Over ons

Recreatie Noord-Holland is gespecialiseerd in recreatie in het groen en is dé organisatie die zorgt voor een breed en gevarieerd aanbod van recreatieve activiteiten. Centraal daarbij staat een goede balans tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de omgeving ten goede komt. Onze kerntaken bestaan uit bestuursadvisering, gebiedsontwikkeling en –exploitatie, en veiligheidsbeleving. Door onze onafhankelijke positie én onze kennis van het speelveld zijn wij bij uitstek in staat om effectief te navigeren in het bestuurlijk complexe landschap dat zo kenmerkend is voor de recreatieschappen. Wij zijn een overheids-NV, Provincie Noord-Holland is onze aandeelhouder.

Bestuursadvisering

Wij adviseren publieke én private partijen over hoe zij de openbare groene ruimte het meest duurzaam, doelmatig en efficiënt kunnen inzetten voor recreatie- en natuurbeleving. Als uitvoeringsorganisatie zien we erop toe dat de bestuurders inhoudelijk voldoende zijn geïnformeerd om tot weloverwogen besluiten te komen. Onze cijfermatige onderbouwing is daarbij essentieel..

Ontwikkeling, beheer en exploitatie

In opdracht van een vijftal recreatieschappen exploiteren wij recreatiegebieden in de breedste zin des woords (onderhoud van het gebied, publiekscommunicatie, financieel beheer, etc.). Tevens worden wij regelmatig ingehuurd door andere (semi-)publieke organisaties om hen bij te staan in recreatieve ontwikkel- en beheeropgaven. Wij realiseren projecten en publieke voorzieningen in de groene openbare ruimte en zetten onze expertise structureel in voor onze opdrachtgevers. Juist langdurige samenwerkingen blijken bovengemiddeld succesvol.  Bovendien profiteren onze opdrachtgevers van aanzienlijk schaalvoordeel, omdat wij voor meerdere recreatieschappen soortgelijke taken uitvoeren. Het is juist deze grotere schaal die voor elk recreatieschap waarvoor wij werken leidt tot grotere efficiency.

Goed gastheerschap

De openbare ruimte is van ons allemaal. Veilige toegang tot en dito verblijf in recreatiegebieden maken dat zoveel mogelijk verschillende mensen, in alle jaargetijden en door in- of ontspanning, optimaal kunnen genieten van de gemeenschappelijke groene ruimte. Onze toezichthouders hebben een belangrijke rol in veiligheidsbeleving.

Strategie

Al in 2016 zijn er stappen gezet om te komen tot nieuwe organisatiestrategie. In overleg met medewerkers en de raad van commissarissen is dit proces in 2017 uitgewerkt en afgerond. Speerpunten van onze strategie zijn:

  1. Focus op de huidige portefeuille en kansen voor uitbreiding daarvan.
  2. Doorontwikkelen van het routebureau.
  3. Recreatie Noord-Holland omarmt de groeiende Metropoolregio Amsterdam als kansrijk focusgebied.

Positionering

De strategie biedt kansen voor een explicieter positionering. Door verregaande verstedelijking wordt de ruimte  beschikbaar voor recreatie en natuur steeds schaarser. Het vinden van het juiste evenwicht is niet alleen belangrijk voor het behoud van beide, het is ook belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak voor de bestemming van het openbare groen. Wij zijn expert in het in balans brengen van natuur- en recreatiedoelstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze doelstellingen niet strijdig zijn, maar elkaar juist kunnen versterken. Hiervoor zoeken wij expliciet naar innovatieve oplossingen.

Zo werkt Recreatie Noord-Holland in én buiten de recreatiegebieden aan de versterking van het woon- en leefklimaat in de provincie Noord-Holland. Het helpt dat we daarbij kunnen putten uit jarenlange ervaring en een brede blik. Bovendien zijn wij expert in het in balans brengen van natuur- en recreatiedoelstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze doelstellingen niet strijdig zijn, maar elkaar juist kunnen versterken. Hiervoor zoeken wij expliciet naar innovatieve oplossingen.

Ervaren

Recreatie Noord-Holland kent de spagaat waarin bestuurders en beleidsmakers zich regelmatig bevinden: hoe voer je veranderingen door zonder draagvlak te verliezen, hoe ga je om met soms onvermijdelijke impopulaire maatregelen. Wij zijn specialist in het vinden van de optimale balans tussen natuur en recreatie en stellen deze kennis actief beschikbaar zodat het kan bijdragen aan het maatschappelijk debat. Al jarenlang houden wij op deze wijze vijf grote recreatiegebieden in Noord-Holland toegankelijk én aantrekkelijk.

Brede oriëntatie

Recreatie Noord-Holland exploiteert, beheert, onderhoudt, levert toezicht en doet aan projectontwikkeling. Die brede ervaring zetten wij in als adviseur en uitvoerder van de recreatieschappen. Als spin in het web brengen we belanghebbenden bij elkaar. We kennen de hindernissen en valkuilen, en hebben oog voor de uiteenlopende belangen.

De beste partner

Wij kennen het bestuurlijk krachtenveld en zijn bovendien geen grondeigenaar. Door deze onafhankelijkheid zijn wij een uitermate geschikte partner voor opdrachtgevers in een ingewikkelde bestuurlijke context.

Samenwerkingen met diverse terreinbeherende organisaties, evenementenorganisatoren, initiatiefnemers, exploitanten en anderen tonen aan dat Recreatie Noord-Holland niet alleen een relevante partner is maar ook als zodanig wordt ervaren en beoordeeld.

Marktgericht

Met onze bedrijfsvoering en resultaten doorstaan wij de toets van de markt. Bovendien zien en benutten wij ook kansen. Wij leveren optimale transparantie en sturingsinformatie en zullen blijven werken aan de ontwikkeling van instrumenten die hierin voorzien.

Som der delen

Door de combinatie van de bovenstaande factoren is Recreatie Noord-Holland een excellente partner voor andere opdrachtgevers. Wij aarzelen niet om ons integrale product of delen daarvan aan derden aan te bieden als dit op enige manier bijdraagt aan of past bij onze hoofddoelstelling.