Inleiding op de jaarrekening 2020

Kernboodschap

Meer dan ooit bleek in 2020 het werk van RNH van grote waarde voor de inwoners van Noord-Holland. In de coronacrisis, met de zware beperkingen die iedereen kreeg opgelegd, zochten extreem veel mensen naar ontspanning en vermaak in de eigen provincie. Ook buiten het normale recreatieseizoen werd het hierdoor veel drukker in de recreatiegebieden, soms te druk, en nam het gebruik van de routenetwerken verder toe. Begin 2021 zien we dat die ontwikkeling zich voortzet. Mensen zoeken vrijheid, afleiding, ruimte, plezier en rust dicht bij hun eigen woonplaats in de buitenlucht. Het duurzaam ontwikkelen en in goede staat houden van recreatiegebieden en routenetwerken, zoals RNH dat verzorgt, maakt het mogelijk dat mensen die ruimte ook vinden. RNH is blij die belangrijke rol voor de samenleving te kunnen vervullen.

In 2020 heeft RNH verder gebouwd aan de organisatie en dienstverlening en daarbij op een goede manier ingespeeld op de uitdagingen die het gevolg zijn van de coronapandemie en bijbehorende overheidsmaatregelen. RNH heeft daarbij merkbare verbeteringen gerealiseerd, zoals ook blijkt uit de positieve resultaten van het medewerkersonderzoek.

RNH begon het jaar met een hoog ziekteverzuim, maar in de loop van het jaar is dat gelukkig hersteld. Gedurende het jaar is RNH terughoudend geweest met financiële investeringen in de eigen organisatie. De focus moest gelegd worden op het in goede banen leiden van de gevolgen van de coronacrisis. Evenementen in de recreatiegebieden gingen niet door, maar op basis van nieuwe visies van de recreatieschappen heeft RNH meer werk mogen verzetten voor locatieontwikkelingen. Hierdoor sluit RNH 2020 af met een klein positief resultaat van € 14.966 in plaats van het begrote resultaat van € 171.674 negatief.

Hoogtepunten

De hoogtepunten van 2020 zijn:

 • vaststelling van toekomstvisies en uitvoeringsprogramma’s door vier recreatieschappen;
 • omschakeling van vertrouwde werkvormen op kantoor en in het veld naar vooral thuiswerken;
 • versterking van het natuurinclusief denken, werken en communiceren;
 • het succesvol doorvoeren van de financiële transitie in de jaarlijkse cyclus van de recreatieschappen;
 • de opening van Klimpark Twiske, Natuurpark Geestmerloo en een start voor Rijk van Rorik in respectievelijk Het Twiske, Geestmerambacht en De Buitenlanden;
 • en uitbreiding van het wandelnetwerk in Westfriesland, Gooi en Vechtstreek, Amstelland en een start voor het wandelnetwerk in Zuid-Kennemerland.

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen die in 2020 van invloed zijn op het functioneren van RNH, zijn:

 • de coronapandemie, overheidsmaatregelen en de gevolgen voor de samenleving;
 • verkenning van het instellen van een bestuursbureau;
 • overleg over de samenwerking tussen de recreatieschappen en Staatsbosbeheer en modernisering van de erfpachtcontracten;
 • en terugkerende ecologische issues in de recreatiegebieden, zoals de eikenprocessierups, vogelgriep, blauwalg, waterplanten en rivierkreeften.

