Inleiding op de jaarrekening 2019

Kernboodschap

In 2019 bestond RNH 15 jaar! Dat jubileum is gevierd met een goed bezocht symposium over actuele en toekomstige thema’s. Tegelijkertijd heeft RNH in 2019 veel geïnvesteerd in verbetering van de organisatie en dienstverlening. Daarvoor zijn voorzieningen en een deel van de reserves ingezet, die in het verleden hiervoor zijn opgebouwd.

In de loop van het jaar bleek dat RNH minder declarabel werk verrichtte en dus minder omzet maakte, met name door de inzet op interne verbeteringen, het ontstaan van vacatures en een hoog ziekteverzuim. Beheersmaatregelen om het jaar met een positiever resultaat te kunnen afronden, hadden wel effect, maar toch sluit RNH het jaar toch af met een negatief resultaat van circa € 589.000, dat ten laste komt van de reserves. De belangrijkste oorzaken, waarvan een deel binnen de begroting kan worden opgevangen, zijn:

 • Hogere kosten dan verwacht voor interne verbeteringen (verbetering van de planning & controlcyclus, strategische personeelsplanning en organisatieontwikkeling). Een deel hiervan kan gedekt worden uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.
 • Veel meer kosten dan begroot voor het doorbetalen van langdurig zieken en het inhuren van externen om de zieken te vervangen.
 • Het betalen van WW uitkeringen, omdat RNH eigen risicodrager is.
 • Een dotatie in de voorziening langdurig zieken voor de te verwachten kosten aan medewerkers die niet zullen reïntegreren.

Hoogtepunten

De hoogtepunten van 2019 zijn:

 • RNH vierde in 2019 haar 15 jarig jubileum met een feestelijk symposium.
 • RNH heeft met instemming van de ondernemingsraad een reorganisatie doorgevoerd, zodat er minder management is en de organisatie meer zelforganiserend wordt.
 • Uitvoeren van het verbeterplan: verbetering van omgevingsmanagement, bestuurlijke besluitvorming en de Planning & Controlcyclus.
 • Financiële transitie, zodat de schapsbegrotingen vanaf 2020 conform BBV zijn.

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste externe ontwikkelingen die in 2019 van invloed zijn op het functioneren van RNH, zijn:

 • Governance analyse door Provincie Noord-Holland.
 • Nieuwe landschapsvisie rolverdelingen in de Metropoolregio Amsterdam.
 • Onderhandelingen over erfpachtcontracten tussen de schappen en Staatsbosbeheer.
 • Onduidelijkheden over toelaatbaarheid van stikstofuitstoot bij inrichtingsprojecten.

