Inleiding op de jaarrekening 2021

Balans

In euro VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 137.970 176.695 Materiële vaste activa 252.461 155.298 Som der vaste activa 390.431 331.993 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren 851.566 763.278 Overige vorderingen 28.866 103.850 880.432 867.127 Liquide middelen 3.517.118 3.573.007 Som der vlottende activa 4.397.550 4.440.134 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren 190.164 87.397 Belastingen en premies soc.verzekering 391.054 408.700 Pensioenpremie 85.775 88.482 Overige schulden 849.707 907.109 Som der kortlopende schulden 1.516.701 1.491.688 Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden 2.880.849 2.948.446 Uitkomst activa minus kortlopende schulden 3.271.280 3.280.439 VOORZIENINGEN 298.016 185.729 EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Overige reserve 100.000 Algemene Reserve 2.603.264 2.624.710 2.973.264 3.094.710 3.271.280 3.280.439
In euro VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 304.600 79.115 Cumulatieve afschrijvingen -127.905 -26.372 Boekwaarde per begin boekjaar 176.695 52.743 Mutaties in boekjaar Investeringen 94.213 225.485 Desinvestering 0 0 Afschrijvingen -132.938 -101.533 -38.725 123.952 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 398.813 304.600 Cum. afschrijvingen -260.843 -127.905 Boekwaarde per ultimo boekjaar In 2021 investeert RNH € 94.213 in de aanschaf van nieuwe software voor factuurafhandeling en het verbeteren van software. In 2021 investeert RNH in automatiseringsapparatuur (€ 15.230 voor de aanschaf van een conferensy ??? systeem en computers), € 45.966 in meubilair (conform het huisvestingsproject) en in vervoermiddelen (€ 114.920 voor de aanschaf van drie toezichtwagens). In 2021 zijn twee oude toezichtauto's met een nihile boekwaarde ingeruild. Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan één jaar. De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar. ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar. Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar Er zijn geen schulden met een looptijd langer dan één jaar De Reservering vakantiegeld/dagen is met € 22.384 verhoogd, zodat voldoende geld gereserveerd is om de verlofschuld per 1 januari 2022 aan medewerkers te kunnen betalen. De Vooruitontvangen bedragen zijn afgenomen met € 104.861, omdat in 2021 gebruik is gemaakt van eerder ontvangen subsidievoorschotten, zoals voor het in opdracht van Provincie Noord-Holland uitvoeren van de Boerenlandpadregeling. Vier medewerkers hebben in 2021 een uitkering ontvangen vanwege hun werkjubileum. De opgebouwde rechten voor jubileumuitkeringen in komende jaren zijn opgenomen in deze voorziening, ook voor medewerkers die in de loop van 2021 in dienst zijn gekomen. Onttrekking: Voor vijf ex-medewerkers waren kosten geraamd in deze voorziening. De voorziene kosten voor deze medewerkers zijn daadwerkelijk gemaakt en de gemaakte kosten waren hoger dan voorzien. Om die reden wordt € 107.668 uit de voorziening onttrokken. Dotatie: Voor 2022 en volgende jaren worden ook kosten voorzien voor het (deels) doorbetalen van WW uitkeringen aan zes (ex-)medewerkers. Op basis van een actuele inschatting wordt hiervoor € 137.410 in de voorziening opgenomen. Dotatie: Voor 2022 en volgende jaren wordt ingeschat dat 30 medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om tot 50% van de huidige POB-regeling te gebruiken voor vitaliteitsverlof. De huidige POB-regeling bedraagt € 5.000 per persoon. Daarom wordt € 75.000 aan de voorziening gedoteerd; voor 30 personen elk € 2.500. Onttrekking: Voor het verbeteren van de klantgerichtheid en de digitalisering van ondersteunende processen is bij de resultaatsbestemming van 2020 € 100.000 in de Overige reserve opgenomen. Dit geld was bedoeld voor ICT-kosten voor bijvoorbeeld het verbeteren van de informatiehuishouding en rapportages, digitalisering van poststromen, factuurafhandeling en HR processen, het invoeren van een klantinformatiesysteem (CRM), Europese aanbesteding outsourcing automatisering (in de Cloud) en daarbij benodigde inhuur van consultants en adviseurs. In 2021 zijn hiervoor meer dan € 100.000 aan kosten gemaakt in de vorm van automatiseringskosten, afschrijvingskosten van investeringen en een opleidingstraject waarin Managers gebiedsbeheer, Programmamanagers, teamleiders en leden van het managementteam worden getraind in faciliterend leidinggeven. Daarom wordt het geld uit de Overige reserve geheel in 2021 gebruikt. Onttrekking: Voor het verbeteren van de klantgerichtheid en de digitalisering van ondersteunende processen is bij de resultaatsbestemming van 2020 € 100.000 in de Overige reserve opgenomen. Dit geld was bedoeld voor ICT-kosten voor bijvoorbeeld het verbeteren van de informatiehuishouding en rapportages, digitalisering