Balans

In euro VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 176.695 52.743 Materiële vaste activa 155.298 95.756 Som der vaste activa 331.993 148.499 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa Debiteuren 763.278 800.376 Overige vorderingen 103.850 27.618 867.127 827.994 Liquide middelen 3.573.007 3.587.795 Som der vlottende activa 4.440.134 4.415.790 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren 87.397 204.445 Belastingen en premies soc.verzekering 408.700 352.553 Pensioenpremie 88.482 73.736 Overige schulden 907.109 535.470 Som der kortlopende schulden 1.491.688 1.166.202 Uitkomst vlottende activa minus kortlopende schulden 2.948.446 3.249.587 Uitkomst activa minus kortlopende schulden 3.280.439 3.398.086 VOORZIENINGEN 185.729 318.342 EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Overige reserve 100.000 62.416 Algemene Reserve 2.624.710 2.647.329 3.094.710 3.079.744 3.280.439 3.398.086
In euro VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 79.115 - Cumulatieve afschrijvingen -26.372 - Boekwaarde per begin boekjaar 52.743 - Mutaties in boekjaar Investeringen 225.485 79.115 Desinvestering - - Afschrijvingen -101.533 -26.372 123.952 52.743 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 304.600 79.115 Cum. afschrijvingen -127.905 -26.372 Boekwaarde per ultimo boekjaar 176.695 52.743 In 2020 is € 225.485 geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe software voor rapportages en het verbeteren van software die RNH gebruikt. Materiële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 491.485 421.119 Cumulatieve afschrijvingen -395.729 -328.597 Boekwaarde per begin boekjaar 95.756 92.522 Mutaties in boekjaar Investeringen 125.974 70.365 Aanschafwaarde desinvestering -8.021 - Cumulatieve afschrijving desinvesteringen 8.021 - Afschrijvingen -66.432 -67.132 59.542 3.234 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 609.437 491.485 Cum. afschrijvingen -454.139 -395.729 Boekwaarde per ultimo boekjaar 155.298 95.756 In 2020 heeft RNH geïnvesteerd in automatiseringsapparatuur (€ 20.950 voor de aanschaf van een conferensy systeem), € 53.587 in meubilair (conform het huisvestingsproject) en in vervoermiddelen (€ 51.437 voor de aanschaf van twee elektrische bedrijfswagens). In 2020 is een oude bedrijfswagen verkocht, waarvan de boekwaarde nihil was. Debiteuren Per 31 december bedroegen de vorderingen 763.278 800.376 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 36.420 26.818 Nog te ontvangen bedragen 67.430 800 103.850 27.618 Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan één jaar. LIQUIDE MIDDELEN ING bank r/c 7.875 13.220 Rabobank r/c 7 30 ING bank zakelijke spaarrekening 1.494.697 763.678 ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 1.039.458 1.780.000 Rabo doelreserveren 1.030.970 1.030.867 3.573.007 3.587.795 De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar. ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar. Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar. In euro KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Verschuldigd per 31 december 87.397 204.445 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffng 287.775 267.289 Omzetbelasting 120.925 85.264 408.700 352.553 Pensioenen Pensioenpremie 88.482 73.736 88.482 73.736 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen 286.860 274.156 Overige schulden 620.249 261.314 907.109 535.470 Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen kosten 40.860 Netto salaris 1.325 Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten waarvan de kosten niet in 2020 zijn gemaakt 578.064 620.249 Er zijn geen schulden met een looptijd langer dan één jaar De Reservering vakantiegeld/dagen is met 12.704 vergroot, omdat medewerkers in 2020 relatief weinig vakantie hebben opgenomen als gevolg van de beperkte mogelijkheden om op vakantie te gaan. Verwacht wordt dat medewerkers in 2021 extra verlof zullen opnemen. De Vooruitontvangen bedragen zijn toegenomen met 395.670. Dit is te danken aan het ontvangen van een subsidievoorschot van Provincie Noord-Holland voor de realisatie van een wandelnetwerk met toeristische overstappunten in Zuid Kennemerland en het budget voor het in opdracht van Provincie Noord-Holland uitvoeren van de Boerenlandpadregeling. VOORZIENINGEN Voorziening jubileumuitkeringen 78.061 88.168 Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken 107.668 230.174 185.729 318.342 Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2020 88.168 Dotatie 8.933 Onttrekking -19.041 Saldo per 31-12-2020 78.061 De opgebouwde rechten voor jubileumuitkeringen zijn opgenomen in deze voorziening, ook voor medewerkers die in de loop van 2020 in dienst zijn gekomen. Voorziening langdurig zieken/ WW aanspraken Saldo per 1-1-2020 230.174 Dotatie 54.668 Onttrekking -177.174 Saldo per 31-12-2020 107.668 Onttrekking: Voor twee medewerkers waren kosten geraamd in deze voorziening. De voorziene kosten voor deze medewerkers zijn gemaakt of hoeven niet meer gemaakt te worden. Om die reden kan de 177.174 uit de voorziening onttrokken worden. Een bedrag van 53.000 blijft in de voorziening zitten, omdat die voorzien was voor kosten in 2021. Dotatie: Voor 2021 en volgende jaren worden extra kosten voorzien. In deze voorziening worden alleen kosten opgenomen voor de medewerkers van wie verwacht wordt dat zij niet zullen reïntegreren. Dit betreft vier medewerkers. Aanvullend op het bedrag dat al in de voorziening zit, wordt op basis van een actuele inschatting 54.668 in de voorziening opgenomen. Onttrekking: Voor drie medewerkers waren kosten geraamd in deze voorziening. De voorziene kosten voor deze medewerkers zijn gemaakt of hoeven niet meer gemaakt te worden. Om die reden kan de 169.100 uit de voorziening onttrokken worden. Dotatie: Voor 2020 en volgende jaren worden echter weer kosten voorzien. Vanwege aangepaste regels voor het toepassen van deze voorziening dienen alleen kosten in de voorziening opgenomen te worden voor de medewerkers van wie verwacht wordt dat zij niet zullen reïntegreren. Dit betreft twee medewerkers. Daarvoor wordt in totaal 230.174 opgenomen in de voorziening. In euro EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 370.000 verdeeld in 370 aandelen van 1.000,- die geheel zijn volgestort. Algemene Reserve Stand per 1-1-2020 2.647.329 3.076.717 Resultaat lopend boekjaar 14.966 -588.848 Overboeking van/naar Overige reserve -37.584 159.460 Stand per 31-12-2020 2.624.710 2.647.329 Overige reserve Stand per 1-1-2020 62.416 221.875 Dotatie 100.000 - Overboeking van/naar algemene reserve - - Onttrekking -62.416 - Onttrekking voor symposium RNH 15 jaar - -33.721 Onttrekking voor verbetering planning & controlcyclus, strategische personeelsplanning en organisatieontwikkeling - -125.739 Stand per 31-12-2020 100.000 62.416 Onttrekking: De transitie die RNH doormaakt, vergt de nodige investeringen in medewerkers en bedrijfsprocessen. Concreet zijn in 2020 kosten gemaakt voor de professionalisering van gebiedsteams door groepstrainingen, investeringen in ICT voor het doorvoeren van de fnanciële transitie en tijdsinzet van eigen medewerkers voor genoemde zaken, versterking van natuurinclusief werken en het voorbereiden van digitalisering van poststromen en factuurafhandeling. Hiervoor is het geld uit de Overige reserve gebruikt. Dotatie: Voor het verbeteren van de klantgerichtheid en de digitalisering van ondersteunende processen is bij de resultaatsbestemming voorgesteld om 100.000 in de Overige reserve op te nemen. Dit geld is bedoeld voor ICT-kosten die nodig zijn voor bijvoorbeeld het verbeteren van de informatiehuishouding en rapportages, digitalisering van poststromen, factuurafhandeling en HR processen, het invoeren van een klantinformatiesysteem (CRM), Europese aanbesteding outsourcing automatisering (in de Cloud) en daarbij benodigde inhuur van consultants en adviseurs.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

