De raad van Commissarissen

Over de raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. Bovendien staat de raad de bestuurder met advies terzijde. De taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen zijn opgenomen in de statuten van Recreatie Noord-Holland en nader uitgewerkt in het Reglement van raad van commissarissen Recreatie Noord- Holland NV.

Reglement en toezichtstaak

In dit reglement zijn onder andere nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot taken van de raad van commissarissen, samenstelling en benoeming van leden, handelswijze bij tegenstrijdige belangen, goedkeuring van besluiten van het bestuur en verantwoording van zijn werkzaamheden in het jaarverslag.

De reikwijdte van de toezichtstaak strekt zich uit over diverse terreinen maar kan als volgt worden samengevat:

  • strategie van de onderneming (toetsing, advisering);
  • bewaking financiële continuïteit en risicobeheersing van de rechtspersonen;
  • realisatie van resultaten op taakvelden op grond van statuten en regelgeving.

Werving en selectie

Vacatures voor de raad van commissarissen worden openbaar gemaakt. Bij iedere vacature toetst de raad van commissarissen of aanpassing van de profielschets wenselijk is en wordt een selectiecommissie benoemd. Leden worden geselecteerd op deskundigheid in een vakgebied. Daarnaast strekt het tot aanbeveling indien zij beschikken over:

  • inzicht in politieke verhoudingen en bestuurlijke ervaring;
  • betrokkenheid bij het vakgebied recreatie; actuele en relevante kennis;
  • goede contactuele eigenschappen; vermogen om beleidsmatig te kunnen denken; deskundigheid op algemeen bestuurlijk gebied.

Benoeming en honorering

De raad van commissarissen bestaat uit tenminste drie natuurlijke personen, ieder met een zittingsperiode van vier jaar. Leden kunnen maximaal een keer worden herbenoemd in hun functie. Hiertoe stelt de raad van commissarissen een rooster van aftreden vast.

Gemaakte onkosten door leden van de raad van commissarissen worden op declaratiebasis vergoed. In 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT) van kracht geworden. Alhoewel deze wet niet van toepassing is op Recreatie Noord-Holland, heeft de aandeelhouder verzocht rekening te houden met de grenzen die de WNT aangeeft. De WNT beperkt de maximale vergoeding voor leden van de raad van commissarissen tot 10 procent en voor de voorzitter tot 15 procent van het inkomen van de bestuurder. De vergoedingen van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen liggen ook in dit verslagjaar binnen deze genoemde maxima die de WNT voorschrijft.