Spaarnwoude

Recreatiegebied Spaarnwoude is een oase van groen tussen Haarlem, Hoofddorp, Velsen en Amsterdam. 

Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen door de polders, over dijken en langs forten. Klimmen, skiën en paintballen is er voor je dosis adrenaline. Ook kun je er mountainbiken en downhillen op het uitdagende parcours bij de heuvels rond de skibaan.
‘s Zomers is Spaarnwoude het perfecte decor voor verschillende festivals en bij Informatieboerderij Zorgvrij is het hele jaar door veel te doen met dieren, leren en spelen.

Webstories

Voortvarend aan de slag met Spaarnwoude Park

De visie ‘Spaarnwoude Park 2040’ is vorig jaar geformuleerd en vastgesteld door het bestuur. Het toekomstbeeld voor de voortuin van de MRA is helder: een rijkdom aan natuur, buitenleven en verhalen uit het verleden. Maar een nieuwe visie moet natuurlijk ook uitgevoerd worden. Daarom is meteen werk gemaakt van een concreet uitvoeringsplan, met een haalbaar programma voor 2020-2024. Voor de fase van planvoorbereiding is budget vrijgemaakt. In het plan staan in totaal zeventien kansrijke projecten, waarvan sinds de zomer zeven al zijn gestart. De belangrijkste punten in het plan zijn:

  1. achterstallig onderhoud wegwerken;
  2. de natuur, het landschap en de cultuurhistorie versterken;
  3. de recreatiedruk spreiden door aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden te ontwikkelen;
  4. vervallen gebouwen in ondererfpacht uitgeven; en
  5. het gebied toegankelijker maken voor fietsers, zowel in Spaarnwoude als vanuit de steden.

Voordat het bestuur met het definitieve programma instemde, konden Raden en Staten hun mening geven over de conceptversie. Zo zorgen we voor een programma waar veel animo voor is. Door deze aanpak is o.a. de ontwikkeling van een extra ontvangstgebied aan de ambities toegevoegd: Amsterdam Houtrak. Je kunt het uitvoeringsplan zien als een ‘levend document’. Na de planvoorbereidingsfase wordt het plan opnieuw bekeken en herijkt. Concreet is het recreatieschap hiermee bezig: Aanpak rond de ontvangstgebieden van een deel van het achterstallig onderhoud. Investering bij wegen, paden en bruggen van in totaal €1 miljoen in wat we noemen ‘no regret’-maatregelen: maatregelen die altijd goed zijn om te doen, onafhankelijk van hoe het gebied in de toekomst heringericht wordt. Ondertussen heeft het bestuur ingestemd met de ambitieschetsen voor de ontvangstgebieden Haarlem Veerplas, Haarlemmermeer Groene Weelde en Velsen SnowWorld. Voor Hotel the Green bij de golfbaan ligt een initiatief tot een natuur-inclusieve ontwikkeling klaar. Ook is besloten dat Spaarnwoude Park 2040 een nieuw merkverhaal krijgt. Dit zal leidend zijn voor de huisstijl en de communicatie, maar ook kaders bieden voor de inrichting van het park en het activiteitenaanbod. Tot slot werken we aan een voorontwerp en een intentieovereenkomst met trajectpartners om de fietsverbindingen tussen Amsterdam Centraal, Bloemendaal aan Zee en IJmuiden op te waarderen.

Fort benoorden: samen bepalen we de kaders voor ontwikkeling

Het Nederlands erfgoed verrijkt zowel de stad als het platteland. Onze monumenten zijn verstilde herinneringen. Ze geven de omgeving een unieke sfeer. Maar ze geven ook verhalen door over onze gedeelde historie en identiteit. Daarmee raken deze bijzondere gebouwen de emotie van de burger. Het Fort benoorden Spaarndam is één van die monumenten. Het behoort tot het UNESCO werelderfgoed en ligt in Spaarnwoude, een plek waar natuur, weidse uitzichten en een prettige woonomgeving samenkomen. In het fort zijn tientallen muurtekeningen aanwezig. Sommige zijn meer dan honderd jaar oud.