RNH is een huurovereenkomst aangegaan met het Recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen Zuid. De huurkosten bedragen, exclusief servicekosten, € 53.000 exclusief btw per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.

RNH heeft een meerjarig leasecontract voor één voertuig, lopend van juni 2019 tot juni 2024. De kosten bedragen € 8.880 exclusief btw per jaar.

De samenwerkingsrelatie met de recreatieschappen is beschreven in raamcontracten. Vanaf 2009 waren dat vijfjaarlijkse contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropoolregio Amsterdam (en de rol van RNH daarin) is toen besloten de contracten met twee jaar te verlengen (dus 2019-2020). Begin 2020 hebben de recreatieschappen besloten de contracten met één jaar te verlengen (dus voor het jaar 2021). Begin 2021 heeft RNH aan de recreatieschappen het voorstel gedaan om de contracten te verlengen tot eind 2023 met een opzegtermijn van een jaar.

Resultaatbestemming

De directeur-bestuurder heeft, met goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het positieve resultaat van € 14.966 over 2020 ten gunste komt van de Algemene Reserve, waarbij:

 • € 62.416 uit de Overige reserve wordt overgeboekt naar de Algemene Reserve, betreffende de kosten voor investeringen in medewerkers en bedrijfsprocessen;
 • € 100.000 uit de Algemene Reserve wordt over overgeboekt naar de Overige reserve, om te gebruiken voor verbetering van de klantgerichtheid en digitalisering van ondersteunende processen.

Per saldo komt € 22.618 ten laste van de Algemene Reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Voortduren coronacrisis

Op 6 januari 2021 vond in Nederland de eerste vaccinatie tegen corona plaats. Veel van de zeer ingrijpende overheidsmaatregelen om de toename van het aantal besmettingen terug te dringen blijven van kracht. Door mutaties van het virus lijkt een derde golf van coronabesmettingen niet te voorkomen. Veel maatregelen blijven naar verwachting tot de zomer van 2021 gelden. De verwachting is dat het vaccinatieprogramma uiteindelijk leidt tot de mogelijkheid om maatregelen te verlichten en af te schaffen.

