Dit deden wij in 2021

Speerpunten vanuit de medewerkers

RNH werkt aan vijf speerpunten, die voortkomen uit de aandachtspunten uit het medewerkersonderzoek van 2020:

  • vertrouwen en mandaat;
  • werkdruk;
  • de verbinding tussen ‘hoofdkantoor’ en beheerlocaties;
  • communicatie;
  • eigenaarschap en leiderschap.

Per team zijn waar mogelijk maatregelen genomen om goed om te kunnen gaan met de ervaren werkdruk. Veelvuldige communicatie via intranet vanuit het MT en andere collega’s werkt merkbaar positief op de betrokkenheid bij RNH. Dat geldt ook voor de contactmomenten met collega’s die in andere gebieden werken. De uniforme uitstraling in materiaal- en kleurgebruik van kantoorinrichting werkt eveneens positief op de onderlinge betrokkenheid en verbondenheid. Daarnaast zijn stappen gezet om het hybride werken (deel thuis en deels op kantoor) te faciliteren. We werken aan verdere oplossingen op het gebied van ICT, kantoor- en werkplekinrichting en vergoedingsregelingen voor reis- en thuiswerkkosten.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap

In 2021 heeft RNH de komst van een bestuursbureau mee voorbereid. Dit bureau fungeert vanaf 1 januari 2022 als opdrachtgever voor de recreatieschappen richting RNH. Hiermee ontstaat een duidelijkere scheiding tussen de rol van opdrachtgever en –nemer. Tot de taken behoren onder andere het organiseren en adviseren bij de bestuursvergaderingen van de recreatieschappen. De provincie laat vanwege dezelfde rollenproblematiek een verkenning uitvoeren naar het afstoten van het provinciale belang in het kapitaal van RNH. Het afstemmen en bereiken van overeenstemming over de invulling van het proces van deze verkenning vragen van de betrokken partijen veel tijd en aandacht. De uitkomst laat nog op zich wachten.

Flexibiliteit

De landelijke besluitvorming rond corona en het toestaan van grote evenementen verliep grillig in 2021. Dit vroeg extra aandacht en een grote flexibiliteit van de organisatoren en van de medewerkers van RNH. In opdracht van de recreatieschappen heeft hierover intensief contact plaatsgevonden met erfpachters en huurders. Waar nodig zijn betalingsregelingen afgesproken en in sommige gevallen is een deel van de erfpacht- en huursommen kwijtgescholden. Vanwege de drukte en daarmee gepaard gaande overlast op specifieke momenten op specifieke plekken zijn afspraken gemaakt met de gemeente en veiligheidsorganisaties om alle bezoekersstromen in goede banen te leiden.

<h2″>Projectorganisatie

Het aanscherpen van de werkwijze met interne projectopdrachten en periodieke evaluatiemomenten op project- en portefeuilleniveau zorgt voor betere voorspelbaarheid van de resultaten, doorlooptijd en kosten. Op termijn moet dit aansluiten op de bestuurlijke voortgangsrapportages van de uitvoeringsprogramma’s. De introductie van een systeem voor digitale afhandeling van facturen halverwege het jaar koppelt facturen na ontvangst direct aan projectbudgetten en verantwoordelijke personen. Dit geeft projectleiders direct inzicht in de financiële voortgang van hun projecten, zodat zij tijdig kunnen bijsturen wanneer de situatie dat vraagt.

Het nieuwe hybride werken<

Het hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) vergt passende oplossingen op het gebied van ICT, kantoor- en werkplekinrichting en vergoedingsregelingen voor reis- en thuiswerkkosten. Vier van de vijf beheerkantoren in de recreatiegebieden en het centrale kantoor in Velsen-Zuid zijn aangepast aan de huisstijl van RNH en behoeften vanuit hybride werken. De nieuw gecreëerde ruimtes bieden plek aan verschillende functies, zoals samenwerken, overleggen, geconcentreerd werken, bellen en digitaal vergaderen. Bevindingen en voorkeuren van medewerkers dienen als input voor een nieuw hybride bedrijfsvoeringsmodel waarover de OR in het voorjaar van 2022 advies uitbrengt.

Middelen

Ondersteuning processen

>Het proces voor verzoeken vanuit de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is geoptimaliseerd, waardoor we het toenemend aantal aanvragen beter kunnen afhandelen. Digitale factuurafhandeling is voorbereid, getest en per 1 juli 2021 geïmplementeerd. In het najaar vonden bewustwordingstrainingen plaats over privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zo beschikken alle medewerkers over hetzelfde kennisniveau over privacy. Specifieke groepen ontvingen een verdieping die aansluit bij hun werkzaamheden. We onderzoeken verbetermogelijkheden voor de informatiehuishouding, verdere digitalisering van het HR proces, CRM en clouddiensten.