Ze zijn gemaakt tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. De tekeningen geven een uniek kijkje in het leven van de soldaten en anderen die het fort bemanden. Het zijn getuigenissen van de bewogen geschiedenis van het fort. Maar het Fort benoorden is ook een ontoegankelijk gebied met een afgesloten, verwilderd bos. Het fort is in verval geraakt. Daarom krijgt het Fort benoorden een nieuwe bestemming. Het wie, wat en hoe staat nog open. Maar belangrijk is dat de invulling toekomstbestendig is en past bij de behoeftes uit de omgeving. Daarom vroegen we de mensen om mee te denken.
Stichting BOEi, specialist in herbestemming van industriële monumenten, leidt het participatieproces. In 2020 is er al een open dag georganiseerd, een digitale ideeënbus geopend via www.hetbenoorden.nl en een maatschappelijke adviescommissie samengesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, de dorpsraad, vrijwillige natuurbeschermers en huidige gebruikers van het gebied. Zij adviseren het bestuur.
Sindsdien is er een Witboek opgemaakt en vastgesteld, waarin beschreven staat wat de eisen en wensen zijn voor het toekomstige Benoorden. In 2021 gaan we door met een bidbook: een beeldende verzameling van ideeën en voorbeelden van gebruiksvormen die passen binnen de kaders van het Witboek. Zo hopen we voor dit prachtige gebied een invulling te vinden met veel draagvlak.

Spaarnwoude zet in op biodiversiteit

Bij het beheer van de gebieden speelt biodiversiteit al een grote rol. In de visie voor Spaarnwoude Park is het uitgangspunt om die verder te vergroten. Op maar liefst 10 plekken in Spaarnwoude lopen projecten. Zo is de natuurvriendelijke oever in het natuurgebied De Batterij en Spaarnwouderveen verlengd. De overgang van water naar land gaat hierin geleidelijk, wat niet alleen goed is voor de ecologische waterkwaliteit, maar ook dieren en planten alle ruimte geeft.
Insecten, kikkers en diverse planten- en vogelsoorten plukken hier de vruchten van.

Ook in Buitenschot komen flora en fauna tot bloei door ons ecologisch beheer. We maaien bijvoorbeeld maar één of twee keer per jaar, waardoor bloemrijke en soortenrijke hooilandvegetaties zich hebben kunnen ontwikkelen.
Ecologisch Adviesbureau Ben Kruijsen kreeg de taak om uit te zoeken hoe het precies zat met de botanische soortenrijkdom in het gebied. De resultaten vielen allesbehalve tegen: het terrein huist meer dan 100 plantensoorten. Door de veelheid aan bloemen is het gebied bovendien een paradijs voor insecten. En ook de foeragerende vogels, zoals de zwaluw en de buizerd, komen er steeds vaker een kijkje nemen. De komende jaren zal Spaarnwoude blijven investeren in de groei van biodiversiteit. Daarvoor stellen we een integraal ecologisch beheerplan op.

Vijftig jaar Spaarnwoude: een bescheiden feestje met bomen en verhalen

In 2020 vierde Spaarnwoude haar vijftigjarig bestaan. Dit vroeg om een feestje. En dat stond dus ook in de steigers. Samen met de ondernemers van Spaarnwoude Geeft Energie hadden we het evenement Ontdek Spaarnwoude gepland. Het zou een open dag worden, vrij toegankelijk voor iedereen. Bezoekers zouden de groene oase kunnen ontdekken, terwijl de ondernemers hun eigen creatieve invulling gaven aan de dag. Een echte vorm van co-creatie. Maar 2020 liep wat anders dan gedacht.

Corona gooide roet in het eten. Feestjes bleven uit, maar we wisten het gouden jubileum toch goed te vieren. Iets minder uitbundig, maar zeker zo feestelijk. Zo is er voor elk jaar van het bestaan van Spaarnwoude een boom geplant in de Groene Carré-Zuid. Die is nu dus vijftig jonge bomen rijker. Ook is er digitaal van alles gebeurd. Storytelling op sociale media leidde tot inspirerende en historische verhalen over het gebied. En als echte publiciteitsknaller verscheen er een serie verhalen over Spaarnwoude in het Noordhollands Dagblad.