Omgeving

Maar liefst 92 procent van onze omzet komt voort uit de opdracht van vijf grote recreatieschappen in Noord-Holland: Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland en Twiske-Waterland. De toekomst van de recreatieschappen wordt beïnvloed door het Natuurnetwerk Nederland en door de discussie over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die verschillende overheden met elkaar voeren. Deze vraagstukken zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van overleg tussen de (vice-) voorzitters van de recreatieschappen en de provincie Noord-Holland. Recreatie Noord-Holland ondersteunt deze overleggen met raad en daad.

De uitkomst van een aantal vraagstukken kan bovendien van grote invloed zijn op positie en werkwijze van Recreatie Noord-Holland:

De toekomst van de recreatieschappen

Er is veel te doen over de vormgeving van verschillende samenwerkingsverbanden die ook Recreatie Noord-Holland raken.  De rol van provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam en de recreatieschappen is veelvuldig onderwerp van gesprek. Mogelijk staan wij aan de vooravond van grote veranderingen.

Omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe dit alles wordt vormgegeven, besloten de schapsbesturen in samenspraak met Recreatie Noord-Holland om van vijfjarige contracten over te stappen naar contracten met een looptijd van twee jaar. Op die manier zijn alle partijen in staat om effectief en flexibel in te spelen op eventuele veranderingen.  Ongeacht de komende veranderingen blijft de focus van Recreatie Noord-Holland om dé onafhankelijke partij met jarenlange ervaring en gedegen expertise te blijven, zowel op gebied van duurzaam en efficiënt beheer, vlotte projectontwikkeling, scherp toezicht en het adviseren van besturen in een complex speel- en krachtenveld.

Natuurnetwerk Nederland

De maatschappelijke waarde van recreatiegebieden wordt grotendeels bepaald door de mogelijkheden om te recreëren en natuur en landschap te beleven. In de jaren ‘90 zijn de recreatiegebieden door de provincie ondergebracht in het (huidige) Natuurnetwerk Nederland (NNN). Maar de huidige provinciale regelgeving over dit netwerk beperkt de mogelijkheden tot ontwikkeling van recreatieve voorzieningen zoals bijvoorbeeld horeca en leisure.

Een balans tussen natuur en recreatie blijft gewenst en onderwerp van overleg tussen provincie en recreatieschappen. Voor de recreatieschappen streven wij  naar een zonering met ruimte voor recreatie en ruimte voor (ontwikkeling van) natuurwaarden. In 2017 staken we veel tijd en energie in onze samenwerking met de provincie. Dat deden we om te komen tot een nieuwe en wederzijds gedragen evenwicht tussen natuur en recreatie , waardoor we weer kunnen werken aan (nieuwe) ontwikkelruimte voor recreatie in de gebieden.

In 2018 blijft deze intensieve samenwerking nodig en gewenst. De uitkomsten van het proces moeten meer duidelijkheid geven over de ontwikkelingen die in de recreatiegebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland mogelijk zijn.

Staatsbosbeheer

Met uitzondering van het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Geestmerambacht, maken de recreatiegebieden die worden beheerd door Recreatie Noord-Holland deel uit van de voormalige Rijksbufferzones. Deze gronden zijn lang geleden aangekocht door het Rijk om ervoor te zorgen dat ze open en groen blijven en recreatiemogelijkheden bieden aan de regio. Later zijn ze overgedragen aan Staatsbosbeheer (SBB), die nu  ‘bloot eigenaar’ is van een groot deel van de gronden. De recreatieschappen zijn als erfpachter economisch eigenaar van de gebieden. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor beheer, ontwikkeling en exploitatie ervan. De erfpachtrelatie tussen de recreatieschappen en SBB is ingewikkeld, waardoor de ontwikkeling van de gebieden op een aantal vlakken stagneert. Hiervoor is een oplossing nodig. In 2017 is tot op directieniveau met SBB gesproken over de erfpachtkwestie. Wij werken eraan om in 2018 tot een oplossing te komen.