van poststromen, factuurafhandeling en HR processen, het invoeren van een klantinformatiesysteem (CRM), Europese aanbesteding outsourcing automatisering (in de Cloud) en daarbij benodigde inhuur van consultants en adviseurs. In 2021 zijn hiervoor meer dan € 100.000 aan kosten gemaakt in de vorm van automatiseringskosten, afschrijvingskosten van investeringen en een opleidingstraject waarin Managers gebiedsbeheer, Programmamanagers, teamleiders en leden van het managementteam worden getraind in faciliterend leidinggeven. Daarom wordt het geld uit de Overige reserve geheel in 2021 gebruikt. RNH heeft een huurovereenkomst met Recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen Zuid. De huurkosten bedragen, exclusief servicekosten, € 53.000 exclusief btw per jaar. De overeenkomst geldt voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen. RNH heeft een meerjarig leasecontract voor één voertuig, lopend van juni 2019 tot juni 2024. De kosten bedragen € 8.880 exclusief btw per jaar. De samenwerkingsrelatie met de recreatieschappen is beschreven in raamcontracten. Vanaf 2009 waren dat vijfjaarlijkse contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. De recreatieschappen hebben met RNH voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau in te stellen. De medewerkers van het bestuursbureau staan rechtstreeks in dienst van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 een contract met uitvoeringsorganisatie RNH afgesloten voor 2022 en 2023. De opzegtermijn bedraagt één jaar. Per jaar stellen de schapsbesturen hun begrotingen vast. Dit maakt de jaarlijkse opdracht aan RNH concreet. Resultaatbestemming De directeur-bestuurder heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het negatieve resultaat van € 121.446 over 2021 ten laste komt van de reserves, waarbij: € 100.000 uit de Overige reserve wordt overgeboekt naar de Algemene Reserve, betreffende de kosten voor investeringen in medewerkers en bedrijfsprocessen, zoals al was besloten bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 en € 21.446 in mindering wordt gebracht op de Algemene Reserve. 137.970 176.695 Materiële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 609.437 491.485 Cumulatieve afschrijvingen -454.139 -395.729 Boekwaarde per begin boekjaar 155.298 95.756 Mutaties in boekjaar Investeringen 176.115 125.974 Aanschafwaarde desinvestering -61.094 -8.021 Cumulatieve afschrijving desinvesteringen 61.094 8.021 Afschrijvingen -78.952 -66.432 97.163 59.542 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 724.458 609.437 Cum. afschrijvingen -471.998 -454.139 Boekwaarde per ultimo boekjaar 252.461 155.298 Debiteuren VLOTTENDE ACTIVAVORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Per 31 december bedroegen de vorderingen 851.566 763.278 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 17.499 36.420 Nog te ontvangen bedragen 11.367 67.430 28.866 103.850 LIQUIDE MIDDELEN ING bank r/c 2.438.027 7.875 Rabobank r/c 2.192 7 ING bank zakelijke spaarrekening 239.588 1.494.697 ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 835.849 1.039.458 Rabo doelreserveren 1.462 1.030.970 3.517.118 3.573.007 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Verschuldigd per 31 december 190.164 87.397 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonhef f ng 308.892 287.775 Omzetbelasting 82.163 120.925 391.054 408.700 Pensioenen Pensioenpremie 85.775 88.482 85.775 88.482 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen 309.244 286.860 Overige schulden 540.462 620.249 849.707 907.109 Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen kosten 67.757 40.860 Netto salaris 88 1.325 Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten waarvan de kosten niet in 2020 zijn gemaakt 472.618 578.064 540.462 620.249 VOORZIENINGEN Voorziening jubileumuitkeringen 85.606 78.061 Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken 137.410 107.668 Voorziening vitaliteitsverlof 75.000 298.016 185.729 Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2021 78.061 Dotatie 18.534 Onttrekking -10.989 Saldo per 31-12-2021 85.606 Voorziening langdurig zieken/ WW aanspraken Saldo per 1-1-2021 107.668 Dotatie 137.410 Onttrekking -107.668 Saldo per 31-12-2021 137.410 Voorziening vitaliteitsverlof Saldo per 1-1-2021 0 Dotatie 75.000 Onttrekking 0 Saldo per 31-12-2021 75.000 EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 370.000 verdeeld in 370 aandelen van 1.000,- die geheel zijn volgestort. Algemene Reserve Stand per 1-1-2020 2.624.710 2.647.329 Resultaat lopend boekjaar -121.446 14.966 Overboeking van/naar Overige reserve 100.000 -37.584 Stand per 31-12-2020 2.603.264 2.624.710 Overige reserve Stand per 1-1-2020 100.000 62.416 Dotatie 0 100.000 Overboeking van/naar Algemene reserve -100.000 - Onttrekking 0 -62.416 Stand per 31-12-2020 100.000 100.000

