Groengebied Amstelland

Stilte en ruimte, en dat op een steenworp afstand van Amsterdam. Groengebied Amstelland ligt tussen Amsterdam Zuid-Oost, Ouder-Amstel, Amstelveen en Diemen. 

Het gebied bestaat uit veenweidepolders, recreatieterreinen zoals Gaasperzoom en Elsenhove en waterparadijzen als Gaasperplas, Ouderkerkerplas en De Hoge Dijk. Je kunt er fietsen, varen, wandelen en nog veel meer!

Webstories

Visie in de maak

Met alle studies, beleidsvisies en beheer- en ontwikkelstrategieën die zijn gemaakt voor Groengebied Amstelland door de betrokken belangengroepen, vrijwilligersorganisaties en overheidsinstanties, vroeg het bestuur zich af of het ontwikkelen van een eigen visie of ambitie niet dubbelop zou zijn. Halverwege 2020 koos het ervoor om een uitvoeringsgericht Ambitiedocument op te stellen.

Het doel is om een actueel en resultaatgericht programma te maken dat een concrete uitwerking is van gezamenlijke doelen. Want samen besluiten we over de toekomst van het gebied. Om praktische redenen zal het bestuur zelf een eerste opmaat tot het document schrijven, waarna het open wordt gesteld voor feedback vanuit alle doelgroepen en belanghebbenden. Het participatietraject kan naar verwachting half 2021 van start.

Ouderkerkerplas: een broedoase voor vogels

Bij het beheer en onderhoud van Ouderkerkerplas is er continu aandacht voor biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de soortenrijkdom, deed Jos Vrolijk namens onderzoeksbureau SOVON veldwerkonderzoek naar broedvogels. Zijn rapportage bevestigde dat de plas voor veel water-, riet- en struweelvogels een belangrijk broedgebied is. Er zijn dit voorjaar maar liefst 46 verschillende vogelsoorten aangetroffen. Een heel hoog aantal! Naast bekende watervogels als de fuut, de grauwe gans, de meerkoet, de krakeend, de wilde eend en het waterhoen, zijn rietvogels ook goed vertegenwoordigd. Er zijn 15 paartjes rietzangers geteld en van de kleine karekiet maar liefst 25. Deze soort is daarmee nu de koploper in het aantal broedparen bij de plas. De vogels verblijven rondom de hele plas. Aan de oevers zoeken zij de rietstroken op waar voldoende insecten zijn. In de winter is het gebied vooral aantrekkelijk voor overwinterende smienten.

Natuurlijk is het beleid over het gebied aangepast op de vogels. Het maaibeheer van riet- en oevervegetatie is bijvoorbeeld afgestemd op de broedvogels. In het broedseizoen zijn delen van het gebied ook afgesloten voor publiek. Daarnaast zijn er in 2020 afspraken gemaakt over hondenlosloopgebieden. Zo draagt Groengebied Amstelland actief bij aan een goede broed- en foerageer leefomgeving.

Fit en gezond in Groengebied Amstelland

Gezondheid is voor iedereen belangrijk. Toch blijkt overgewicht een steeds groter probleem. Ook in stadsdeel Zuidoost. De gemeente Amsterdam heeft als speerpunt om overgewicht te bestrijden. Groengebied Amstelland helpt daar graag bij. Het natuur- en recreatiegebied biedt volop mogelijkheden om actief te leven.

Door mensen te betrekken bij het onderhoud van de natuur, komt het lichaam ook in actie. Een win-winsituatie dus! Al jaren zet natuurvereniging de Ruige Hof, een vrijwilligersorganisatie in het Groengebied, zich in voor zelfbeheer van de natuur. In de toekomst is het wellicht ook mogelijk om mensen eigen voedsel te laten verbouwen. Als een vorm van stadslandbouw. Dan staat de teller zelfs op drie maal winst!

Schoner water voor vissen en watervogels

Onze gebieden in de stadsranden zijn vaak ingericht voor recreatie. De natuur ontwikkelt zich daarin ook op een waardevolle manier. Maar om de natuur- én recreatiewaarde te behouden en verder te ontwikkelen, is slim onderhoud nodig. En soms ook actief ingrijpen. Een mooi voorbeeld daarvan is Gaasperzoom. Het ligt in Amsterdam-Zuidoost, ten zuiden van de Gaasperplas. Het is een park en natuurgebied ineen en is onderdeel van het NNN-gebied ‘de natuurboog-Amsterdam’. In een deel van het gebied mag de natuur haar gang gaan, wat heeft geleid tot een wilde vegetatie en grazende Gasconnerunderen. Maar soms moet de mens ingrijpen. Zelfs in een natuurlijk onderhouden gebied als de Gaasperzoom.

Vermindering doorstroming en waterkwaliteit

Eens in de 20 à 30 jaar is baggerwerk nodig. Bladeren en ander plantaardig materiaal vormen door de jaren heen namelijk een dikke laag bagger die de sloten ondieper maakt. De doorstroming van water wordt daardoor minder goed en de waterkwaliteit gaat achteruit. Baggeren is dan de oplossing.

Betere leefomstandigheden

De prutklus is natuurlijk voor omwonenden minder leuk. De modder die op de velden en langs de kant ligt, ziet er niet fraai uit. Honden en kinderen kunnen er dan niet spelen. Het duurt lang voordat een veld weer bruikbaar is. Maar… als de bagger droog is, maakt beheer het gebied weer vlak en zaaien ze het in. Na een paar jaar zie je er niets meer van. Het water is dan wel veel schoner, wat voor de vissen en watervogels heel prettig is. Zij hebben daarmee een veel betere leefomgeving.