Effecten

Net als in 2020 raakt de wereldwijde coronacrisis ook RNH en het werkveld van RNH. De belangrijkste nadelige effecten voor RNH zijn:

 • RNH kan sommige werkzaamheden niet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat evenementen niet doorgaan en omdat informatieboerderij Zorgvrij en (beheer)kantoren zijn gesloten voor publiek en werkrelaties.
 • De recreatieschappen lopen financieel schade op doordat evenementen niet doorgaan en veel horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden zijn gesloten. Ook moeten soms extra kosten gemaakt worden. Het is nog onduidelijk of gemeenten en provincie financieel gecompenseerd worden. Waarschijnlijk nemen de reserves van de recreatieschappen versneld af. Dit kan mogelijk nadelig zijn voor het werk van RNH in de komende jaren.

In 2020 bleek al dat veel werkzaamheden gewoon of op alternatieve / nieuwe manieren kunnen doorgaan:

 • vergaderingen en kantoorwerk worden op afstand uitgevoerd, door videoverbindingen en thuiswerken. Uit onderzoek onder de medewerkers van RNH blijkt dat een groot deel in meer of mindere mate het tijd- en plaatsonafhankelijk werken graag wil blijven voortzetten, ook wanneer de corona-crisis voorbij is;
 • de advisering van de besturen van de recreatieschappen en de informatievoorziening van de recreatieschappen aan gemeenteraden en provinciale staten;
 • inrichtingsprojecten, communicatie en veiligheidstoezicht;
 • de planning en control-cyclus en (financiële) administratie voor RNH en de recreatieschappen.

En tijdens de crisis zijn sommige werkzaamheden van RNH juist extra nodig:

 • De recreatiegebieden en routenetwerken blijven zo veel mogelijk toegankelijk.
 • Communicatie, toezicht, beheer en bestuurlijke afstemming zijn belangrijke functies van RNH die juist tijdens de crisis goed moeten functioneren in het belang van de algemene gezondheid.
 • Wanneer het ergens te druk wordt en mensen zich niet aan de overheidsrichtlijnen houden, moeten maatregelen worden genomen.
 • Ook afstemming met (horeca)ondernemers en evenementorganisatoren vergt juist bij veranderende regelgeving extra inzet.

Risco’s

Risico’s die RNH in verband met de coronacrisis loopt:

 • één of meerdere medewerkers van RNH kunnen besmet raken en ziek worden.
 • en op langere termijn teruglopende omvang van de jaarlijkse opdrachten, doordat recreatieschappen besluiten tot bezuinigingen om de financiële schade te compenseren.

Maatregelen

Maatregelen die RNH tot nu toe heeft genomen:

 • Overeenkomstig de verschuiving van werkzaamheden is geschoven met de beschikbare en ingehuurde capaciteit.
 • RNH laat haar medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis werken. Dat wordt technisch gefaciliteerd. Ook is er aandacht voor het welzijn van de medewerkers en het stimuleren van de onderlinge verbondenheid.
 • RNH monitort in hoeverre medewerkers door de coronacrisis minder productief kunnen werken.

Toepassing nieuwe opbouw voor de jaarrekeningen van recreatieschappen

In 2021 zijn voor de recreatieschappen de jaarrekeningen 2020 voor de eerste keer gemaakt volgens de nieuwe opbouw. Dit is een concreet resultaat van de verbeterde planning & controlcyclus voor de recreatieschappen die in 2020 is ingezet. Veel medewerkers hebben bijgedragen aan een succesvolle overstap.

