Externe ontwikkelingen

Governance

Een toekomstbestendige recreatie is al enige jaren onderwerp van gesprek tussen provincie en gemeenten, betrokken bij de recreatieschappen in Noord-Holland. In de zomer van 2020 voerde een extern adviesbureau in opdracht van de provincie een onderzoek uit met als doel te komen tot een nieuwe governance- en beheersstructuur voor de recreatieschappen. De belangrijkste aanbeveling was het duidelijker scheiden van de bestuurlijke en de uitvoeringstaken. Een bestuursbureau is de praktische invulling daarvan . Zo ontstaat een duidelijke opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen de recreatieschappen en de uitvoeringsorganisatie RNH. Er is overleg met de provincie over de inrichting van het bestuursbureau, dat naar verwachting begin 2022 start.

Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer

In 2020 bereikte RNH namens de recreatieschappen overeenstemming met Staatsbosbeheer over de erfpachtcontracten op korte termijn. Dit gaf huiseigenaren duidelijkheid waardoor zij contracten van ten minste 30 jaar kunnen afsluiten om de financierbaarheid zeker te stellen. Voor de langere termijn werken de partijen aan een groene en toekomstbestendige metropoolregio. Hierbij zochten zij onder andere naar verdere verbreding van beheergebied van de recreatieschappen, binnen de grenzen van de deelnemende gemeenten. De partijen willen de aansturing bij één partij onderbrengen om versnippering en inefficiëntie te voorkomen. Wel is uitvoering door door verschillende partijen mogelijk. Verdere uitwerking hiervan vindt plaats in 2021.

Amsterdam Wetlands

Voor de recreatieschappen Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer werkt RNH met Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor Laag-Holland:Amsterdam Wetlands. In 2020 is vooral aandacht besteed aan het verkrijgen van subsidiegelden voor 2 projecten. In december kwam het positieve bericht dat de aanvragen voor het recreatief Grid-project in Twiske-Waterland en een project ter verbetering van de waterkwaliteit in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn goedgekeurd, waardoor RNH kan starten met de uitvoering.