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Winst-en-verliesrekening

In euro OMZET Omzet Projecten 8.703.767 8.582.966 8.538.091 Directe Projectkosten -465.667 -687.422 -435.859 Bruto marge 8.238.101 7.895.544 8.102.232 OVERIGE OPBRENGSTEN 75.000 0 2.304 KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen 4.736.953 4.647.095 4.513.698 Soc. lasten en pensioenlasten 1.587.051 1.508.799 1.383.221 Overige personeelslasten 1.158.910 986.000 1.382.705 7.482.914 7.141.894 7.279.624 Afschrijvingen (Im)materiële vaste activa 197.384 160.500 165.835 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 137.819 99.850 99.249 Kantoorkosten 455.133 346.500 363.305 Vervoerskosten 16.945 21.500 25.358 PR & Marketing 40.905 65.000 41.141 Algemene kosten 90.695 59.500 112.396 741.496 592.350 641.449 Som der bedrijfslasten 8.421.795 7.894.744 8.086.907 BEDRIJFSRESULTAAT -108.695 800 17.628 Rentelasten 12.751 800 2.662 Rentebaten 0 0 0 -12.751 -800 -2.662 RESULTAAT -121.446 0 14.966
In euro OMZET Omzet Projecten 8.703.767 8.582.966 8.538.091 Directe Projectkosten -465.667 -687.422 -435.859 Bruto Marge 8.238.101 7.895.544 8.102.232 Recreatieschappen 1. Recreatieschap Spaarnwoude 3.245.377 2.987.071 3.195.844 2. Groengebied Amstelland 1.278.953 1.432.828 1.391.224 3. Recreatieschap Twiske-Waterland 1.283.272 1.256.779 1.178.801 4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 874.326 759.330 839.346 5. Recreatieschap Geestmerambacht 961.103 893.625 952.364 6. Routebureau voor recreatieschappen 359.418 317.000 362.263 Subtotaal recreatieschappen 8.002.448 7.646.633 7.919.842 Andere opdrachtgevers 7. Routebureau voor andere opdrachtgevers 635.628 857.773 526.667 8. Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers 37.131 50.000 55.356 9. Overige projecten voor andere opdrachtgevers 28.560 28.560 36.226 Subtotaal andere opdrachtgevers 701.319 936.333 618.249 Totale omzet 8.703.767 8.582.966 8.538.091 De omzet van RNH wordt gerealiseerd bij verschillende opdrachtgevers: De omzet in 2021 was 120.801 hoger dan begroot. In de begroting van RNH was al rekening gehouden met een beperkt aantal extra opdrachten van de recreatieschappen ten opzichte van hun begrotingen. Daar zijn nog meer opdrachten bijgekomen. De belangrijkste oorzaken voor de hogere omzet zijn: 1.        Extra werkzaamheden voor de visieprocessen, het opstellen en realiseren van uitvoeringsprogramma's van de recreatieschappen Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht; 2.        Het Routebureau van RNH heeft voor de recreatieschappen meer werk uitgevoerd, met name voor wandelnetwerken en Toeristische Overstappunten in Amstelland en Laag Holland; 3.        Tegenover de genoemde extra omzet staat een lagere omzet bij Groengebied Amstelland (a) en voor andere opdrachtgevers (b en c). a. De lagere omzet voor Groengebied Amstelland is vooral het gevolg van het nog niet starten van het visieproces, het doorschuiven van projecten en een verminderde inzet voor Beheer en Toezicht. b. De lagere omzet van het Routebureau voor andere opdrachtgevers is met name veroorzaakt door uitstel van de realisatie van het Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland, wat ook terug te zien is in de lagere Directe Projectkosten; beide zijn afgerond 222.000 lager dan begroot. c. Het Toezichtbureau heeft minder werk voor derden verricht dan begroot. De focus is gelegd op het werk in de recreatiegebieden. OVERIGE OPBRENGSTEN Overige opbrengsten 75.000 0 2.304 75.000 0 2.304 De post Overige opbrengsten van 75.000 betreft een fee voor de overname van een medewerker van een andere organisatie. KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen 3.872.318 3.788.681 3.660.154 Reservering IKB 846.101 848.934 844.611 Reservering jubileumuitkering 18.534 9.480 8.933 4.736.953 4.647.095 4.513.698 De kosten van lonen en salarissen worden met 89.858 