Verslag van de Raad van Commissarissen

We kijken terug op een roerig jaar, waarin ondanks de grote invloed van corona toch vrijwel alle organisatiedoelen zijn bereikt. Dat kan alleen als medewerkers flexibel zijn en meebewegen op veranderingen. De medewerkers van Recreatie Noord-Holland willen én kunnen dat. Dat maakt ons als Raad van Commissarissen trots. Als toezichthouder is het heel fijn om te constateren dat een organisatie in evenwicht en in control is.

De directie en het management hebben veel gedaan om de medewerkers te ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk konden blijven uitvoeren. Niet alleen op het gebied van ICT, maar juist ook op het gebied van het welzijn van de medewerkers. Met als voorbeelden de online pubquiz, online organisatie updates en presentaties én het stimuleren van het dagelijkse buitenmoment voor de nodige ontspanning. De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek laten zien dat medewerkers dit waarderen. Recreatie Noord-Holland scoort overall een ruime voldoende. De ervaren werkdruk die uit dit onderzoek als aandachtspunt naar voren komt, heeft uiteraard onze aandacht. Het is goed dat leidinggevenden hierover in gesprek gaan met medewerkers en samen naar passende oplossingen zoeken.

RNH rondt 2020 af met een klein positief resultaat. Een bijzonder resultaat in een tijd die veel onzekerheden met zich meebrengt. Vooral ook voor ondernemers en organisatoren van evenementen in de recreatiegebieden. Voor de organisatie betekende dit vooral bijsturen en aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. De opdrachtgevers zijn hierin goed meegenomen en door de medewerkers van RNH open en deskundig geïnformeerd en geadviseerd. Een goede Planning & Controlcyclus en transparantie rapportages zijn hierbij onmisbaar. Als Raad van Commissarissen vinden we het een goede ontwikkeling dat deze zaken op orde zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en vertrouwen, juist nu.

In 2020 is er ook helderheid gekomen over het vraagstuk rondom de governance van RNH. Het nieuw in te richten bestuursbureau zorgt voor een duidelijkere scheiding tussen de opdrachtgevers- en –opdrachtnemersrol. Recreatie Noord-Holland blijft de logische samenwerkingspartner voor de recreatieschappen. De organisatie zit goed in elkaar en met de aanwezige expertise en deskundigheid kan zij onderwerpen verder brengen, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit en natuurinclusieve recreatie die steeds hoger op de agenda staan bij opdrachtgevers. De recreatieschappen zijn tevreden over de uitvoering. Daarnaast zien we dat ook de samenwerking met de provincie prettig verloopt. Recreatie Noord-Holland kan een goede bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen uit de nieuwe visie Recreatie en Toerisme van de provincie.

Door deze positieve ontwikkelingen bevindt Recreatie Noord-Holland zich in een stabiele situatie. De bestuurders van Recreatie Noord-Holland hebben het vertrouwen en kunnen op basis daarvan verder bouwen. Medewerkers vormen hiervoor het belangrijkste kapitaal. Het belang van de groene openbare ruimte is duidelijk. Daar vinden mensen ontspanning en ontsnappen zij aan de dagelijkse hectiek; dat heeft 2020 maar al te duidelijk laten zien.