Dit deden wij in 2018

Programmasturing

Ambitie-/ inspiratiedocumenten

Het kalenderjaar werd voor de programmamanagers zowel beheerst door de discussie met Staatsbosbeheer over erfpachtcontracten, als door de voorbereidingen op de te formuleren bestuurlijke meerjarenvisies van de recreatieschappen. Voor dit laatste heeft RNH de samenwerking gezocht met architectenbureau UN Studio en Groundforce Studio, bedenkers van onder andere de Knowledge Mile in Amsterdam. De samenwerking leidt tot vijf spraakmakende ‘ambitie-/ inspiratiedocumenten’ met een horizon tot 2040. De documenten vormen food for thought voor het doorlopen van een breed participatieproces met alle stakeholders, om te komen tot genoemde visies en nieuwe korte- en langetermijn- gebiedsprogramma’s.

Programmamanagement

In 2018 heeft de afdeling Programmamanagement afscheid genomen van drie collega’s. Een en ander leidde tot een verschuiving in portefeuilleverdeling.

In september begonnen de nieuwe manager Programmasturing en een nieuwe programmamanager. Met oog op verdere professionalisering is begonnen met de werving van twee nieuwe programma-adviseurs en werken de programmamanagers en –adviseurs voortaan in vaste koppels. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over accountmanagement en opdrachtgeverschap.

Vastgoed

Team Vastgoed heeft afscheid genomen van zijn senior adviseur. De ontstane lacune is door de afdeling zelf ingevuld, hetgeen heeft geleid tot het besluit om deze functie op te heffen. Het voorstel is om het team voortaan –samen met programmamanagement- te laten vallen onder de nieuwe afdelingsmanager Programmasturing. Hierover zal nog een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad worden gedaan. Het team heeft extra administratieve ondersteuning gekregen van een interne medewerker.

Beheer

Met de introductie van moderne beheerprogramma’s heeft de afdeling Beheer een forse inhaalslag gemaakt met het actualiseren van gegevens over de te beheren arealen en de voorzieningen in de gebieden. Dankzij de samenwerking met team Vastgoed en afdeling Projecten beschikken we inmiddels over gemiddeld 95 procent betrouwbare data. Deze gegevens stonden aan de basis van de in 2018 opgestelde beheerplannen. Hierin wordt beschreven welk gebied er wordt beheerd (areaalgegevens), hoe dit wordt gedaan, hoe de kosten hiervoor zich verhouden tot de landelijke norm, welke (beeld)kwaliteit er wordt nagestreefd, welke keuzes er waarom worden gemaakt en welk budget er beschikbaar is. Tegelijkertijd geven de plannen inzicht in het beheerprogramma voor de komende tien jaar. Deze meerjarenaanpak helpt bij het inzichtelijk maken van afwegingen en keuzes.
De afdeling is in het najaar van 2017 begonnen met het beheerplan voor Spaarnwoude, begin 2018 volgden de andere recreatiegebieden. Met succes, want de besturen reageerden positief. In Spaarnwoude heeft dit geleid tot een betere financiële balans en een groeiend vertrouwen in het toekomstperspectief van de recreatiegebieden. Met deze beheerplannen is meer openheid en transparantie aangebracht in het leeuwendeel van ons werk voor de recreatieschappen.

De frisse aandacht voor onze propositie en de constatering dat er nog een aantal verbeterkansen lagen op het gebied van omgevingsmanagement, gaven aanleiding tot herbezinning op onze rol als vertegenwoordiger van de recreatieschappen.

Projecten

De afdeling projecten is ingedeeld in vier gespecialiseerde teams, te weten routebureau, evenementen, cultuur & civiele techniek en locatie & gebiedsontwikkeling. In 2018 is winst geboekt aan de procesmatige kant: zowel opdrachtnemer-/opdrachtgeverschap als projectbeheersing zijn verbeterd. Enkele hoogtepunten van 2018 zijn de werving en selectie van nieuwe horecaondernemers voor Twiske Poort en de Ouderkerkerplas, dertig grote evenementen in diverse gebieden en de restauratie van het dak van Fort benoorden Spaarndam. Het routebureau heeft in de pilotperiode een hoger rendement gegenereerd dan aanvankelijk in de businesscase was opgenomen, onder andere met de realisatie van het sloepennetwerk Zuid-Kennemerland.