overschreden, als gevolg van CAO-afspraken die na lang onderhandelen pas in november 2021 bekend werden. Ook is een voorziening van 75.000 getroffen voor vitaliteitsverlof. Medewerkers van ouder dan 60 jaar mogen hier volgens de CAO-afspraken aanspraak op maken. Gemiddeld waren 89 personeelsleden in dienst (78,1 fte). In 2020 waren dat 90 personeelsleden (79,3 fte). Honorering bestuurder Op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) is voor 2021 een bedrag van 209.000 vastgesteld als maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De honorering van de bestuurder, de heer J. Gilliam, in dienst sinds 1 maart 2017, blijft onder de maximale grens van de WNT en bedroeg in 2021 159.632 (in 2020 was dat 155.507). Sociale lasten en pensioenlasten Premies sociale lasten 333.266 395.518 319.743 Uitkeringen UWV 185.050 0 2.571 Overgangspremie VPL 136.735 98.669 123.829 Pensioenlasten 616.479 748.964 636.014 Werkgeversdeel ZVW 315.521 265.648 301.065 1.587.051 1.508.799 1.383.221 De sociale lasten zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door 47.640 hogere kosten voor WW- en ZW-uitkeringen die via het UWV in 2021 zijn betaald en een reservering van 137.410 voor WW-uitkeringen in komende jaren (samen 185.050 uitkeringen UWV). De pensioenlasten en premies sociale lasten zijn lager dan begroot. Dit komt door verlaging van de premies en doordat RNH gemiddeld 1,26 fte minder in dienst had dan bij de begroting was voorzien. Per saldo zijn de sociale lasten en pensioenlasten 78.253 hoger dan begroot. Overige personeelslasten Inhuur overig personeel 0 0 8.625 Inleenvergoedingen 644.090 516.500 901.931 Bijzondere beloningen 59.608 3.000 1.200 Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 68.122 136.000 136.005 Scholing & Opleiding 137.075 130.000 133.523 ORT 55.554 80.000 61.694 Bereikbaarheidsregeling 18.393 26.000 24.795 Diverse personeelskosten 176.069 94.500 114.932 1.158.910 986.000 1.382.705 Totaal personeelskosten 7.482.914 7.141.894 7.279.624 De overige personeelslasten overschrijden de begroting omdat RNH veel gebruik heeft gemaakt van tijdelijke inhuur. De inleenvergoedingen zijn 127.590 hoger dan begroot. Dit was nodig voor de invulling van het grote aantal vacatures en de benodigde extra menskracht om de extra opdrachten voor de recreatieschappen uit te voeren. De bijzondere beloningen zijn 56.608 hoger door een eenmalige uitkering aan alle werknemers als onderdeel van die CAO-afspraken. De diverse personeelskosten worden overschreden omdat RNH de medewerkers het gehele jaar een thuiswerkvergoeding heeft betaald. Hierdoor is de werkkostenregeling overschreden en moet meer belasting worden betaald. Ook zijn meer kosten gemaakt voor het werven van nieuwe medewerkers en enkele ontwikkelassessments. Een deel van de overschrijdingen wordt opgevangen door onderschrijdingen, omdat minder vergoeding van reiskosten en onregelmatigheidstoeslag (ORT) nodig was. Per saldo worden de Overige personeelskosten met 81.569 overschreden. De totale personeelskosten worden met 341.021 overschreden. AFSCHRIJVINGSKOSTEN Afschrijvingen software 132.938 93.000 101.533 Afschrijvingen automatisering 17.333 27.500 30.160 Afschrijvingen meubilair 28.134 25.000 18.813 Afschrijvingen vervoermiddel 33.486 17.000 17.459 waarvan doorbelast aan schappen -14.506 -2.000 -2.130 Totaal afschrijvingskosten 197.384 160.500 165.835 Zoals bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is afgesproken, investeert RNH extra in automatisering. Dit leidt tot hogere afschrijvingslasten, die gedekt worden door een onttrekking uit de Overige reserve. De afschrijvingskosten van vervoermiddelen zijn toegenomen omdat in 2021 twee oude toezichtauto's zijn ingeruild voor nieuwe. De afschrijvingskosten komen grotendeels ten laste van de recreatieschappen waarvoor de voertuigen worden ingezet. Per saldo zijn de totale afschrijvingskosten 36.884 hoger dan begroot. