buitengebied ondersteunt de boodschap ‘Zet geen zak naast de afvalbak’. Uit eigen onderzoek onder recreanten bleek dat dit voor veel mensen onduidelijk is. Banners in de recreatiegebieden, huis aan huisbladen en social media zijn ingezet om aandacht voor dit onderwerp te vragen. Dit leverde veel positieve aandacht op. Mede door het uitblijven van piekdagen met extreem veel bezoekers én de effectieve inzet van ophaaldiensten bleven de afvalproblemen in de recreatiegebieden in 2022 beheersbaar.

Ontwikkeling

Voortgang visietrajecten

Diverse projecten en uitvoeringsprogramma’s voor de recreatieschappen vertragen of zijn nog niet gestart. Hiervoor kunnen we meerdere oorzaken aanwijzen. Ten eerste vindt er discussie met de provincie Noord-Holland plaats over de compensatie van gebied met een status van Natuur Netwerk Nederland, ten tweede verloopt besluitvorming door de recreatieschappen traag of wordt deze uitgesteld en tenslotte wachten we op subsidiebeschikkingen van de provincie Noord-Holland. Ook ondernemers merken dat het ontwikkelen van locaties in recreatiegebieden veel geduld vraagt.

Verbetering recreatiemonitor

Het aantal bezoekers in de gebieden is gedaald in vergelijking met de corona-periode 2020-2021. Een nieuw monitoringsysteem op basis van telefoon/GPS gegevens maakt het mogelijk om naast aantallen bezoekers ook de herkomst in kaart te brengen, alsook het aantal unieke of herhaalbezoeken en de precieze locaties die men bezoekt. Dit geeft ons beter inzicht in de bezoekers aan de recreatiegebieden en hun gedrag, zodat we het beleid daarop mogelijk kunnen aanpassen.

Omgevingsmanagement

De omgevingscommunicatie rond gebiedsontwikkeltrajecten en festivals in de recreatiegebieden krijgt in nauwe samenwerking met ondernemers, organisatoren en andere stakeholders ook in 2022 veel aandacht. Door de omgeving tijdig te informeren en mee te laten praten, creëren we draagvlak. Bij evenementen zetten we vooral in op het intensief en transparant communiceren over onder andere de bereikbaarheid tijdens de op- en afbouwperiode. Ook communicatie over de mogelijkheden voor het indienen van klachten zorgt voor meer duidelijkheid en waardering bij de omgeving.

Nieuwe evenementen

De evenementen konden na twee jaar coronasluiting weer doorgaan. De stijgende lijn van het aantal bezoekers (meer dan 600.000) en inkomsten (boven de 2 miljoen euro) van vóór 2020 is doorgezet. Nieuwe evenementen zorgen voor verbreding van het aanbod voor de bezoekers. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het verduurzamen van evenementen, onder andere door de aanleg van elektriciteitsaansluitingen voor lokale groene stroom, zodat CO2-reductie plaatsvindt.

Realisatie

Plattere organisatiestructuur

Een plattere organisatiestructuur binnen de beheerteams biedt meer ruimte voor eigen initiatief, uitwisselingsmogelijkheden tussen de beheergebieden en meer focus op uniforme sturing op de beheerplannen. De aanpassingen bieden ook nieuwe ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Hierdoor kunnen we ervaren en goed geëquipeerd personeel, zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt, zo veel mogelijk voor de organisatie behouden.

Digitalisering vastgoed contractbeheer

De digitalisering van de ondertekening van vastgoedcontracten en van het vastgoedarchief verloopt volgens planning. Meer dan 95% van de contracten handelen we inmiddels digitaal af. Voor het resterende deel blijft het team Vastgoed vanwege juridische verplichtingen de mogelijkheid van schriftelijke afhandeling faciliteren. De vastgoedarchieven van de recreatieschappen Geestmerambacht, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland  zijn opgeschoond en gedigitaliseerd. In 2023 volgt de afronding van de digitalisering van het vastgoedarchief van Recreatieschap Spaarnwoude.

Erfpachtafspraken 2.0

In afstemming met het Bestuursbureau bereidt team Vastgoed de erfpachtcontracten 2.0 met Staatsbosbeheer voor. De voorbereiding is complex, vraagt veel afstemming en bestuurlijk commitment op deelbesluiten. Op belangrijke knelpunten is goede vooruitgang geboekt, waaronder het uitsluiten van mogelijke staatssteunbeperkingen en het uitwerken van een gezamenlijk gedragen zoneringsbeleid en functiematrix. Notarieel vooronderzoek heeft inzicht gegeven in de aard en omvang van het aantal kadastrale afwijkingen in de afgelopen decennia. Wanneer het planproces geen verdere vertraging oploopt, ondertekenen de besturen van de recreatieschappen Spaarnwoude, Twiske-Waterland en Groengebied Amstelland de nieuwe contracten met Staatsbosbeheer rond de zomer van 2024.

Digitale boswachters 

Een aantal boswachters is extra getraind in het maken van content voor de sociale media voor de recreatiegebieden. Berichten, foto’s en filmpjes over het gebied en de werkzaamheden die boswachters daar uitvoeren zorgen voor meer betrokkenheid en begrip bij de volgers. De boswachters leveren hiermee een bijdrage aan de online zichtbaarheid en daarmee aan de uitvoering van de social mediastrategie van de recreatieschappen.

Flexibele inzet Toezicht

Het team Toezicht stemt de inzet vanaf 2022 beter af op de behoefte in de recreatiegebieden. In het hoogseizoen (april tot en met september) werken zij 40 uur per week en in het laagseizoen (oktober tot en met maart) 32 uur per week.  Deze wijziging heeft ervoor gezorgd voor uitbreiding van de vaste kern van het team. Dit maakt de gebieden minder afhankelijk van externe inhuur en zorgt voor meer continuïteit en betere kwaliteit.

Routebureau

Uitbreiding en vernieuwing Wandelnetwerk Noord-Holland

Wandelnetwerk Noord-Holland blijft in ontwikkeling. Hiervoor zorgen onder andere het nieuwe Wandelnetwerk Gooi & Vecht en nieuwe routes van het Wandelnetwerk Laag Holland in Purmerend. In de regio Zuid-Kennemerland werken we aan de inrichting van Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland, dat we voorjaar 2023 opleveren. Nieuw is dat de bestaande wandelroutes in de duingebieden van PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer in het wandelnetwerk zijn opgenomen, inclusief herkenbare markeringen. Om bezoekers op drukke dagen te kunnen spreiden, gaan de meeste duinroutes slechts één richting op.

Marketing en communicatie van wandelen

De focus van het Routebureau verschuift meer naar marketing en communicatie. Dit is inmiddels structureel verankerd in de meerjarenopdrachten van het Routebureau. Op basis van specifieke wensen van gebruikers zijn in 2022 de website en app voorzien van nieuwe functionaliteiten in combinatie met een nieuwe uitstraling en snellere werking. Gebruikers kunnen nu de afsluitingen tijdens het broedseizoen zien. Zoeken op routes waar honden zijn toegestaan of zoeken op specifieke afstanden vormen ook handige nieuwe items, net zoals de accountfunctie. Deze maakt het mogelijk persoonlijke routes op meerdere apparaten te bekijken.