Van de directeur

Welkom bij het online jaarverslag 2020 van Recreatie Noord-Holland (hierna vermeld als RNH). Wat begon als een magisch kalenderjaar met mooie hoogtepunten in het vooruitzicht, veranderde vanaf medio maart in alle opzichten. Vanzelfsprekendheden vielen weg en we werden gedwongen onze manier van leven en werken aan te passen. En alhoewel we sindsdien verlangen naar ‘normaal’, brengt het coronavirus ook positieve dingen. Ontwikkelingen waar we tot nog toe alleen over spraken komen in een stroomversnelling en we blijken ons opvallend flexibel aan te kunnen passen aan nieuwe situaties.

Flexibiliteit en wendbaarheid

Flexibiliteit en wendbaarheid; dat vragen wij meer dan ooit van onze medewerkers om de dienstverlening aan de recreatieschappen binnen de coronamaatregelen te kunnen blijven garanderen. Digitaal thuis werken is het uitgangspunt, met ondersteuning van ICT en de leidinggevenden. De rol van leidinggevenden veranderde van hoofdzakelijk sturend naar faciliterend. Dat sluit mooi aan bij een van onze doelen voor 2020, namelijk onze medewerkers in staat stellen om meer verantwoordelijkheid te nemen. De medewerkers voelen zich prettig hierbij, zoals onder andere blijkt uit de resultaten van het medewerkersonderzoek dat we aan het eind van het jaar lieten uitvoeren.

Samen met de omgeving

RNH omarmt de ambities van de recreatieschappen. Om deze te realiseren hebben wij in 2020 het netwerk proactief benaderd en kreeg omgevingsmanagement veel aandacht. De ontwikkelingsvisies voor de recreatieschappen zijn ontwikkeld met inbreng vanuit de brede omgeving. We vonden nieuwe manieren om online het gesprek aan te gaan en informatie op te halen, bijvoorbeeld met behulp van online toepassingen zoals swipocratie. Participatie vormt inmiddels vast onderdeel van gebiedsontwikkeling, waarmee we goed zijn voorbereid op de komst van de nieuwe omgevingswet. Ook bij de uitvoeringsprogramma’s, voortkomend uit de visies, betrekken we de omgeving. De recreatieschappen zijn tevreden over deze processen. En ook over de bestuursvergaderingen, die volgens de vaste cyclus plaatsvonden waardoor besluitvorming geen vertraging opliep. Daarmee bereiken we een van onze belangrijkste doelen, namelijk tevreden opdrachtgevers.

Natuur en duurzaamheid

Een interne werkgroep werkte in 2020 aan het actieplan biodiversiteit ‘Op weg naar natuurinclusieve recreatie’. Hiermee geven we onder andere invulling aan een van onze ambities om RNH te ontwikkelen tot een innovatief kenniscentrum en een wendbare uitvoeringsorganisatie. Wij kunnen de recreatieschappen op deze wijze optimaal ondersteunen. Natuurinclusieve recreatie vormt immers een belangrijk thema binnen de ontwikkelingsvisies. Duurzaamheid hoort daar bijna als vanzelfsprekend bij. RNH wil zelf ook een bijdrage leveren. Dit doen wij onder andere met de aanschaf van elektrische bedrijfsauto’s en het plaatsen van oplaadpunten voor fietsen bij ons kantoor. Daarnaast zetten wij stappen richting een papierloos kantoor.

Onzekere toekomst met uitdagingen

Corona beïnvloedt voorlopig nog onze bedrijfsvoering. Niemand weet voor hoe lang en in welke mate. Zeker is wel dat thuiswerken integraal onderdeel van onze manier van werken blijft. Zorgelijk is de negatieve invloed van corona op de exploitaties van de recreatieschappen. In 2020 maakten we in opdracht van de recreatieschappen afspraken met ondernemers en evenementenorganisaties over onder andere pacht en evenementen die moesten worden geannuleerd. In 2021 zijn opnieuw afspraken nodig. De lange onzekere periode met beperkende maatregelen zorgt voor lagere pacht- en verhuurinkomsten. Dit heeft hoe dan ook impact op de financiële situatie van de recreatieschappen en daarmee ook op onze dienstverlening.