Winst-en-verliesrekening

In euro OMZET Omzet Projecten 8.538.091 8.434.831 7.580.839 Directe Projectkosten -435.859 -453.500 -364.862 Bruto marge 8.102.232 7.981.331 7.215.977 OVERIGE OPBRENGSTEN 2.304 - - KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen 4.513.698 5.002.511 4.477.315 Soc. lasten en pensioenlasten 1.383.221 1.544.390 1.300.087 Overige personeelslasten 1.382.705 659.580 1.119.841 7.279.624 7.206.481 6.897.243 Afschrijvingen (Im)materiële vaste activa 165.835 42.103 71.304 Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten 99.249 98.320 98.879 Kantoorkosten 363.305 440.507 398.595 Vervoerskosten 25.358 37.007 34.645 PR & Marketing 41.141 65.000 94.392 Algemene kosten 112.396 71.695 208.808 Organisatieontwikkeling - 191.100 - 641.449 903.628 835.320 Som der bedrijfslasten 8.086.907 8.152.212 7.803.866 BEDRIJFSRESULTAAT 17.628 -170.880 -587.889 Rentelasten 2.662 794 960 Rentebaten - - - -2.662 -794 -960 RESULTAAT 14.966 -171.674 -588.848
In euro OMZET Omzet Projecten 8.538.091 8.434.831 7.580.839 Directe Projectkosten -435.859 -453.500 -364.862 Bruto Marge 8.102.232 7.981.331 7.215.977 OVERIGE OPBRENGSTEN Overige opbrengsten 2.304 2.304 0 0 0 0 De omzet van RNH wordt gerealiseerd bij verschillende opdrachtgevers: Recreatieschappen 1. Recreatieschap Spaarnwoude 3.195.844 2.909.511 2.756.097 2. Groengebied Amstelland 1.391.224 1.484.965 1.258.931 3. Recreatieschap Twiske-Waterland 1.178.801 1.195.773 992.496 4. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 839.346 787.860 757.534 5. Recreatieschap Geestmerambacht 952.364 986.722 803.220 6. Routebureau voor recreatieschappen 362.263 300.000 236.945 Subtotaal recreatieschappen 7.919.842 7.664.831 6.805.223 Andere opdrachtgevers 7. Routebureau voor andere opdrachtgevers 526.667 670.000 8. Toezichtbureau voor andere opdrachtgevers 55.356 100.000 9. Overige projecten voor andere opdrachtgevers 36.226 0 Subtotaal andere opdrachtgevers 618.249 770.000 775.617 Totale omzet 8.538.091 8.434.831 7.580.839 De omzet in 2020 was 103.260 hoger dan begroot. In de begroting van RNH was al rekening gehouden met extra opdrachten van de recreatieschappen ten opzichte van hun begrotingen. Deze zijn voor een deel gerealiseerd. Ook de gevolgen van corona, zowel tijdens de eerste als de tweede golf, maakte extra inzet noodzakelijk voor bijvoorbeeld de afstemming met ondernemers, evenementorganisatoren en bestuurders, communicatie met recreanten, toezicht bij drukte in de gebieden en het schoonhouden van de gebieden. Met alleen deze werkzaamheden zou de omzet van RNH ongeveer op de begroting zijn uitgekomen. De belangrijkste oorzaken voor de hogere omzet zijn: 1. extra werkzaamheden voor de recreatieschappen Spaarnwoude en Alkmaarder- en Uitgeestermeer; 2. het routebureau van RNH heeft voor de recreatieschappen meer werk uitgevoerd; 3. de lagere omzet voor andere opdrachtgevers wordt gecompenseerd door de extra omzet voor recreatieschappen. Ad 1) Na de vaststelling van de visie Spaarnwoude Park 2040 is de voorbereiding van de eerste 7 deelprojecten gestart. Ook voor het participatieproces herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam is een extra opdracht gegeven. En RNH heeft voor Spaarnwoude extra ingezet op inkomstenwerving door het opstellen van nieuw grondprijzenbeleid en het herzien van erfpachtcontracten. Voor recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is het visieproces begeleid en de locatieontwikkeling Rijk van Rorik is gestart. Ad 2) Het routebureau van RNH kreeg extra opdrachten, zoals de realisatie van Wandelnetwerk Amstelland en de vernieuwing van Toeristische Overstappunten (TOP's). Ad 3) Voor andere opdrachtgevers heeft RNH per saldo minder werk uitgevoerd. Het routebureau heeft een lagere omzet bij andere opdrachtgevers. Belangrijkste reden hiervoor is het uitstellen van de realisatie van het Wandelnetwerk Zuid Kennemerland tot 2021. Het toezichtbureau heeft minder werk voor derden verricht dan in eerste instantie was begroot. De focus moest gelegd worden bij het werk in de recreatiegebieden. Een meevaller is de extra omzet uit andere opdrachten, met name door het detacheren van een beheermedewerker aan Staatsbosbeheer. De per saldo lagere omzet voor andere opdrachtgevers wordt gecompenseerd door de extra omzet voor recreatieschappen. Om de extra werkzaamheden uit te voeren heeft RNH 1 fte extra menskracht moeten inhuren. In euro KOSTEN Personeelskosten Lonen en salarissen Bruto lonen 3.660.154 