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Huisvestingskosten Huur 55.605 57.000 55.163 Gas 5.330 5.000 4.764 Electra 3.428 3.250 3.290 Water 80 400 323 Schoonmaakkosten 22.798 24.000 22.630 Beveiliging 1.359 1.000 957 Klein onderhoud 42.159 5.000 5.370 Belastingen 6.697 4.200 6.602 Overige huisvestingskosten 364 0 150 137.819 99.850 99.249 De huisvestingskosten worden met 37.969 overschreden. Dit komt vooral door groot onderhoud (schilderwerk en stoffering) aan het kantoorgebouw. Vennootschapsbelasting Op grond van artikel 2 lid 5 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is RNH integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De Vpb-positie van RNH is mede afhankelijk van de vraag of RNH activiteiten uitvoert die zijn vrijgesteld van de hef f ng van Vpb. RNH laat dit jaarlijks beoordelen door een onafhankelijke belastingadviseur. Tot en met 2020 geldt dat de activiteiten van RNH zijn vrijgesteld van hef f ng van Vpb of (in het geval van detachering van medewerkers) dat RNH een negatief resultaat behaalt. De verwachting is dat dit ook voor 2021 geldt. Kantoorkosten Kopieer- en drukwerk 24.723 18.000 18.430 Porto- en vrachtkosten 5.623 9.000 8.226 Telefoon- en dataverkeer 65.342 50.000 53.908 Kantoormaterialen 3.431 3.500 3.695 Abonnementen 8.175 7.500 8.694 Automatiseringskosten 280.090 208.000 224.396 Representatiekosten 0 0 45 Accountantskosten 38.617 22.500 18.042 Verwerking salarisadministratie 11.952 13.000 11.879 Overige kantoorkosten 17.180 15.000 15.990 455.133 346.500 363.305 De kantoorkosten worden met 108.632 overschreden. Zoals bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 is afgesproken, investeert RNH extra in automatisering. Dit leidt tot hogere automatiseringskosten, die (evenals de hogere afschrijvingskosten) gedekt worden door een onttrekking uit de Overige reserve. Verder heeft RNH te maken met hogere accountantskosten en toegenomen kosten voor telefoon- en dataverkeer. Vervoerskosten 16.945 21.500 25.358 De vervoerskosten onderschrijden de begroting met 4.555. De oorzaak hiervan ligt met name in lagere onderhoudskosten en gebruik van minder brandstof sinds de aanschaf van twee elektrische auto’s in 2020. PR & Marketing Promotiemateriaal 12.245 35.000 11.771 Jaarverslag 28.660 30.000 29.370 40.905 65.000 41.141 De kosten voor promotiemateriaal onderschrijden de begroting met 22.755, omdat hier in 2021 terughoudend mee om is gegaan. De totale kosten voor PR & Marketing komen 24.095 lager uit dan begroot. Algemene kosten Advieskosten 46.732 17.500 66.977 RVC 24.307 20.000 19.310 Overige bedrijfskosten 19.656 22.000 26.109 90.695 59.500 112.396 De advieskosten overschrijden de begroting met 29.232. Dit is te wijten aan de inhuur van adviseurs voor een medewerkersonderzoek, de kantoorinrichting, de informatiehuishouding, aanscherping van inkoop- en aanbestedingsbeleid, en advies bij de verkenning van de provincie Noord-Holland of, en zo ja, hoe zij de aandelen in RNH kunnen vervreemden. Onder de post RVC wordt met name de bezoldiging voor de leden van de Raad van Commissarissen geboekt, maar in 2021 ook een opleiding Commissaris Publieke Sector. De begroting is hierdoor overschreden. De Wet normering topinkomens (WNT) beperkt de maximale vergoeding voor leden van de RvC tot 10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen liggen in het verslagjaar onder de maxima die de WNT voorschrijft. De overige bedrijfskosten zijn onderschreden. Medewerkers werkten het gehele jaar veel thuis waardoor er minder hygiënische maatregelen nodig waren voor de bestrijding van corona. De totale Algemene kosten zijn 31.195 hoger dan begroot. De aanhoudend lage rentestand leidt ertoe dat banken meer kosten in rekening brengen. Rentelasten Rente en bankkosten 12.751 800 2.662 Hef f ngsrente 0 0 0 12.751 800 2.662 Rentebaten Bankrente 0 0 0 0 0 0

