Externe ontwikkelingen

Maar liefst 250 duizend extra woningen in de komende twintig jaar, dat is de opgave waar de metropoolregio Amsterdam (MRA) voor staat. Deze groei betekent eensubstantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Bovendien staat spreiding van het explosief groeiend aantal toeristen hoog op de agenda van Amsterdam. Dit zal gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de recreatiegebieden. Hier zullen de diverse visietrajecten van de recreatieschappen op inspelen.

Governance en evaluatie

De rol en positie van de recreatieschappen zal in 2019 op de politieke agenda blijven staan. Besluitvorming over de governancestructuur van de recreatieschappen is volop voorwerp van bespreking en zal in de nabije toekomst worden afgerond. Ook de uitkomst van de Provinciale Staten-verkiezingen in maart speelt hierbij een rol. Omdat de resultaten van de verkenning implicaties hebben voor RNH is het zaak deze ontwikkeling nauwgezet te volgen en waar nodig proactief te handelen.

Erfpachtcontract met Staatsbosbeheer

Afgelopen jaar stonden de erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer op de agenda. RNH heeft aangegeven dat de vraag of de rolverdeling in de contracten nog recht doet aan de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en rollen binnen de drie overheidslagen, op bestuurlijk niveau moet worden beantwoord. Tussentijds wordt op diverse onderliggende dossiers naar voorlopig werkbare oplossingen gezocht.

Natuurnetwerk Nederland

Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Om deze reden heeft de provincie in 2019 beschrijvingen gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. Door de wezenlijke kenmerken en waarden per gebied te beschrijven is meer maatwerk mogelijk dan voorheen.

Samenwerkingen

RNH zoekt actief naar mogelijkheden van samenwerking met alle natuur- en recreatieterrein beherende organisaties in Noord-Holland. We zijn actief deelnemer in het terrein- beheerdersoverleg en ver gevorderd in onze samenwerking met zusterorganisaties als Goois Natuurreservaat (GNR), Recreatie Midden-Nederland (RMN) en recreatieschap Westfriesland (RWF). Regelmatige gesprekken met GNR en RMN hebben geleid tot inzet van elkaars buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Om de uitwisseling nog eenvoudiger te maken onderzoeken RMN, GNR en RNH de mogelijkheid van het sluiten van een convenant tussen de drie partijen. Ook wordt er met beide organisaties gesproken over samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering. Het routebureau werkt intensief samen met RWF: RNH verzorgt alle fiets-,wandel- en sloepenroutes in Westfriesland. Voor de recreatieschappen Twiske-Waterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer werken we met Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten aan een gezamenlijk perspectief voor Laag-Holland, dat onder de naam Amsterdam Wetlands in juni 2018 is gepresenteerd.