Dit deden wij in 2020

Transparantie

In 2020 hebben we gewerkt aan het verder vergroten van de transparantie van de RNH-begroting. Ook hebben wij ingezet op het verder verbeteren van de aansluiting van deze begroting op die van de recreatieschappen. Dat gebeurt met name door de begroting van de recreatieschappen steeds meer op berekenbare output te baseren. Dit stelt ons in staat om de prestaties van RNH daar beter aan toe te kunnen rekenen.

Natuurinclusieve recreatie

De interne werkgroep Biodiversiteit, die heeft gewerkt aan een actieplan, verzorgde begin 2020 inspirerende workshops voor alle werknemers van RNH. Het actieplan is inmiddels vastgesteld en tot uitvoering gekomen. Om de biodiversiteit in de recreatiegebieden te vergroten zijn ecologische quick scans uitgevoerd in de gebieden die de recreatieschappen zelf beheren. Deze quick scan dienen als input voor mogelijke verbeterpunten voor beheer voor de biodiversiteit. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats in de besturen van de recreatieschappen.

Medewerkersonderzoek

In mei is onder de medewerkers een online COVID-19 check-in uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de huidige situatie en ervaringen en ideeën op te halen als input voor het terugkeerplan. Het merendeel van onze medewerkers was positief over de wijze waarop zij hun werk kunnen voortzetten sinds de invoering van de coronamaatregelen. Dit positieve beeld gaf ook het periodieke medewerkersonderzoek eind 2020. De medewerkers gaven ruime voldoendes aan de aspecten sociale veiligheid, bevlogenheid en betrokkenheid. Aandachtspunten waren er ook, zoals bijvoorbeeld de ervaren werkdruk. Werkgroepen pakken deze punten op en maken een verbeterplan.

Programmasturing & Vastgoed

Omgevingsmanagement en bestuurlijke afstemming

In 2020 onderhielden we intensief contact met de bestuurders en de participanten in de vijf recreatieschappen en zochten actief de dialoog op met de omgeving. We geven daarmee steeds beter invulling aan omgevingsmanagement. Het bestuurlijk portefeuillehouderschap is verankerd in de uitvoeringsprogramma’s van de visies door aan elk project een bestuurder te koppelen. De recreatieschap-overstijgende zaken zijn goed belegd bij de voorzitters. In het verslagjaar vond veelvuldig afstemming met de voorzitters plaats over de coronamaatregelen, de opzet van een druktemonitor, een nieuw erfpachtcontract met Staatsbosbeheer en het governancetraject met als uitkomst de inrichting van een bestuursbureau.

Visie- en ambitietrajecten

De visie- en ambitietrajecten van de recreatieschappen prijkten ook in 2020 prominent op de agenda. Voor de recreatiegebieden Spaarnwoude en Twiske- Waterland zijn de visies uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s met concrete projecten. De werkzaamheden die hieruit voortkomen vormen onderdeel van het normale werkpakket van de programmamanagers. De visies van de recreatiegebieden Geestmerambacht en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer zijn het inzage-traject ingegaan bij de gemeenteraden en provinciale staten. Recreatieschap Groengebied Amstelland heeft besloten om een ambitiedocument uit te werken op basis van bestaande plannen voor het gebied.

Programmasturing

In 2020 kreeg het team Programmasturing een volledig vaste bezetting. Er vindt geen inhuur meer plaats, met uitzondering van enkele werkzaamheden voor de visietrajecten. Het team leverde een substantiële bijdrage aan de RNH-doelen ‘natuurinclusieve recreatie’ en ‘beter gebruik maken van het netwerk’.

Vastgoed

Het team Vastgoed heeft in 2020 eveneens een volledig vaste bezetting gekregen. Inhuur vindt alleen nog plaats voor afgebakende werkzaamheden. De werkdruk blijft echter hoog. Vanwege gebrek aan middelen kunnen ze niet alle werkzaamheden voor de recreatieschappen oppakken. De samenwerking met het adviesbureau met een eigen juridische backoffice is gecontinueerd. In het verslagjaar vond op- en vaststelling plaats van het grondprijzenbeleid van Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast is de basis gelegd voor een nieuw erfpachtcontract met Staatsbosbeheer voor de drie recreatieschappen in de Metropool Regio Amsterdam.

