Externe ontwikkelingen

Metropoolregio Amsterdam

De groei van de metropoolregio Amsterdam (MRA) betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Bovendien staat spreiding van het explosief groeiend aantal toeristen hoog op de agenda. Daarnaast staat de natuurontwikkeling onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Hier spelen de diverse visie- en ambitietrajecten van de recreatieschappen op in samen met beleidsdocumenten van de gemeenten (waaronder de dit jaar vastgestelde Landschapsvisie van de gemeente Amsterdam) en de provincie Noord-Holland (waaronder de in het collegeakkoord aangekondigde visie op toerisme en recreatie).

Governance

De rol en positie van de recreatieschappen stond in 2019 prominent op de politieke agenda. Vlak voor de Provinciale Staten- verkiezingen is het eindrapport “Verkenning uitvoering beheertaken recreatieschappen” besproken. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het coalitieprogramma staat dat het uitgangspunt is dat de provincie een blijvende betrokkenheid houdt bij de werkzaamheden van de recreatieschappen. Ook wil de provincie de knelpunten in het bestuursmodel van de recreatieschappen oplossen door een scheiding tussen beleidsvormings- en beheertaken van RNH aan te brengen. Eind 2019 is een bestuursopdracht “governance structuur recreatieschappen” vastgesteld waaraan de recreatieschappen zowel financieel als inhoudelijk bijdragen.

Erfpachtcontract met Staatsbosbeheer

Ook afgelopen jaar stonden de erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer op de agenda. De voorzitters van de drie recreatieschappen waarbij er sprake is van een erfpachtrelatie hebben ingestemd met de uitgangspunten voor een lange termijn visie om te komen tot nieuwe afspraken voor eind 2021. Daarnaast is er opdracht gegeven om ook voor de korte termijn tot werkbare afspraken te komen voor nieuwe ontwikkelingen en particulieren die moeten kunnen rekenen op contracten van ten miste 30 jaar om de financierbaarheid zeker te stellen.

Natuurnetwerk Nederland

Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Om deze reden heeft de provincie in 2019 beschrijvingen gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is nog niet in overeenstemming met het huidige gebruik. Hierover vindt nog nadere afstemming plaats.

Amsterdam Wetlands

Voor de recreatieschappen Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer werken we met Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma voor Laag-Holland, onder de naam Amsterdam Wetlands. De basis hiervoor vormde de gezamenlijk visie van 2018. Dit jaar hebben we hard gewerkt aan het opbouwen van de organisatie en is er een subsidie toegekend vanuit het Integraal Bestuurlijk Programma Platteland. RNH kan met deze gelden het recreatieve grid alsmede de biodiversiteit in het water, waaronder de overlast van waterplanten, verder uitwerken.