Over ons

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen en is dé organisatie die zorgt voor een breed en gevarieerd aanbod van recreatieve activiteiten. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Onze kerntaken bestaan uit bestuursadvisering, gebiedsontwikkeling en –exploitatie, en veiligheidsbeleving. Door onze onafhankelijke positie én onze kennis van het speelveld zijn wij bij uitstek in staat om effectief te navigeren in het bestuurlijk complexe landschap dat zo kenmerkend is voor de recreatieschappen. Wij zijn een overheids-NV, provincie Noord-Holland is onze aandeelhouder.

Wat we doen

Bestuursadvisering

Wij adviseren publieke én private partijen over hoe zij de openbare groene ruimte het meest duurzaam en doelmatig kunnen inzetten voor recreatie- en natuurbeleving. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat bestuurders inhoudelijk optimaal zijn geïnformeerd, zodat ze tot weloverwogen besluiten kunnen komen. Transparante, tijdige, volledige en goed onderbouwde informatie vormt daarom één van de belangrijkste pijlers van onze propositie.

Ontwikkeling, beheer en exploitatie

Met oog voor duurzaamheid en natuur, realiseren wij projecten en voorzieningen in de groene openbare ruimte. Zo exploiteren wij recreatiegebieden en routenetwerken in de breedste zin des woords en zetten wij onze expertise in voor onze opdrachtgevers. Dat gaat van ontwikkeling tot beheer en onderhoud, en van financieel beheer tot publiekscommunicatie.

Goed gastheerschap

De openbare ruimte is van ons allemaal. Optimale toegankelijkheid en veiligheid van recreatiegebieden maakt dat zoveel mogelijk verschillende mensen kunnen genieten van de gemeenschappelijke groene ruimte. En dat in alle jaargetijden, door in- of ontspanning. Onze toezichthouders spelen een belangrijke rol in de veiligheidsbeleving. Zij zijn natuurlijk vooral ook gastheer (m/v!) voor onze bezoekers.

Partner in metropolitane recreatie

Onze klanten bevinden zich veelal aan de publieke kant van het maatschappelijk speelveld. Zij hebben te maken met vraagstukken die samenhangen met de toenemende verstedelijking, een stevige woningbouwopgave binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA) en een als gevoelig ervaren balans tussen recreatie en natuur. Zij manoeuvreren tussen bestuurlijke opgave, beschermende regelgeving, maatschappelijke behoefte en commerciële haalbaarheid. Dat is niet eenvoudig. Wij kunnen ons bogen op decennialange ervaring in dit speelveld. Mét die ervaring fungeren wij als spin in het web voor overheden, ondernemers en recreanten.

Onze voornaamste klanten zijn vijf grote recreatiegebieden in Noord-Holland. Maar zij zijn niet de enige: met regelmaat huren ook andere partijen ons in. Onze opdrachtgevers profiteren van aanzienlijk schaalvoordeel, omdat wij de inspanningen of investeringen die wij voor ze doen vaak kunnen combineren met die van onze andere klanten. Eén en een is drie, ook in de publieke sector. Bovendien leidt deze bundeling van krachten niet zelden tot langdurig vruchtbare samenwerkingen. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook goed voor het maatschappelijk draagvlak.

Onafhankelijk, duurzaam, natuurinclusief

Als ‘partner in metropolitane recreatie’ leveren wij een integraal pakket aan diensten waarvan het resultaat groter is dan de som der delen. Onze ‘terreinneutraliteit’ onderscheidt ons van andere aanbieders in dezelfde markt, bij wie de scheidslijn tussen eigendom en beheer soms vloeibaar is. Wij ontlenen onze meerwaarde voor een deel aan onze onafhankelijkheid, maar ook aan onze transparante sturingsinformatie, ons meerjarenperspectief en onze bereidheid tot samenwerking met andere terreinbeheerorganisaties.

Bovendien zorgen wij met duurzame, innovatieve oplossingen voor een onderlinge versterking van natuur en recreatie. Zo dragen wij actief bij aan het vergroten van het draagvlak voor complexe bestuurlijke opgaven. En aan het realiseren daarvan.

Ambities

Ingegeven door terugkerende politieke discussies over bestuurlijke vernieuwing voor de recreatieschappen, maar vooral ook door de eigen wens om daarin zijn klanten optimaal bij te blijven staan én om als actief gesprekspartner voorop te blijven lopen, heeft RNH in 2018 een nieuwe ondernemingsstrategie geformuleerd.

RNH wil door opdrachtgevers worden gezien als dé organisatie die de toets van de markt doorstaat en volledig transparant is in bedrijfsvoering en ontwikkeling, beheer, toezicht en exploitatie van de aan ons toevertrouwde gebieden. Alle in 2019 gemaakte keuzes en gedane inspanningen zijn te verklaren vanuit de ambitie om RNH te steviger te profileren als dé organisatie die

  • bekend staat als vanzelfsprekend adviseur voor bestuurlijke vraagstukken op het raakvlak van recreatie, natuur, toerisme en evenementen;
  • bekwaam, proactief, (omgevings-)sensitief en onafhankelijk advies levert;
  • opereert binnen bestuurlijk geformuleerde kaders van ruimtelijke ordening, economie en duurzaamheid;
  • zich boogt op ruime kennis en begrip van veranderende vrijetijdsbehoeften;
  • handelt met oog en respect voor natuur, cultuurhistorische en andere maatschappelijke waarden;
  • is gespecialiseerd in oplossingen waarbij natuur en recreatie elkaar versterken;
  • put uit een ongeëvenaard arsenaal aan ervaring en expertise in ontwikkeling, beheer, toezicht en exploitatie van recreatiegebieden;
  • voorop loopt als het gaat om samenwerking met andere terreinbeherende organisaties, (semi-) overheden en private partijen