Balans

IneuroVASTEACTIVAImmateriëlevasteactiva52.743-Materiëlevasteactiva95.75692.522Somdervasteactiva148.49992.522VLOTTENDEACTIVAVorderingenenoverlopendeactivaDebiteuren800.376634.049Overigevorderingen27.61854.930827.994688.979Liquidemiddelen3.587.7954.303.666Somdervlottendeactiva4.415.7904.992.645KORTLOPENDESCHULDENENOVERLOPENDEPASSIVACrediteuren204.445149.115Belastingenenpremiessoc.verzekering352.553315.356Pensioenpremie73.73672.842Overigeschulden535.470549.584Somderkortlopendeschulden1.166.2021.086.897Uitkomstvlottendeactivaminuskortlopendeschulden3.249.5873.905.748Uitkomstactivaminuskortlopendeschulden3.398.0863.998.270VOORZIENINGEN318.342329.677EIGENVERMOGENGestortenopgevraagdkapitaal370.000370.000Bestemmingsreserveorganisatieontwikkeling62.416221.875AlgemeneReserve2.647.3293.076.7173.079.7443.668.5933.398.0863.998.270
image/svg+xmlIn euro VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar - - Cumulatieve afschrijvingen - - Boekwaarde per begin boekjaar - - Mutaties in boekjaar Investeringen 79.115 - Desinvestering - - Afschrijvingen -26.372 - 52.743 - Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 79.115 - Cum. afschrijvingen -26.372 - Boekwaarde per ultimo boekjaar 52.743 - De investeringen in 2019 betreffen de automatisering, bestaande uit 79.115 voor het verbeteren van de software. Materiële vaste activa Aanschafwaarde begin boekjaar 421.119 350.533 Cumulatieve afschrijvingen -328.597 -224.755 Boekwaarde per begin boekjaar 92.522 125.778 Mutaties in boekjaar Investeringen 70.365 70.586 Desinvestering - - Afschrijvingen -67.132 -103.842 3.234 -33.256 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 491.485 421.119 Cum. afschrijvingen -395.729 -328.597 Boekwaarde per ultimo boekjaar 95.756 92.522 De investeringen in 2019 betreffen meubilair ( 44.945 conform het huisvestingsproject) en automatiseringsapparatuur ( 25.420 voor de aanschaf van Ctouch beeldschermen voor in vergaderruimtes). In euro 31-12-2019 31-12-2018 VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Per 31 december bedroegen de vorderingen 800.376 634.049 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 26.818 13.170 Nog te ontvangen bedragen 800 41.760 27.618 54.930 Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan één jaar. LIQUIDE MIDDELEN ING bank r/c 13.220 8.972 Rabobank r/c 30 277 ING bank zakelijke spaarrekening 763.678 1.583.665 ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 1.780.000 1.680.000 Rabo doelreserveren 1.030.867 1.030.753 3.587.795 4.303.666 De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar. ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar. Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Verschuldigd per 31 december 204.445 149.115 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffng 267.289 258.906 Omzetbelasting 85.264 56.450 352.553 315.356 Pensioenen Pensioenpremie 73.736 72.842 73.736 72.842 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen 274.156 293.463 Overige schulden 261.314 256.121 535.470 549.584 Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen kosten 75.694 Netto salaris 3.226 Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten waarvan de kosten niet in 2019 zijn gemaakt 182.393 261.314 Er zijn geen schulden met een looptijd langer dan één jaar In euro VOORZIENINGEN Voorziening jubileumuitkeringen 88.168 97.577 Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken 230.174 169.100 Voorziening Hemmeland - 63.000 318.342 329.677 Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2019 97.577 Dotatie 13.162 Onttrekking -22.572 Saldo per 31-12-2019: 88.168 De opgebouwde rechten voor jubileumuitkeringen zijn opgenomen in deze voorziening. Voorziening langdurig zieken/ WW aanspraken Saldo per 1-1-2019 169.100 Dotatie 230.174 Onttrekking -169.100 Saldo per 31-12-2019 230.174 Onttrekking: Voor drie medewerkers waren kosten geraamd in deze voorziening. De voorziene kosten voor deze medewerkers zijn gemaakt of hoeven niet meer gemaakt te worden. Om die reden kan de 169.100 uit de voorziening onttrokken worden. Dotatie: Voor 2020 en volgende jaren worden echter weer kosten voorzien. Vanwege aangepaste regels voor het toepassen van deze voorziening dienen alleen kosten in de voorziening opgenomen te worden voor de medewerkers van wie verwacht wordt dat zij niet zullen reïntegreren. Dit betreft twee medewerkers. Daarvoor wordt in totaal 230.174 opgenomen in de voorziening. Voorziening Hemmeland Saldo per 1-1-2019 63.000 Dotatie - Onttrekking -63.000 Saldo per 31-12-2019 - De opdracht voor het beheer van Hemmeland is gestopt, waardoor de dekking voor twee medewerkers is weggevallen. Om die kosten te dekken, wordt 63.000 onttrokken uit de voorziening. Inmiddels heeft één medewerker de organisatie verlaten. De andere medewerker heeft binnen de organisatie ander werk gevonden. In euro EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000 Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 370.000 verdeeld in 370 aandelen van 1.000,- die geheel zijn volgestort. Algemene Reserve Stand per 1 januari 3.076.717 3.076.717 Resultaat lopend boekjaar -588.848 146.875 Overboeking van/naar bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 159.460 -146.875 Stand per 31 december 2.647.329 3.076.717 Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling Stand per 1 januari 221.875 75.000 Dotatie - 76.269 Overboeking van/naar algemene reserve - 146.875 Onttrekking - -76.269 Onttrekking voor symposium RNH 15 jaar -33.721 Onttrekking voor verbetering planning & controlcyclus, strategische personeelsplanning en organisatieontwikkeling -125.739 Stand per 31 december 62.416 221.875 De transitie die RNH doormaakt, vergt de nodige investeringen in medewerkers en bedrijfsprocessen. Hiervoor is de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling gevormd, die in 2019 voor een groot deel wordt gebruikt.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