4.079.032 3.647.492 Reservering IKB 844.611 912.479 816.660 Reservering jubileumuitkering 8.933 11.000 13.162 4.513.698 5.002.511 4.477.315 De kosten van lonen en salarissen worden met 488.814 onderschreden, omdat in 2020 ten opzichte van de begroting 7,4 fte minder in eigen dienst werkzaam was. Bij vacatures heeft RNH bewust gekozen voor invulling met tijdelijke inhuur, vanwege de onzekerheid door de coronacrisis en in afwachting van de uitkomsten van het governance onderzoek voor de recreatieschappen. De fexibele invulling van vacatures zorgt voor lagere loonkosten en sociale lasten, maar ook voor hogere inleenvergoedingen bij overige personeelskosten. Gemiddeld waren 90 personeelsleden in dienst (79,3 fte). In 2019 waren dat 90 personeelsleden (80,0 fte). Honorering bestuurder Op grond van de Wet normering topinkomens (WNT) is voor 2020 een bedrag van 201.000 vastgesteld als maximum bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. De honorering van de bestuurder, de heer J. Gilliam, in dienst sinds 1 maart 2017, blijft onder de maximale grens van de WNT en bedroeg in 2020 155.507 (in 2019 was dat 137.945). Sociale lasten en pensioenlasten Premies sociale lasten 319.743 409.195 308.680 Uitkeringen UWV 2.571 0 2.291 Overgangspremie VPL 123.829 106.055 113.887 Pensioenlasten 636.014 755.845 566.658 Werkgeversdeel ZVW 301.065 273.295 308.572 1.383.221 1.544.390 1.300.087 De sociale lasten, zoals hierboven al aangegeven, zijn lager dan begroot vanwege de invulling van vacatures met tijdelijke inhuur. Overige personeelslasten Inhuur overig personeel 8.625 128.800 60.107 Inleenvergoedingen 901.931 0 542.804 Bijzondere beloningen 1.200 0 3.280 Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 136.005 155.141 148.875 Scholing & Opleiding 133.523 130.032 129.644 ORT 61.694 94.148 83.796 Bereikbaarheidsregeling 24.795 25.418 24.532 Diverse personeelskosten 114.932 126.041 126.803 1.382.705 659.580 1.119.841 Totaal personeelskosten 7.279.624 7.206.481 6.897.243 De overige personeelslasten overschrijden de begroting omdat RNH veel gebruik heeft gemaakt van tijdelijke inhuur. Dit was nodig voor invulling van de vacatures en voor de benodigde extra menskracht om de extra opdrachten voor de recreatieschappen uit te voeren. Een groot deel van deze overschrijding wordt opgevangen door onderschrijdingen op de loonkosten en sociale lasten en andere personeelskosten. Per saldo worden de personeelskosten met 73.143 overschreden. Deze overschrijding is toe te schrijven aan het inhuren van 1 fte extra om de extra opdrachten voor de recreatieschappen uit te voeren. Deze kosten en een deel van bijbehorende overhead (kantoor- en bedrijfskosten) worden gedekt door de 103.259 extra omzet. Door het inhuren van externen is RNH in staat om de kwalitatieve doelen van het RNH jaarplan en de verbeteragenda uit te voeren en de resultaatverplichtingen richting schappen en andere opdrachtgevers na te komen. In euro AFSCHRIJVINGSKOSTEN Afschrijvingen software 101.533 0 26.372 Afschrijvingen automatisering 30.160 19.246 27.250 Afschrijvingen meubilair 18.813 0 8.989 Afschrijvingen vervoermiddel 17.459 22.856 30.892 waarvan doorbelast aan schappen -2.130 0 -22.200 Totaal afschrijvingskosten 165.835 42.103 71.304 De investeringen in de automatisering (zowel software als hardware) en daarmee samenhangende afschrijvingskosten zijn respectievelijk 101.533 en 10.914 hoger dan begroot. In de begroting was nog niet voorzien dat de investeringen van 2019 en 2020 op de balans geboekt en geactiveerd zouden worden, zodat er jaarlijkse afschrijving plaatsvindt. Pas begin 2020 is daarvoor gekozen. En (mede vanwege de coronamaatregelen) is extra geïnvesteerd in de ICT hardware, zodat online vergaderen mogelijk is met goede videoverbindingen in de vergaderruimtes. De overschrijding op de afschrijvingskosten voor software en automatisering is door deze oorzaken hoger dan de 83.104 onderschrijding op de begrote automatiseringskosten als onderdeel van de kantoorkosten. De overschrijding van de afschrijvingskosten van meubilair wordt veroorzaakt door de keuze in de loop van 2020 om door te gaan met het vernieuwen van de kantoorinrichting op twee locaties. De afschrijvingskosten voor vervoersmiddelen onderschrijden de begroting. Dit betreft met name de voertuigen van het toezichtbureau en het routebureau van RNH. Bij de vervanging van een algemene bedrijfsauto is het oude voertuig verkocht. In euro OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Huisvestingskosten