Beheer & Toezicht

Extra aandacht en inzet

De dagelijkse zorg voor het gebied vindt plaats vanuit de 5 werklocaties. Zij vormen tevens de frontoffice voor gebruikers, bezoekers en andere belanghebbenden. De toegenomen drukte als gevolg van de coronamaatregelen heeft extra aandacht en inzet van onze mensen gevergd. Naast verhoogde paraatheid en bereikbaarheid leidde dit tot extra inzet van beheerders tijdens (drukke) weekenden. Enkele keren leidde de drukte in samenwerking met politie, veiligheidsregio’s en gemeenten tot (preventieve) afsluiting en ontruiming van terreinen.

Programmering en budgettering

De uitvoering van het beheer en onderhoud vindt planmatig plaats met een vastgesteld kwaliteitsniveau met bijbehorende maatregelen. Visuele en technische inspecties zijn de basis voor programmering en budgettering van groot onderhoud en vervangingen van voorzieningen. In de beheerplannen staan criteria voor instandhouding en ontwikkeling van natuurdoelen en biodiversiteit. De in 2020 uitgevoerde ecologische quickscans geven actuele input voor de beheerplannen van de recreatiegebieden.

Aanbestedingen

Beheerders verzorgen de aanbestedingen volgens vastgestelde aanbestedingsregels. Het volledige inkoopproces wordt verder verbeterd. Waar mogelijk zijn sociale werkbedrijven en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of voor re-integratie ingezet in het gebiedsonderhoud. Daarnaast zijn tal van vrijwilligers – al dan niet in georganiseerd verband- actief in de gebieden. Medewerkers van RNH zorgen voor de noodzakelijke ondersteuning en begeleiding.

Tijdelijke sluiting Boerderij Zorgvrij

Boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude moest als gevolg van Corona haar deuren geruime tijd sluiten. In de periode dat de boerderij wel voor publiek en scholen toegankelijk was, is een specifiek bezoekerssysteem toegepast met als uitgangspunten een gelimiteerde toegang en vastgestelde routing. De gedeeltelijke sluiting gaf RNH-medewerkers de mogelijkheid om zaken op orde te brengen en extra aandacht te geven aan het visieproces voor Zorgvrij.

Integraliteit en effectiviteit

Vanaf 1 april 2020 is het team Toezicht geplaatst binnen de nieuwe afdeling Beheer en Toezicht. Dit komt de integraliteit en effectiviteit van de gezamenlijke inzet ten goede. De boswachters werken nauw samen met beheerders en met het team Communicatie in relatie tot publieksvoorlichting. Mede daardoor is de drukte in recreatiegebieden als gevolg van de coronasituatie en het prachtige voorjaarsweer in goede banen geleid. Het zorgde voor veelvuldig contact met gemeenten, politie, veiligheidsregio’s en ook samenwerking met gemeentelijke boa’s. De aandacht ging vooral naar het handhaven op de coronanoodverordeningen en het opruimen van afval en gedumpt huisvuil.

Effectieve inzet

Medio 2020 heeft een aantal boswachters meegewerkt aan een videoreportage (in 3 delen) van de Telegraaf waarmee het publiek een inkijkje krijgt in hun dagelijkse werk.
RNH kijkt kritisch naar de inzetbaarheid van boswachters buiten de recreatiegebieden. We zijn een samenwerking opgestart met een extern bureau om de seizoensgebonden piek in de vraag naar toezicht deels op te vangen. Omwille van de vraag naar en kwaliteit van onze dienstverlening streven we het hele jaar door naar een meer effectieve inzet van onze boswachters.

Realisatie & Communicatie

Projectsturing

Het team Realisatie heeft de transparantie in de fasering van projecten en processen in samenwerking met de gebiedsteams verder weten te versterken. De voorspelbaarheid van de doorlooptijd, het kasritme en de omvang van de kosten zijn daardoor verbeterd. In afstemming met het team Programmamanagement kreeg de invulling van het bestuurlijk opdrachtgeverschap in 2020 verder vorm. Het resultaat: korte lijnen met de bestuurlijke opdrachtgevers voor de multi-complexe projecten. Hierdoor kan waar nodig vlotter vanuit bestuurlijk niveau geconsulteerd worden bijgestuurd.

