image/svg+xml TOELICHTING OP DE BALANS (IN EURO’S) 31 december 2017 31 december 2016 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa in 2017 is als volgt: Aanschafwaarde begin boekjaar 321.326 165.050 Cumulatieve afschrijvingen 133.007 43.472 Boekwaarde per begin boekjaar 188.319 121.578 Mutaties in boekjaar Investeringen 29.207 156.276 Desinvestering – – Afschrijvingen 91.748 89.535 62.541 66.741 Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 350.533 321.326 Cum. afschrijvingen 224.755 133.007 Boekwaarde per ultimo boekjaar 125.778 188.319 De investeringen in 2017 betreffen de aanschaf van twee nieuwe auto’s t.b.v. routebureau en toezichtbureau. VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Debiteuren Per 31 december bedroegen de vorderingen 824.421 485.273 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 12.946 11.527 Nog te ontvangen bedragen 73.079 9.708 86.025 21.235 Er zijn geen vorderingen met een looptijd langer dan één jaar L IQUIDE MIDDELEN ING bank r/c 20.194 109.446 Rabobank r/c 523 256 ING bank zakelijke spaarrekening 854.511 1.316.470 ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening 2.369.451 2.428.260 Rabo doelreserveren 1.029.786 1.025.904 4.274.466 4.880.336 De ING bank r/c is direct opeisbaar.De ING bank zakelijke spaarrekening is op 10 februari 2009 geopend en is direct opeisbaar. ING bank zakelijke kwartaal spaarrekening is op 30 juni 2011 geopend en is direct opeisbaar. Rabo doelreserveren is op 29 augustus 2013 geopend en is direct opeisbaar KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Verschuldigd per 31 december 146.079 151.229 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheff ng 244.153 247.058 Omzetbelasting 87.974 56.522 332.128 303.579 Pensioenen Pensioenpremie 70.007 55.353 70.007 55.353 Overige schulden Reservering vakantiegeld/dagen 289.020 265.466 Netto salaris – 100 Overige schulden 608.094 966.522 897.113 1.232.088 Onder overige schulden staan verantwoord: Nog te betalen kosten 48.133 Vooruitontvangen bedragen t.b.v. projecten waarvan de kosten niet in 2017 zijn gemaakt 560.003 Diversen 42 608.094 Er zijn geen schulden met een looptijd langer dan één jaar VOORZIENINGEN Voorziening jubileumuitkeringen 115.180 99.484 Voorziening langdurig zieken/WW aanspraken 165.466 284.254 Voorziening Hemmeland 63.000 63.000 343.646 446.738 Voorziening jubileumuitkeringen Saldo per 1-1-2017 99.484 Dotatie 32.976 Onttrekking 17.280 Saldo per 31-12-2017 115.180 In de rechtspositieregeling die Recreatie Noord-Holland NV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea van werknemers, te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen. Voorzieningen langdurig zieken/WW aanspraken Saldo per 1-1-2017 284.254 Dotatie Onttrekking 118.788 Saldo per 31-12-2017 165.466 De loonkosten van langdurig zieke medewerkers en uitkeringen in het kader van werkloosheid worden volledig door Recreatie Noord-Holland doorbetaald. Hiervoor is een voorziening opgenomen. Deze is berekend door resp. een inschatting te maken van de duur van de arbeids- ongeschiktheid en de kans op reïntegratie, dan wel de berekende WW aanspraken zoals deze bekend zijn per ultimo boekjaar. Voorziening Hemmeland Saldo per 1-1-2017 63.000 Dotatie Onttrekking – Saldo per 31-12-2017 63.000 Als gevolg van de overdracht van de jachthaven en het recreatiegebied Hemmeland van Landschap Waterland naar de gemeente Waterland zijn de werkzaamheden door Recreatie Noord-Holland afgebouwd. De gemeente heeft onlangs besloten de jachthaven te verkopen. De opdracht die Recreatie Noord-Holland heeft voor een tweetal medewerkers in de haven is verlengd tot het moment van verkoop. De geraamde kosten die samenhangen met de afbouw van het personeel zijn vergoed door Landschap Waterland en als voorziening opgenomen. EIGEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt 370.000 verdeeld in 370 aandelen van 1.000 die geheel zijn volgestort 370.000 370.000 Overige Reserve Het verloop van de overige reserve is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari 3.016.176 3.567.626 Resultaat lopend boekjaar 135.542 551.450 Overboeken naar bestemmingsreserve organisatie- ontwikkeling agv resultaatbestemming -75.000 – Stand per 31 december 2017 3.076.717 3.016.176 De algemene reserve bevat een bedrag van 268.836 aan pseudo WW, Recreatie Noord-Holland is eigen risicodrager bij uitkering bij werkloosheid. Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 75.000 De transitie die Recreatie Noord-Holland doormaakt vergt de nodige investeringen in medewerkers en adviseurs. Hiertoe is een Bestemmingsreserve Organisatieont- wikkeling gevormd. Niet in de balans opgenomen Recreatie Noord-Holland NV is een huurovereenkomst aangegaan met het recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de Genieweg 46, Velsen Zuid, de huurkosten bedragen 52.000 excl. btw exclusief servicekosten per jaar. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huurovereenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen. Ultimo 2013 zijn de raamovereenkomsten met de recreatieschappen met 5 jaar verlengd. Deze raamovereenkomst houdt in dat het beheer van de recreatiegebieden door Recreatie Noord-Holland wordt uitgevoerd. In 2017 is de dienst- verlening van Recreatie Noord-Holland door de schappen geëvalueerd. Met het oog op de lopende discussies over de GR-en en de MRA (en de rol van Recreatie Noord-Holland daar in) is de intentie de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020). Resultaat bestemming Het bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bepaald dat het positieve resultaat over 2017 voor 75.000 ten gunste van de nieuw gevormde Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling en het restant van 60.500 ten gunste van de overige reserve wordt gebracht.

Dit delen: