Verslag van de Raad van Commissarissen

Aan de aandeelhouder,

In 2018 is de in het jaar daarvoor ingezette koers voortgezet. De bedrijfsvoering is stabiel, er is wederom een positief resultaat, een hoog aantal productieve uren en een relatief laag ziekteverzuim. Er wordt hard en met overgave gewerkt.

In 2017 heeft RNH op basis van het evaluatierapport van Berenschot en het Rapport van de Rekenkamer over Spaarnwoude, een ambitieuze verbeteragenda ingezet, die is omarmd door alle besturen van de recreatieschappen waarvoor RNH werkt. In 2018 heeft deze verbeteragenda zijn concrete vertaling in resultaten gekregen.

Voor alle recreatiegebieden zijn nieuwe beheerplannen en meer-jaren exploitaties gemaakt en bestuurlijk vastgesteld. Tijdens de totstandkoming is middels externe toetsing wederom duidelijk geworden dat RNH haar werk efficiënt en effectief uitvoert. Voor drie gebieden zijn gezamenlijke ambitie documenten gemaakt op basis waarvan de recreatieschappen in gesprek zijn met stakeholders om vooruit te kijken naar 2040. De andere twee gebieden volgen in 2019. Bijna de gehele organisatie is conform verbeterplan getraind in omgevingsmanagement. Met het voorafgaande is RNH voor haar opdrachtgevers in de uitvoering van haar taken volledig transparant geworden. De laatste stap daarin zal worden gezet in 2019 waarin deze transparantie ook wordt vertaald naar de sturing – en verantwoordingscyclus. Daarmee zijn ook de financiële stukken van RNH volledig transparant, afgestemd op de cycli bij de participanten en conform de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zijn zeer content met de concrete voortgang in het verbeterplan.

Ook is in 2018 de strategische positionering van RNH middels de behandeling in de AVA vergadering van 13 juni 2018 met de aandeelhouder gedeeld. Belangrijke pijler in die positionering is de integraliteit van de diensten die RNH aanbiedt. De Provincie heeft in juli 2018 een verkenning geïnitieerd naar de uitvoering van beheertaken. De inhoud van deze opdracht tot verkenning van beheertaken kwam voor RNH als een verrassing, waardoor de RVC zich vanuit hun verantwoordelijkheid genoodzaakt heeft geacht, middels een reactie de Provincie om opheldering te vragen. Daartoe zijn gesprekken gevoerd tussen de RVC en de twee gedeputeerden van de Provincie die voor RNH medeverantwoordelijkheid dragen.  Inmiddels is een gezamenlijk traject afgesproken hoe in de loop van 2019 deze discussie samen verder constructief kan worden afgerond en helder wordt welke beslissingen de Provincie wenst te nemen, zodat er duidelijkheid komt over de positionering van RNH.

Tevens is tijdens deze AVA vergadering een nieuwe voorzitter van de RvC benoemd en is afscheid genomen van de oud voorzitter die vanwege zijn maximale zittingstermijn zijn functie moest opgeven.

Op basis van het voorafgaande kijkt de RVC met tevredenheid terug op de ontwikkeling van RNH in het kader van de gestelde doelen. Wij hebben de volle overtuiging dat RNH op weg is om de vanzelfsprekende partner in metropolitane recreatie te worden in Noord-Holland en daarbuiten.