Financiën

De afdeling Financiën heeft in 2018 flinke vooruitgang geboekt met het realiseren van de ambitieuze afdelingsverbeteragenda. Het transparanter maken en invoegen van de beheerplannen in de bestaande begrotingen was niet eenvoudig, maar slaagde dankzij de intensieve samenwerking tussen de afdelingen Programmamanagement, Beheer en Financiën.
De verandering in wetgeving over waardering van activa was een complicerende factor. Er is prioriteit gegeven aan de verbetering van de producten voor onze opdrachtgevers. Hierdoor is de herijking van de tariefstructuur van RNH vooruitgeschoven naar medio 2019.

Bedrijfsvoering

Terwijl de organisatie als geheel zich richtte op verbeterpunten, gebiedsgericht werken en de veranderingen die dit met zich meebracht, lag de nadruk voor de afdeling Bedrijfsvoering op de vraag hoe zij, vanuit haar dienstverlenende rol, hierin het beste kan ondersteunen.
Na een zorgvuldig doorlopen voortraject heeft Bedrijfsvoering een overgang naar de cloud gerealiseerd die door de medewerkers als zeer positief is ontvangen. Bovendien heeft de afdeling verschillende onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan zullen voor een deel de plannen voor 2019 bepalen. Zo is onderzocht welke software onze processen beter kan ondersteunen. Ook heeft een medewerkersonderzoek plaatsgevonden en heeft een werkgroep een functioneel huisvestingsplan opgeleverd. Team Communicatie heeft in 2018 geholpen om het routebureau beter op de kaart te zetten en (het partnerschap met) de ondernemersvereniging in Spaarnwoude effectiever te maken, waardoor de aansluiting op de dynamiek in het gebied is vergroot. Ook heeft het team in 2018 voor alle recreatieschappen onder andere een nieuw financieel jaarverslag uitgegeven en een zuiver digitaal jaarverslag in de vorm van een website met 360-graden video voor RNH opgeleverd.
In 2018 is de aansturing van de afdeling Toezicht gewijzigd. Bij het afscheid van de afdelingsmanager is voor de interim-oplossing gekozen om een teamleider Toezicht te benoemen. Deze rapporteert aan de manager Bedrijfsvoering. Aan het eind van het lopend jaar wordt deze constructie geëvalueerd. Naast de werkzaamheden voor de recreatieschappen heeft Toezicht ook verschillende opdrachten van andere partijen zoals gemeenten en terreinbeherende organisaties succesvol verworven en ingevuld, zowel op het land als op het water.

Medewerkers

In- en uitstroom

In 2018 traden er zeven medewerkers in dienst. Medewerkers die bij Recreatie Noord-Holland in dienst komen starten standaard met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vijf medewerkers verlieten in 2018 de organisatie en één medewerker ging met pensioen.

Flexibele schil

Er werd in 2018 gewerkt met zzp’ers of adviesbureaus, voornamelijk voor tijdelijke projecten of als er specifieke kennis of competenties nodig waren die we zelf niet in huis hebben. Ook werkten er in de zomer een viertal oproepkrachten om de werkzaamheden bij toezicht te waarborgen.

Stages/afstuderen

Recreatie Noord-Holland biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Negen stagiairs hebben in 2018 een stage of afstudeerproject uitgevoerd. De stages vinden vooral plaats in de recreatiegebieden.

Opleidingen

We legden in 2018 wederom veel nadruk op opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Vanuit de cao is een persoonlijk ontwikkelbudget per medewerker beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft ca. 20% van de medewerkers hier gebruik van gemaakt en wordt dit als zeer positief ervaren. De verwachting is dat de komende jaren meer medewerkers hier actief gebruik van gaan maken.