Wendbaarheid

Ondanks dat door corona veelal vanuit huis werd geopereerd, wisten de diverse project- en programmateams de uitvoeringskracht vast te houden. Zij realiseerden het grootste deel van de oorspronkelijke jaarprogramma’s en doelstellingen. De projectbijeenkomsten en participatieopgaven vonden voornamelijk digitaal plaats. Ervaringen hiermee zijn onderling uitgewisseld. De oorspronkelijke planprocessen en projectdoelstellingen zijn hierdoor voor het overgrote deel gerealiseerd.

Festivals

Het jaar 2020 leek aanvankelijk het beste jaar voor festivals ooit te worden. In de planning stonden 26 grote evenementen in de recreatiegebieden met naar verwachting wederom een groei in het totaal aantal bezoekers (2019: 516.000 bezoekers) en een groei in inkomsten voor de recreatieschappen. Alle festivals werden afgelast. De Expertgroep Grote Evenementen heeft in opdracht van de recreatieschappen afspraken gemaakt met organisatoren over een tegemoetkoming in gebruikersvergoedingen. We willen festivals ook na de crisis weer mogelijk maken; ze horen bij het brede recreatieaanbod in de gebieden.

Effectmeting

Vanuit een planeconomische benadering is in opdracht van de gebiedsteams gewerkt aan de doorrekening en financiële onderbouwing van diverse scenario’s voor de langetermijnvisie en uitvoeringsprogramma’s van de recreatieschappen. Dit gebeurde veelal in afstemming met de lokale planeconomen van de aangesloten gemeenten. De financiële consequenties van diverse ontwikkelscenario’s zijn daardoor vooraf transparant gemaakt en als afwegingsfactor bij de bestuurlijke besluitvorming meegenomen.

Implementatie integrale huisstijl

Na de introductie van de nieuwe huisstijl voor de recreatieschappen in 2019 hebben de communicatieadviseurs deze in 2020 verder uitgerold in de gebieden. De routebewegwijzering, projectborden en de informatiekasten in onder andere Groengebied Amstelland en Geestmerambacht zijn in de nieuwe huisstijl gezet. In 2020 heeft ook de implementatie van de aangepaste corporate huisstijl van RNH plaatsgevonden. Zo is onder andere een uniforme huisstijl voor het wagenpark ontwikkeld met een gefaseerde invoering bij de aanschaf van nieuwe voertuigen.

Natuurinclusieve uitvoeringsagenda

Team Communicatie heeft geadviseerd over de natuurinclusieve uitvoeringsagenda van RNH. Een van de concrete uitkomsten hiervan is dat natuur en biodiversiteit meer aandacht krijgen in de diverse communicatiemiddelen zoals de informatiekasten in de gebieden. Ook is natuur als vast onderwerp opgenomen in de contentkalender voor de sociale media. De communicatieadviseurs laten onder andere veel vaker zien op welke manier het beheer van de recreatiegebieden rekening houdt met de natuur.

Digitale middelen

Het communicatieteam heeft in 2020 voor alle recreatieschappen een social mediastrategie opgesteld, die richting geeft voor het gebruik en vooral de inhoud van deze middelen. Daarnaast zijn op basis van gebruikersonderzoek de app en website van het wandelnetwerk Noord-Holland op onderdelen aangepast. Gebruikers reageren vooral positief op de mogelijkheid om zelf routes samen te stellen in de app en ook de opgefriste vormgeving krijgt een goede waardering.

Coronacommunicatie

De coronamaatregelen van het kabinet vroegen gedurende het gehele jaar veel extra inzet van het team Communicatie. Dat geldt zowel voor de interne communicatie voor medewerkers, als de communicatie met bezoekers en ondernemers. Bezoekers zijn vooral gewezen op de richtlijnen, veelal in afstemming met de verantwoordelijke gemeente en Veiligheidsregio. Via berichtgeving op de websites en social media kregen recreanten aanwijzingen voor een bezoek aan het recreatiegebied en zijn zij gewezen op alternatieve mogelijkheden en plekken, bijvoorbeeld het Wandelnetwerk Noord-Holland.

