Verslag van de Raad van Commissarissen

Het jaar 2019 gaat de boeken in als het eerste jaar waarin Recreatie Noord-Holland de vruchten van de verandering plukte.

In 2017 werden drie speerpunten benoemd:

  1. De planning- en controlcyclus,
  2. Het omgevingsmanagement en
  3. De kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming,

Deze zijn eind 2019 afgerond. Tot die tijd zijn alle activiteiten en maatregelen voor aanvang gewogen en beoordeeld naar de mate waarin zij ondersteunend waren aan deze speerpunten.

De RvC constateert dat deze aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. Dat blijkt onder andere uit de vele reacties die zowel commissarissen, bestuurder als management hebben ontvangen. Opdrachtgevers van Recreatie Noord-Holland waren blij verrast met de nieuwe wijze van financiële verslaglegging, de toegenomen contactfrequentie en de moderne en toegankelijke vorm waarin bestuursstukken en achterliggende documentatie en informatie werden gegoten. Ook de RvC profiteert van de veranderingen, want ook de stukken die zij onder ogen krijgt zijn duidelijker en eenduidiger dan voorheen.

Halverwege het jaar vond een reorganisatie plaats. Afdelingen zijn samengevoegd, (middle-) managementfuncties zijn opgeheven, het management is geslonken (van vijf naar vier leden) en de lijnen zijn verkort. Een grotere taakverantwoordelijkheid en meer mogelijkheden voor zelfsturing geven zowel medewerkers als teams een grotere slagkracht.

Tevreden opdrachtgevers zagen wij ook tijdens het symposium waarmee Recreatie Noord-Holland zijn 15-jarig jubileum in november vierde. Het verjaardagsfeest met het thema ‘Binnenstebuiten, een natuurlijke blik op recreatie in de metropoolregio’ vond plaats in de Expo-Haarlemmermeer, waar zich circa 200 relaties verzamelden om kennis en kunde met elkaar te delen. Deze grootse viering volgde op een feestdag in de zomer, gedurende welke personeel en management onder elkaar stilstonden bij vijftien jaar Recreatie Noord-Holland.

Aan het eind van het jaar nam de RvC afscheid van zijn zeer gewaardeerde lid Hans Schipper. Als gedeputeerde van de provincie maakte hij zich vijftien jaar geleden sterk voor de oprichting van de organisatie en de betrokkenheid die hij destijds aan den dag legde was de afgelopen acht jaar weer goed zichtbaar in zijn rol als commissaris. Als gebaar van grote erkentelijkheid, speldde RvC voorzitter Karin van Bijsterveld de heer Schipper tijdens eerdergenoemd symposium de allereerste RNH-waarderingsspeld op.

Begin januari 2020 is Schipper opgevolgd door Herke Elbers. De RvC wordt op basis van competenties en profiel samengesteld. De RvC kijkt vanuit haar rol als toezichthouder met vertrouwen naar de toekomst en ziet toe op een goede samenwerking met de bestuurder van RNH en de aandeelhouder.

Er zijn ook aandachtspunten uit 2019. De genoemde reorganisatie en de doorgevoerde veranderingen hebben geleid tot spanningen in de organisatie. Niet iedereen kon zich vinden in de nieuwe koers en dat leidde tot een aantal langdurig zieken, met als resultaat een hoog ziekteverzuimpercentage en hogere kosten dan verwacht voor het vervangen van dit verzuim. Daardoor ontstond in 2019 hoger tekort dan verwacht. De RvC gaat er van uit dat dit in 2020 wordt opgelost en dat voor dat jaar weer een positief resultaat verwacht mag worden.

Samenvattend constateert de RvC dat Recreatie Noord-Holland met de in 2019 gemaakte keuzes en gedane inspanningen voldoet aan zowel de toezeggingen als verwachtingen. Recreatie Noord-Holland is nog steeds overtuigend op weg om de vanzelfsprekende partner in metropolitane recreatie te worden, zowel in Noord-Holland als daarbuiten. Het stemt tot tevredenheid dat ook de markt waarin de organisatie zich beweegt, hoe langer hoe meer deze positie erkent.