Grondslagen van waardering

Algemene toelichting

De vennootschap Recreatie Noord-Holland N.V., statutair gevestigd te Haarlem, is feitelijk gevestigd aan de Genieweg te Velsen-Zuid en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34207316. De aandelen van de vennootschap zijn 100% in bezit van de Provincie Noord-Holland.

Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW2 Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Micro en Kleine ondernemingen. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Immateriële vast activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde verminderd met afschrijvingen. Het gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentage van de immateriële vaste activa bedraagt 33,33%. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De afschrijvingen vinden als volgt plaats. Automatisering (hardware) 33,33% per jaar; Inventaris:20% per jaar. Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden voor het gehele jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste waardering vindt de waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Als er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening opgenomen.

Voorziening

Een voorziening wordt in de balans opgenomen als er sprake is van:

  1. een in rechte afdwingbare of feitelijk verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
  2. waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
  3. en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorziening jubileumuitkeringen

Voorziening langdurig zieken / WW aanspraken

De loonkosten van langdurig zieke medewerkers en de WW uitkeringen worden volledig door RNH uitbetaald. De kosten voor medewerkers waarvan verwacht wordt dat zij niet meer zullen reïntegreren, moet in de voorziening worden opgenomen. De kosten zijn berekend door een inschatting te maken van het aantal medewerkers en de periode waarin RNH de loonkosten moet blijven doorbetalen. Ook zijn de berekende WW aanspraken opgenomen, zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar.

RNH is eigen risicodrager voor uitkering bij werkloosheid.

Voorziening vitaliteitsverlof

Dit betreft een nieuwe voorziening. In de CAO Provincies is opgenomen dat vanaf 1 januari 2021 het voor medewerkers van 60 jaar en ouder mogelijk is om tijd voor vitaliteit te sparen. Dit kan door inzet van maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB), voor zover dat nog niet aan opleidingen is besteed. Voor de medewerkers die al voor 2018 in dienst waren, loopt die periode tot en met 2022. Voor medewerkers die na 2018 in dienst zijn gekomen, schuift de periode van vijf jaren evenredig door. Omdat het waarschijnlijk is dat medewerkers van de regeling Vitaliteitsverlof gebruik gaan maken, zijn er minder uren declarabel inzetbaar. In dat geval heeft RNH minder inkomsten of moet RNH ter compensatie kosten maken voor inhuurkrachten. Om dat financieel te dekken, wordt geld gedoteerd aan de voorziening, gebaseerd op een inschatting van het aantal medewerkers dat van de regeling gebruik gaat maken. Afhankelijk van de onderhandelingen over de CAO in 2022 volgt een nieuwe POB-periode na de afloop van de eerste vijf jaren. Hiervoor vindt nog geen dotatie aan de voorziening plaats.

Reserves

Het eigen vermogen bestaat uit:

  1. opgevraagd en gestort kapitaal;
  2. de Algemene Reserve;
  3. en Overige reserve.

Grondslagen van resultaatbepaling

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald. Het resultaat is het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de kosten, op basis van historische prijzen en voor zover die aan het betreffende jaar toe te rekenen zijn.

Omzet projecten

De opbrengst uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de omzet projecten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoedingen, na aftrek van tegemoetkomingen , kortingen en omzetbelasting.

Statutaire bepalingen resultaatbestemming

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hierin is aangegeven dat het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ratios

Liquiditeitsratio's: Current Ratio (= vlottende activa / vlottende passiva) 2,98 Quick Ratio (= vlottende activa excl. voorraden / vlottende passiva) 2,98 Solvabiliteit: Eigen vermogen / balanstotaal 65% Rentabiliteit: Bedrijfsresultaat Rentabiliteit eigen vermogen (= bedrijfsresultaat / gemiddeld eigen vermogen x 100%) -3,6% Rentabiliteit totaal vermogen (= bedrijfsresultaat / gemiddeld totaal vermogen x 100%) -2,3% Resultaat Rentabiliteit eigen vermogen (= resultaat / gemiddeld eigen vermogen x 100%) -4,0% Rentabiliteit totaal vermogen (= resultaat / gemiddeld totaal vermogen x 100%) -2,5%