Middelen

Digitalisering

RNH heeft na de invoering van de corona-maatregelen snel geschakeld door aanpassingen in de bedrijfsvoering te implementeren zodat de werkzaamheden – in aangepaste vorm – door konden blijven gaan. Daarnaast is in 2020 een start gemaakt met de projecten Digitalisering factuurafhandeling, Digitalisering poststromen en Aanpassen mandateringsregeling. Ook was er aandacht voor verbetering van de ICT, zowel de hardware als de software, en de informatiebeveiliging. Het relatiebeheer willen wij invullen met behulp van een Customer Relations Management (CRM)-systeem. Hiervoor troffen wij in 2020 de voorbereidingen.. Punt van aandacht blijft het op orde en up-to-date houden van de archivering en informatiebeheersing.

Interne controle

Eind 2020 is een intern controleplan 2021 opgesteld met daarin de kaders voor de interne controle. Een goed opgezette interne controle vormt voor de organisatie een belangrijke pijler. Niet alleen voor wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en het afleggen van verantwoording.

Hybride voertuigen

In 2020 zijn nieuwe elektrische en hybride auto’s aangeschaft, voorzien van de nieuwe RNH-huisstijl. Met deze aanschaf levert RNH een bijdrage aan duurzaam investeren. De auto’s zorgen voor duidelijke herkenbaarheid in de recreatiegebieden. Bij het kantoor in Velsen-Zuid zijn oplaadpunten geplaatst voor het gebruik van elektrisch rijden. De stroom voor de auto’s komt voornamelijk van de zonnepanelen van het RNH-kantoor.

Financiën

Het team Financiën werkte in 2020 verder aan de aansluiting van de financiële administratie op de richtlijnen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (de BBV) en de nieuwe inrichting van de P&C-cyclus. Beide trajecten startten in 2019 en zijn het afgelopen jaar verder verfijnd om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn stappen gezet in het verbeteren van de informatievoorziening voor de interne klant en het digitaliseren van nu nog analoge processen, zoals de facturenstroom. Met de nieuw aangeschafte rapportage-software ontsluiten we op een slimme manier informatie uit verschillende systemen. De daadwerkelijk ingebruikname van deze software is in de loop van 2021.

Huisvesting

Het nieuwe huisvestingsplan zorgt voor eenheid en herkenbaarheid in de uitstraling van de werklocaties. Onderdeel van dit plan zijn beter uitgeruste samenwerkingsplekken, die vragen om een andere indeling en functionaliteit van werkruimtes. De beheerkantoren van Groengebied Amstelland, Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Twiske-Waterland voldoen inmiddels aan deze nieuwe eisen.

P&O

Er was veel aandacht in 2020 voor het welzijn van thuiswerkende medewerkers. Een goede ingerichte werkplek thuis, voldoende contact met collega’s, afwisseling en beweging zijn noodzakelijk om goed te kunnen blijven functioneren. De afdeling P&O trof regelingen voor woon-werkverkeer en thuiswerkende ouders met jonge kinderen.. De online Corona Check-in de eerste helft van het jaar en een medewerkersonderzoek aan het eind van het jaar leverden een positief totaalbeeld op met daarnaast enkele concrete verbeterpunten, die werkgroepen oppakken in 2021.
Binnen de mogelijkheden namen alle gebiedsteams deel aan professionaliseringsdagen, begeleid door een externe coach. Ook het MT nam de tijd om afdelings- en gebiedsoverstijgende thema’s te bespreken. Gezamenlijke evaluatie van werkprocessen blijft aandacht krijgen, net zoals intern opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Routebureau

In 2020 verzorgde het Routebureau de projectleiding voor uitbreiding van het wandelnetwerk Noord-Holland voor Recreatieschap Westfriesland, Regio Gooi en Vecht en Groengebied Amstelland. Medio 2022 beschikt het grootste deel van de provincie over een aaneengesloten provinciaal wandelnetwerk. Het Routebureau nam daarnaast delen van de nieuw gepresenteerde Kustroute en Zuiderzeeroute als LF icoonroutes in beheer. Veel aandacht ging naar het businessplan Communicatie Routebureau en intensivering van de communicatie over bestaande routenetwerken. Als gevolg van corona ontdekten steeds meer mensen wandelend hun eigen omgeving. Het aantal bezoekers aan de website www.wandelnetwerknoordholland.nl liet vanaf het vroege voorjaar een stijging zien met pieken in mei en november. Daarmee bleken de investeringen die begin van het jaar waren gedaan voor verbetering en modernisering van de app en de website goed gekozen.