De raad van Commissarissen

Over de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Bovendien staat de Raad de bestuurder met advies terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC staan in de statuten van Recreatie Noord-Holland met nadere uitwerking in het Reglement van Raad van Commissarissen Recreatie Noord- Holland NV. Mevrouw K. van Bijsterveld is voorzitter van de Raad van Commissarissen. De andere raadsleden zijn de heer R. Post en mevrouw H.B.P Elbers.

Reglement en toezichtstaak

In het Reglement zijn onder andere nadere bepalingen opgenomen over de taken van de Raad van Commissarissen, samenstelling en benoeming van leden, handelswijze bij tegenstrijdige belangen, goedkeuring van besluiten van het bestuur en verantwoording van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.
De reikwijdte van de toezichtstaak strekt zich uit over diverse terreinen en is kort samengevat:

  • strategie van de onderneming (toetsing, advisering);
  • bewaking financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersonen;
  • realisatie van resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving.

Benoeming en honorering

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De benoeming van een commissaris is voor vier jaar met daarna de mogelijkheid voor eenmalige herbenoeming voor opnieuw vier jaar. Hiertoe stelt de RvC een rooster van aftreden vast. De RvC stemt herbenoeming voor een extra termijn en/of een totale zittingsduur langer dan acht jaar af met de aandeelhouder en zij motiveren de herbenoeming in het verslag van de RvC.
Gemaakte onkosten door leden van de Raad van Commissarissen worden op declaratiebasis vergoed. In 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) in werking getreden.

Alhoewel deze wet niet van toepassing is op Recreatie Noord-Holland, heeft de aandeelhouder verzocht rekening te houden met de grenzen die de WNT aangeeft. De WNT beperkt de maximale vergoeding voor leden van de RvC tot 10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en de leden van de RvC liggen ook in dit verslagjaar binnen deze genoemde maxima, die de WNT voorschrijft. In 2021 bedroeg de jaarlijkse bezoldiging € 5.000,- excl. btw en reiskosten voor de beide commissarissen en € 8.000,- excl. btw en reiskosten voor de voorzitter.

Samenstelling & Aftreedrooster Raad van Commissarissen

President-commissaris Mw Mr. K. van Bijsterveld Bijsterveld, van Rol Voorzitter Aantreden 13 juni 2018 Afloop 1e Periode Afloop 2e Periode Afloop 3e Periode 13 juni 2022 Nationaliteit Nederlandse Functie Zelfstandig advocaat in de kostenmaatschap Houtsmuller Boitelle advocaten, gevestigd te Hilversum. Nevenfunctie(s) Voorzitter Stichting Waarborgfonds Sport Voorzitter NLActief Lid Topsteam Sport (VWS/Sportinnovator) Commissaris Mw. H.B.P. Elbers Elbers Rol Lid 1 januari 2020 1 januari 2024 - Nationaliteit Nederlandse Functie Algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming Nevenfunctie(s) Stichtingsbestuur Ringeling-Ravoo (ANBI); ondersteuning van kinderen in armoede Lid van de Raad van Toezicht van stichting Orion; openbaar speciaal onderwijs in Amsterdam Commissaris Dhr. R. Post Post Rol Lid 7 oktober 2014 30 augustus 2016 1 maart 2021 1 maart 2023 Nationaliteit Nederlandse Functie Directeur Stichting Kinetisch Noord, Amsterdam Nevenfunctie(s) Voorzitter ondernemersvereniging VEBAN (Vereniging van Bedrijven in Amsterdam- Noord) Lid Raad van Toezicht Concertgemaal (Amsterdam-Noord) Dhr. Post is voor een derde periode herbenoemd. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de verkorte looptijd van de eerste periode gecompenseerd.