Structurering werving- en selectieproces

De doorstroming van personeel legt extra beslag op de werkzaamheden van het team HR. Daarbij komt dat in een krappe arbeidsmarkt het vinden van nieuwe gekwalificeerde medewerkers een uitdaging is. Met een structurering van het proces voor werving & selectie, een nieuw concept voor personeelsadvertenties met foto’s van collega’s en het stroomlijnen van het in- en uitdienstproces werken we professioneler en efficiënter aan het aantrekken van nieuw talent voor onze organisatie. Het behouden van goed personeel is net zo belangrijk en sluit aan bij het speerpunt tevreden medewerkers.

Nieuwe communicatiestrategie recreatieschappen

Team Communicatie heeft een nieuwe communicatiestrategie voor de recreatieschappen ontwikkeld en aan de besturen toegelicht. De visies van de verschillende schappen en de natuurinclusieve beheer- en ontwikkelopgaven nemen hierin een prominente plek in. Voor de uitvoering van de communicatiestrategie is een aantal collega’s, met name van de teams Beheer en Toezicht, getraind. Door meer actief gebruik te maken van sociale media kunnen zij vanuit hun rol van gastheer of –vrouw van het recreatiegebied de communicatiestrategie ondersteunen.

Ontwikkeling

Voortgang visietrajecten

De visietrajecten zijn, op Groengebied Amstelland na, afgerond. De uitvoeringsprogramma’s, volgend op de visies, zijn verder uitgewerkt. Voor recreatieschap Spaarnwoude is een eerste voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma opgesteld met stoplichtenrapportage om de voortgang weer te geven. Veel deelprocessen en -projecten lopen inmiddels en veel deelprojecten zijn al uitgewerkt in ontwerpen. De uitvoeringsprogramma’s van de recreatieschappen zorgen voor veel werk en daardoor meer personele inzet. Naast tijdelijke formatie uitbreiding wordt daarbij ook gebruik gemaakt van een vaste groep van flex medewerkers.

Druktemonitor

De recreatiemonitor is samengevoegd met de druktemonitor. Een nieuwe methode is ontwikkeld om real time informatie te generen en  de drukte van de recreatiegebieden in kaart te brengen via data uit mobiele telefoons. Ook wordt alle verzamelde data van de afgelopen 10 jaar geschikt gemaakt om te verwerken door de provinciale data-alliantie om een voorspellingsmodel te ontwikkelen. De analoge telslangen blijven deels liggen als achtervang en controlesysteem. Uiteindelijk moeten de gegevens van de recreatiegebieden verwerkt worden in een provinciaal bestemmingsmanagementsysteem waar ook andere terreinbeherende organisaties bij zijn aangesloten.  De provincie Noord-Holland voert regie daarop.

Wandelnetwerken

In de regio’s Laag Holland en Amstelland zijn wandelnetwerken gerealiseerd en in beheer gekomen bij het Routebureau van RNH. De voorbereiding voor wandelnetwerk Zuid-Kennemerland verloopt volgens planning. Eind november ontving RNH de opdracht voor een nieuw meerjarencontract voor beheer, onderhoud en promotie van het Noord-Hollandpad. Het eerste regionale wandelnetwerk in Noord-Holland bestond in november 2021 10 jaar. Dat is gevierd met o.a. een social-mediacampagne en jubileumwandeling. Eind 2021 bereikte de website van het Wandelnetwerk Noord-Holland een recordaantal van 9.980.000 bezoekers. Het routebureau gaat meer samenwerken met Destination Marketing Organisaties (waaronder Laag Holland), waarbij verhaallijnen worden ingezet om de routes aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de Oerij-route.

Realisatie

Online meldingsformulier

Team Beheer heeft samen met het team Communicatie één uniform systeem voor meldingen over de openbare ruimte in de vijf recreatiegebieden opgezet. Het biedt de bezoekers een laagdrempelige mogelijkheid voor het doorgeven van meldingen via de website van het betreffende recreatieschap. De backoffice van het systeem ondersteunt de beheerteams bij het snel reageren, afhandelen en monitoren van meldingen. Ook voorziet dit systeem in periodieke rapportages voor de besturen.

Overlast en zwerfafval

In de coronaperiode is in goed overleg met de betrokken gemeenten en organisaties een gezamenlijke aanpak bepaald om overlast in de recreatiegebieden tegen te gaan. In samenwerking met het team Communicatie is in de recreatiegebieden online en offline aandacht geschonken aan de coronamaatregelen, zodat toezichthouders in hun contact met bezoekers hiernaar konden verwijzen. In de zomermaanden kreeg zwerfafval veel aandacht, onder andere door bezoekers in de intensievere gebieden met behulp van banners bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor het tegengaan van zwerfafval.

Nieuwe erfpachtafspraken

Het team Vastgoed heeft veel bijgedragen aan het traject voor nieuwe erfpachtafspraken met Staatsbosbeheer. De directie van Staatsbosbeheer en de drie voorzitters van de recreatieschappen Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en Twiske-Waterland hebben op 19 januari 2022 de afspraken ondertekend, onder voorbehoud van instemming van de Algemeen Besturen. Staatsbosbeheer neemt inmiddels structureel zitting in de ambtelijke Adviescommissies van deze drie recreatieschappen.