RNH NV is een huurovereenkomst aangegaan met het recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velzen Zuid, de huurkosten bedragen, exclusief servicekosten, € 53.000 exclusief btw per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.

De samenwerkingsrelatie met de recreatieschappen is beschreven in raamcontracten. Vanaf 2009 waren dat vijfjaarlijkse contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropoolregio Amsterdam (en de rol van RNH daarin) is toen besloten de contracten met twee jaar te verlengen (dus 2019-2020). In 2020 zal de dienstverlening en het verbeterplan van RNH worden geëvalueerd.

Resultaatbestemming

Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het negatieve resultaat van € 588.848 over 2019 ten laste komt van de algemene reserve, waarbij:

 • € 33.721 uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling wordt overgeboekt naar de algemene reserve, betreffende de kosten voor het symposium ter gelegenheid van het 15 jarig bestaan van RNH.
 • en € 125.739 uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling wordt overgeboekt naar de algemene reserve betreffende advies- en advocaatkosten voor het verbetering van de planning & controlcyclus, strategische personeelsplanning en organisatieontwikkeling.

Per saldo komt € 429.389 ten laste van de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

De corona-crisis

Op 27 februari 2020 werd de eerste corona-besmetting in Nederland vastgesteld. Daarna zijn de ontwikkelingen snel gegaan en kwam de overheid met zeer ingrijpende maatregelen om de toename van het aantal besmettingen terug te dringen.

Maatregelen die, op het moment van schrijven, ten minste tot 6 april en deels (het verbod op evenementen) tot 1 juni voortduren, maar mogelijk nog worden verlengd. Niemand kan de impact van de crisis compleet voorzien. Dat geldt zowel voor de korte als de langere termijn.

Deze wereldwijde corona-crisis raakt ook RNH en het werkveld van RNH.

Effecten

De belangrijkste, nu bekende nadelige effecten voor RNH zijn:

 • RNH kan sommige werkzaamheden niet meer uitvoeren, bijvoorbeeld omdat evenementen niet doorgaan, omdat nieuwe ontwikkelingen (van horeca- en recreatiebedrijven) worden uitgesteld en omdat informatieboerderij Zorgvrij en (beheer)kantoren zijn gesloten voor publiek en werkrelaties.
 • Vergaderingen en kantoorwerk kunnen niet op de normale wijze worden uitgevoerd.
 • De recreatieschappen lopen financieel schade op doordat evenementen niet doorgaan en veel horeca- en recreatiebedrijven in de recreatiegebieden zijn gesloten.
 • Ook moeten soms extra kosten gemaakt worden vanwege de crisis-situatie. Het is nog onduidelijk wat dit voor het toekomstige werk van RNH gaat betekenen.

Tegelijk zullen veel werkzaamheden “gewoon” doorgaan:

 • De advisering van de besturen van de recreatieschappen en de informatievoorziening van de recreatieschappen aan gemeenteraden en provinciale staten.
 • De betaling van facturen door RNH en door/namens de recreatieschappen.
 • De planning en control-cyclus van RNH en de recreatieschappen.
 • Het beheer en onderhoud van terreinen en recreatieve voorzieningen.
 • Inrichtingsprojecten, communicatie en veiligheidstoezicht.