Huur 55.163 55.110 53.765 Gas 4.764 6.091 6.144 Electra 3.290 5.508 6.041 Water 323 454 407 Schoonmaakkosten 22.630 20.328 20.792 Beveiliging 957 1.168 915 Klein onderhoud 5.370 3.594 5.571 Belastingen 6.602 5.928 3.855 Overige huisvestingskosten 150 140 1.388 99.249 98.320 98.879 De huisvestingskosten worden met slechts 929 overschreden. Binnen de huisvestingskosten zijn kleine schommelingen opgetreden. De kosten voor gas, water en elektra zijn afgenomen, omdat medewerkers door de coronamaatregelen vooral zijn gaan thuiswerken. De schoonmaakkosten zijn juist toegenomen, omdat de reiniging van het kantoor is geïntensiveerd na het uitbreken van corona. En door de investeringen in het meubilair heeft RNH nu ook kosten voor het verzekeren van de inventaris. Kantoorkosten Kopieer- en drukwerk 18.430 22.523 18.922 Porto- en vrachtkosten 8.226 8.873 10.537 Telefoon- en dataverkeer 53.908 38.469 47.226 Kantoormaterialen 3.695 18.182 15.128 Abonnementen 8.694 7.388 6.770 Automatiseringskosten 224.396 307.500 234.493 Vergaderkosten 0 0 0 Representatiekosten 45 233 206 Accountantskosten 18.042 10.133 23.396 Verwerking salarisadministratie 11.879 8.935 11.561 Overige kantoorkosten 15.990 18.271 30.356 363.305 440.507 398.595 De kantoorkosten worden met 77.202 onderschreden. Belangrijkste oorzaak is het feit dat investeringen in de automatisering niet hier, maar op de balans zijn geboekt en jaarlijks worden afgeschreven. Bij de afschrijvingskosten is dit toegelicht. De kosten voor telefoon- en dataverkeer zijn hoog, maar door het overstappen naar een andere provider worden deze kosten in 2021 lager. De kosten voor kantoormaterialen zijn opvallend laag, vooral omdat medewerkers zijn gaan thuiswerken door de coronamaatregelen. Vervoerskosten Brandstof 4.772 6.551 6.902 Onderhoud auto’s 5.282 2.457 1.766 Verzekering auto’s 3.208 5.488 3.569 Wegenbelasting auto’s 1.287 1.233 1.206 Overige vervoerskosten 10.809 21.277 21.202 25.358 37.007 34.645 De vervoerskosten onderschrijden de begroting met 11.649 omdat RNH minder gebruik maakt van huurauto's na de aanschaf van twee elektrische auto’s. PR & Marketing Promotiemateriaal 41.141 65.000 94.378 Acquisitiekosten 0 0 14 41.141 65.000 94.392 De kosten voor promotiemateriaal onderschrijden de begroting met 23.859, omdat hier in 2020 terughoudend mee om is gegaan. Algemene kosten Advieskosten 66.977 30.000 155.180 RvC 19.310 30.123 34.496 Overige bedrijfskosten 26.109 11.571 19.132 112.396 71.695 208.808 De advieskosten overschrijden de begroting met 36.977 door de inhuur van advocaten, nodig voor het afscheid nemen van drie medewerkers, en de inhuur van de accountant voor diverse adviezen. Onder de post RvC wordt met name de bezoldiging voor de leden van de Raad van Commissarissen geboekt. In 2020 was het niet nodig om kosten te maken voor de werving van een nieuw RvC-lid. De begroting is hierdoor onderschreden. De Wet normering topinkomens (WNT) beperkt de maximale vergoeding voor leden van de RvC tot 10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen liggen in het verslagjaar onder de maxima die de WNT voorschrijft. De overschrijding van de overige bedrijfskosten met 14.538 wordt veroorzaakt door hygiënische maatregelen voor de bestrijding van corona. Organisatieontwikkeling 0 191.100 0 0 191.100 0 De begroting van 2020 bood voor 191.100 ruimte om extra te investeren in ontwikkeling van de organisatie. Hier is terughoudend mee omgegaan. In eerste instantie omdat begin 2020 nog onzeker was of de begrote baten gerealiseerd zouden worden en vervolgens omdat de uitbraak van corona het noodzakelijk maakte om de ambities bij te stellen. Gemaakte kosten zijn op de reguliere begrotingsposten geboekt. De coronapandemie leidde tot extra kantoorkosten (preventieve en hygiënische maatregelen). Om de werkprocessen voort te zetten is ook het thuiswerken gefaciliteerd. Investeringen in software zijn wel doorgegaan, om daarmee de verbeterde dienstverlening en organisatieontwikkeling te ondersteunen. Daarbij is gekozen om 225.485 aan investeringen in software niet ten laste brengen van de exploitatie, maar als investeringen in de balans op te nemen. Hierdoor wordt minder op de bedrijfskosten geboekt, maar is er wel sprake van hogere afschrijvingskosten. In euro Rentelasten Rente en bankkosten 2.662 794 960 Heffngsrente 0 0 0 2.662 794 960 Rentebaten Bankrente 0 0 0 0 0 0 De aanhoudend lage rentestand leidt ertoe dat banken meer kosten in rekening brengen.

