Verslag van de raad van commissarissen

Aan de aandeelhouder,

Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde financieel verslag aan van Recreatie Noord-Holland NV. Onze accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. De controleverklaring is opgenomen in het financieel verslag.

Verantwoording raad van commissarissen

De commissarissen hebben geconstateerd dat de bestuurder, die per 1 maart 2017 gestart is, nadat hij de organisatie tegen het licht heeft gehouden, het strategietraject voortvarend heeft opgepakt. Bij dit proces heeft de directeur de raad van commissarissen actief betrokken. Per 1 maart 2017 is de heer Post teruggetreden als tijdelijk bestuurder en door de aandeelhouder herbenoemd als commissaris. De Raad heeft in het verslagjaar overlegd met het bestuur, de accountant en de aandeelhouder over de strategische positionering van de organisatie, de modernisering van de statuten, het treasurystatuut, de risicobeoordeling van de organisatie en de voorbereidingen getroffen voor de in 2018 te werven president-commissaris. In het verslagjaar kwam de raad viermaal bijeen, waarbij naast bovenstaande onderwerpen is gesproken over de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling van opdrachten en de samenwerking met andere terreinbeherende organisaties.

De raad van commissarissen heeft in het verslagjaar verscheidene keren overleg gehad met de ondernemingsraad. In dit overleg stond de ontwikkeling van de organisatie centraal. Overleg met de aandeelhouder, de provincie Noord-Holland, ging onder andere over de bestemming van het resultaat, de omvang van het eigen vermogen van Recreatie Noord-Holland en de benoeming van de bestuurder.

Integriteit

In 2017 hebben zich geen situaties of transacties voorgedaan waarbij sprake was of zou kunnen zijn van onverenigbaarheden tussen de vennootschap en een lid van de raad van commissarissen. De accountant heeft geen onregelmatigheden op het gebied van integriteit geconstateerd of gerapporteerd.

Evaluatie bestuur

De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder en maakt afspraken voor het volgende jaar. In december 2017 heeft de beoordeling plaatsgevonden en heeft de raad van commissarissen voor 2018 afspraken gemaakt met de bestuurder.

Evaluatie raad van commissarissen

Ieder jaar evalueert de raad van commissarissen zijn eigen functioneren buiten aanwezigheid van het bestuur. Tijdens deze evaluatie wordt bekeken of voldoende inhoud is gegeven aan de drie taakvelden van de raad, te weten: de toezichthoudende rol, de werkgeversrol en de klankbordfunctie.  De raad van commissarissen is van mening dat zij hier in 2017 de juiste balans in gevonden heeft en dat de samenwerking tussen de leden van goede kwaliteit is.

Tot slot

Het jaar 2017 was voor de organisatie een jaar waarin met nieuwe energie aan de toekomst van de organisatie gewerkt is. De raad heeft er het volste vertrouwen in dat de nieuwe bestuurder er samen met de gemotiveerde en betrokken medewerkers van Recreatie Noord-Holland in slaagt om de opdrachtgevers nu en in de toekomst op een goede manier te blijven bedienen. Om hier in 2018 de benodigde stappen in te kunnen zetten, steunt de raad van commissarissen het voorstel van de bestuurder om een bestemmingsreserve op te nemen voor organisatieontwikkeling, training en opleiding.

Wij stellen u voor de jaarrekening 2017 vast te stellen, de bestuurder te dechargeren voor het gevoerde beleid en de raad van commissarissen te dechargeren voor het gedurende het verslagjaar gehouden toezicht.

De raad van commissarissen van Recreatie Noord-Holland