En tijdens de crisis zijn sommige werkzaamheden van RNH juist extra nodig:

 • De recreatiegebieden blijven toegankelijk voor bezoekers en de diverse soorten routes blijven gebruikt worden voor ontspanning in de buitenlucht.
 • Communicatie, toezicht, beheer en bestuurlijke afstemming zijn belangrijke functies van RNH die juist tijdens de crisis goed moeten functioneren in het belang van de algemene gezondheid.
 • Wanneer het ergens te druk wordt en mensen zich niet aan de overheidsrichtlijnen houden, moeten maatregelen worden genomen.

Risco’s

Risico’s die RNH in verband met de corona-crisis loopt:

 • Één of meerdere medewerkers van RNH kunnen besmet raken en ziek worden.
 • Op korte termijn financiële schade, doordat medewerkers minder productief kunnen werken.
 • Op langere termijn teruglopende omvang van de jaarlijkse opdrachten, doordat recreatieschappen kunnen besluiten tot bezuinigingen om de financiële schade te compenseren, die zij oplopen tijdens de crisis en als gevolg van het nadelig economisch effect op ondernemers in de gebieden.
 • Overheidssteun (op basis van maatregelen die de overheid neemt om de gevolgen voor organisaties en werknemers te beperken) zijn mogelijk niet voor de overheids NV RNH bestemd.

Maatregelen

Maatregelen die RNH tot nu toe heeft genomen:

 • RNH laat haar medewerkers zo veel mogelijk vanuit huis werken en dat wordt technisch mogelijk gemaakt.
 • Het management en de interne communicatie is volop actief met de praktische vertaling van de benodigde maatregelen in het werk van RNH.
 • RNH monitort in hoeverre medewerkers door de corona-crisis minder productief kunnen werken.

Nieuwe opbouw begrotingen

In 2020 zijn voor de recreatieschappen de begrotingswijzigingen 2020 en de programmabegrotingen 2021 voor de eerste keer gemaakt volgens de nieuwe opbouw, zoals die in 2019 is voorbereid. Dit is een concreet resultaat van de verbeterde planning & controlcyclus voor de recreatieschappen. Veel medewerkers hebben bijgedragen aan een succesvolle overstap.

Start financiële administratie conform BBV

In 2020 is ook gestart met een nieuwe inrichting van de financiële administratie conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De nieuwe indeling is gemaakt, maar op het gebied van de ondersteunende automatisering (software) zijn nog een aantal issues die opgelost moeten worden. Daar wordt door verschillende medewerkers en een externe adviseur aan gewerkt.

Winst-en-verliesrekening

In euroOMZETOmzet Projecten7.580.8397.955.0007.712.791Directe Projectkosten-364.862-455.000-514.768Bruto marge7.215.9777.500.0007.198.023OVERIGE OPBRENGSTEN---KOSTENPersoneelskostenLonen en salarissen4.477.3154.810.5004.246.799Soc. lasten en pensioenlasten1.300.0871.329.0001.253.415Overige personeelslasten1.119.841562.000789.7746.897.2436.701.5006.289.989Afschrijvingen(Im)materiële vaste activa71.304125.50079.086Overige bedrijfskostenHuisvestingskosten98.879106.00098.909Kantoorkosten398.595384.000369.924Vervoerskosten34.64525.00024.259PR & Marketing94.39255.00065.762Algemene kosten208.80871.000122.348835.320641.000681.201Som der bedrijfslasten7.803.8667.468.0007.050.276BEDRIJFSRESULTAAT-587.88932.000147.747Rentelasten960-1.000Rentebaten-3.000128-9603.000-872RESULTAAT-588.84835.000146.875