Grondslagen van waardering

Algemene toelichting

De vennootschap Recreatie Noord-Holland N.V., statutair gevestigd te Haarlem, is feitelijk gevestigd aan de Genieweg te Velsen-Zuid en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34207316. De aandelen van de vennootschap zijn 100% in bezit van de Provincie Noord-Holland.

Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW2 Titel 9 en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Micro en Kleine ondernemingen. Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Immateriële vast activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingswaarde verminderd met afschrijvingen. Het gehanteerde jaarlijkse afschrijvingspercentage van de immateriële vaste activa bedraagt 33,33%. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingswaarde onder aftrek van de afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Met eventuele bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. De afschrijvingen vinden als volgt plaats. Automatisering (hardware) 33,33% per jaar; Inventaris:20% per jaar. Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden voor het gehele jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste waardering vindt de waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Als er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een voorziening opgenomen.

Voorziening

Een voorziening wordt in de balans opgenomen als er sprake is van:

 1. een in rechte afdwingbare of feitelijk verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
 2. waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt;
 3. en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorziening jubileumuitkeringen

In de rechtspositieregeling die RNH volgt, de CAP, zijn regelingen opgenomen voor de jubilea van werknemers bij 12½, 25, 40 en 50 jaar dienstverband. De gratificatie voor het 12½ jarig jubileum is per 1 juli 2019 afgeschaft, maar iedereen die op 1 juli 2019 in dienst was bij RNH behoudt het recht op deze gratificatie. Een deel van de betreffende medewerkers heeft deze gratificatie laten uitbetalen, terwijl een ander deel het tot dan toe opgebouwde bedrag heeft laten staan. Dit bedrag is opgenomen in de voorziening, die voor jubileumuitkeringen moet worden opgenomen. De Voorziening jubileumuitkeringen is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorziening langdurig zieken / WW aanspraken

De loonkosten van langdurig zieke medewerkers en de WW uitkeringen worden volledig door RNH uitbetaald. De kosten voor medewerkers waarvan verwacht wordt dat zij niet meer zullen reïntegreren, moet in de voorziening worden opgenomen. De kosten zijn berekend door een inschatting te maken van het aantal medewerkers en de periode waarin RNH de loonkosten moet blijven doorbetalen. Ook zijn de berekende WW aanspraken opgenomen, zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar.

RNH is eigen risicodrager voor uitkering bij werkloosheid.

Reserves

Het eigen vermogen bestaat uit:

 1. opgevraagd en gestort kapitaal;
 2. de Algemene Reserve;
 3. en Overige reserve.

Grondslagen van resultaatbepaling

Rekening houdend met de grondslagen van waardering wordt het resultaat bepaald. Het resultaat is het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de kosten, op basis van historische prijzen en voor zover die aan het betreffende jaar toe te rekenen zijn.

Omzet projecten

De opbrengst uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de omzet projecten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoedingen, na aftrek van tegemoetkomingen , kortingen en omzetbelasting.

Statutaire bepalingen resultaatbestemming

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Hierin is aangegeven dat het bestuur onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepaalt welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. De overblijvende winst staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ratios