Over ons

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen en is dé organisatie die zorgt voor een breed en gevarieerd aanbod van recreatieve activiteiten. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Onze kerntaken bestaan uit bestuursadvisering, gebiedsontwikkeling en –exploitatie, en veiligheidsbeleving. Door onze onafhankelijke positie én onze kennis van het speelveld zijn wij bij uitstek in staat om effectief te navigeren in het bestuurlijk complexe landschap dat zo kenmerkend is voor de recreatieschappen. Wij zijn een overheids-NV, Provincie Noord-Holland is onze aandeelhouder.

Bestuursadvisering

Wij adviseren publieke én private partijen over hoe zij de openbare groene ruimte het meest duurzaam, doelmatig en efficiënt kunnen inzetten voor recreatie- en natuurbeleving. Als uitvoeringsorganisatie zien we erop toe dat de bestuurders inhoudelijk voldoende zijn geïnformeerd om tot weloverwogen besluiten te komen. Onze cijfermatige onderbouwing is daarbij essentieel.

Ontwikkeling, beheer en exploitatie

In opdracht van een vijftal recreatieschappen exploiteren wij recreatiegebieden in de breedste zin des woords (onderhoud van het gebied, publiekscommunicatie, financieel beheer, etc.). Tevens worden wij regelmatig ingehuurd door andere (semi-)publieke organisaties om hen bij te staan in recreatieve ontwikkel- en beheeropgaven. Wij realiseren projecten en publieke voorzieningen in de groene openbare ruimte en zetten onze expertise structureel in voor onze opdrachtgevers. Juist langdurige samenwerkingen blijken bovengemiddeld succesvol. Bovendien profiteren onze opdrachtgevers van aanzienlijk schaalvoordeel, omdat wij voor meerdere recreatieschappen soortgelijke taken uitvoeren. Het is juist deze grotere schaal die voor elk recreatieschap waarvoor wij werken leidt tot grotere efficiency.

Goed gastheerschap

De openbare ruimte is van ons allemaal. Veilige toegang tot en dito verblijf in recreatiegebieden maken dat zoveel mogelijk verschillende mensen, in alle jaargetijden en door in- of ontspanning, optimaal kunnen genieten van de gemeenschappelijke groene ruimte. Onze toezichthouders hebben een belangrijke rol in veiligheidsbeleving. Zij zijn natuurlijk vooral ook gastvrouwen en -heren voor onze bezoekers.

Strategie

In de zomer van 2018 heeft de Raad van Commissarissen de nieuwe strategie met de aandeelhouder gedeeld. Hierin kiest RNH voor het leveren van (bestuurlijke) advisering, gebiedsontwikkeling, beheer en toezicht. Met deze keuzes levert RNH recreanten optimale en duurzame toegankelijkheid, gebruik en beleving van de aan RNH toevertrouwde gebieden. Dit alles in een integraal pakket waarvan het resultaat groter is dan de som der delen.

Wij doorstaan de toets van de markt. Wij positioneren ons als onafhankelijke partner van onze opdrachtgevers. Deze ‘terreinneutraliteit’ onderscheidt ons van andere aanbieders in dezelfde markt, waar de scheidslijn tussen eigendom en beheer soms vloeibaar is. Wij ontlenen onze meerwaarde aan deze onafhankelijkheid, gecombineerd met onze transparante sturingsinformatie, ons meerjarenperspectief en onze bereidheid tot samenwerking met andere terreinbeheerorganisaties.

Positionering

We kiezen dus voor partnerschap binnen een ingewikkelde bestuurlijke context. Deze keuze is ingegeven door de ‘markt’, ofwel de wereld waarin wij opereren. Ons werkgebied heeft te maken met toenemende verstedelijking, een stevige woningbouwopgave binnen de MRA en een als gevoelig ervaren balans tussen recreatie en natuur. Ook veel van onze opdrachtgevers opereren in deze context.

Wij positioneren ons als instrument voor (bestuurlijke) opdrachtgevers. Door met innovatieve oplossingen te werken aan de onderlinge versterking van natuur en recreatie, dragen wij actief bij aan het vergroten van het draagvlak voor, en de realisatie van, complexe bestuurlijke opgaven. Dit alles impliceert een veranderende focus voor RNH. Van organisatie die zich louter richt op beheer en civiele techniek, schuiven wij op naar een organisatie die juist in de bredere context van (groot-)stedelijke ontwikkeling proactief, wendbaar en met gedegen vakmanschap alle betrokken partijen bijeen brengt en houdt.

Ambities

Wij hebben onze ambities nauwkeurig opgesteld. Zo willen wij in 2020 voor bestuurlijke en maatschappelijke opdrachtgevers, partners en stakeholders de organisatie zijn die deskundig is in ontwikkeling, beheer, toezicht en exploitatie van (recreatie)gebieden. Wij willen ons profileren als een bekwame , onafhankelijke adviseur in bestuurlijke vraagstukken op het raakvlak van recreatie, natuur, toerisme en evenementen, binnen integrale bestuurlijk geformuleerde ruimtelijke, economische en duurzame kaders. Hierbij willen wij gezien worden als een organisatie die inhoudelijk deskundig is in innovatieve oplossingen waarin natuur en recreatie elkaar versterken. Ook willen wij ons in de markt zetten als een organisatie die omgevings- en bestuurlijk sensitief en communicatief is en hier adequaat en proactief naar handelt, als een organisatie die zorgt dat het aanbod voor het publiek blijft aansluiten bij de veranderende vrijetijdsbehoeften, met oog en respect voor natuur, cultuurhistorische en andere maatschappelijke waarden. Ons doel is dat opdrachtgevers ons zien als een organisatie die de toets van de markt doorstaat en volledig transparant is in de sturing en verantwoording van bedrijfsvoering en ontwikkeling, beheer, toezicht en exploitatie van de aan ons toevertrouwde gebieden.

In 2018 hebben wij de eerste stappen gezet om onze ambities te realiseren. Aan de hand van de verbeteragenda die wij in 2017 hebben opgesteld, heeft het managementteam drie speerpunten benoemd die ook in 2019 leidend zijn bij het maken van vervolgkeuzes. Deze punten zijn de verbetering van de planning&control-cyclus, het omgevingsmanagement en de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming.

Met onze ambities en bijbehorende speerpunten zijn wij als adviseur en uitvoerder de vanzelfsprekende partner voor opdrachtgevers in de gebieden waar wij nu werkzaam zijn en daarbuiten, waarbij nauwe samenwerking met collegaorganisaties met gelijke doelstellingen wordt gezocht.