Dit deden wij in 2017

Een nieuwe directeur, een nieuwe strategie en een daaraan aangepaste interne organisatie: 2017 was een bewogen  jaar. Bovendien werden flinke stappen gezet in de gekozen richting. De strategie en bijbehorende positioneringskeuze heeft vanzelfsprekend invloed op onze interne bedrijfsvoering, waarin zaken als procesoptimalisatie, automatisering, communicatie en een evenwichtiger opbouw van het personeelsbestand en verdere professionalisering centraal staan.

Procesoptimalisatie

In 2017 keken we kritisch naar onze interne processen en hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste verandering is dat de organisatie nu explicieter is ingericht rondom de gebieden. Met de gebieden als uitgangspunt hebben wij in 2017 de interne samenwerkingsverbanden en processen aangepast. Zo opereert er nu een gebiedsteam per opdrachtgevend recreatieschap. Elk team valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de programmamanager en de locatiebeheerder – de zogenoemde tandem. Deze tandem stemt in vaste frequentie af over voortgang in het lopende jaar en de plannen voor het volgende jaar. In 2018 zal blijken welke structuur, bevoegdheden en verantwoordelijkheden nodig zijn om deze werkwijze zo effectief mogelijk te laten verlopen. De mandaten binnen de organisatie passen wij dan conform behoefte en noodzaak aan. Voortvloeiend uit de nieuwe strategie is bovendien een gewenste organisatieontwikkeling geformuleerd, die heeft geleid tot verbeteragenda’s per afdeling. Sommige ingezette verbeteringen konden wij in 2017 al realiseren.

Omgevingsmanagement

De frisse aandacht voor onze propositie en de constatering dat er nog een aantal verbeterkansen lagen op het gebied van omgevingsmanagement, gaven aanleiding tot herbezinning op onze rol als vertegenwoordiger van de recreatieschappen.

Samenwerking met ondernemers

In 2017 kwam naar voren dat de gebiedscommunicatie beter kan. Naar aanleiding hiervan is besloten dat de samenwerking met ondernemers in de gebieden een nieuwe impuls kan gebruiken. Aangezien Recreatie Noord-Holland zich positioneert als ‘spin in het web die belanghebbenden bij elkaar brengt’ (zie positionering/brede oriëntatie) ligt het voor de hand dat wij namens onze opdrachtgevers eenzelfde rol pakken in de gebieden. In Spaarnwoude heeft deze positionering inmiddels geleid tot een actievere faciliterende én participerende rol van het schap in de ondernemersvereniging Spaarnwoude Geeft Energie. De ondernemers hebben de nieuwe rol van het schap van harte toegejuicht en de eerste resultaten – meer interactie, samenwerking en samenhang in het gebied – geven aanleiding om de pilot met Spaarnwoude Geeft Energie naar de andere gebieden uit te rollen.

Nieuwe websites

In april van 2017 gingen zes volledig vernieuwde websites de lucht in: vijf voor de schappen en één voor Recreatie Noord-Holland zelf. De rechtvaardiging voor deze investering vloeide voort uit de diverse communicatiestrategieën, waarin onder andere stond dat de recreant zelf zijn informatiebron moet kunnen kiezen en dat de online aanwezigheid aan verbetering toe was. De nieuwe sites zijn nu schaalbaar (ook leesbaar op tablet en mobiel) en gericht op het verleiden van de recreant om naar de gebieden te komen. Door de site van Recreatie Noord-Holland in te zetten als ‘paraplu-website’ waarop alle schaps-websites samenkomen en door hierop -anders dan voorheen- overkoepelend op activiteit in te zetten, neemt de kruisbestuiving tussen de schappen toe, krijgt het kwaliteitskeurmerk van Recreatie Noord-Holland een explicieter podium en wordt de propositie ‘schaalvoordeel’ online volledig benut.

Maatschappelijk ondernemen

Recreatie Noord-Holland hecht toenemend belang aan het thema duurzaam maatschappelijk ondernemen. Aandacht voor mensen met afstand van de arbeidsmarkt was er altijd al: waar mogelijk maken wij namens onze opdrachtgevers dankbaar gebruik van werkvoorzieningsschappen en reïntegratiebedrijven. Ook voor jongeren is er aandacht in relatie tot groen. Hoewel de maatschappelijke stages geen verplicht onderdeel meer zijn van het middelbare-schoolprogramma biedt Recreatie Noord-Holland, namens de recreatieschappen, scholen graag de gelegenheid om hun leerlingen stage te laten lopen in het groen. Door ze bijvoorbeeld te laten snoeien en (zwerf-) afval te laten opruimen, wordt deze jongeren enig omgevings- en milieubewustzijn bijgebracht.

In 2017 zijn in het Alkmaarder- en Uitgeestermeer Wilgenbosjes gesnoeid door de leerlingen van het Bonhoeffer College en de brugklassen van Scholengemeenschap Reigerbos hebben in Groengebied Amstelland laten zien dat lekker buiten werken en het gebied mooier maken goed samen gaan. Scholieren van het Antoni Gaudi College komen al jaren graag in Het Twiske om hun maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur te tonen. Met heggenscharen en zagen hebben zij  de overhangende beplanting terug gesnoeid. Een mooi initiatief. Ook is er in samenwerking met het Vellesan College tuinonderhoud gepleegd in recreatiegebied Spaarnwoude om het kantoor van Recreatie Noord-Holland en bij boerderij Zorgvrij zijn er wilgen gesnoeid. In Geestmerambacht is er door leerlingen van het Clusius College boomopslag verwijderd en daarvan takkenreel gemaakt voor de vogels, vlinders en kleine zoogdieren. Dit allemaal in het kader van maatschappelijk belang.

Medewerkers

Met de gekozen strategie is steeds duidelijker welke richting Recreatie Noord-Holland inslaat. Hierop aansluitend is besloten om gericht te investeren in personeel. In 2017 gingen twee medewerkers met pensioen en traden drie mensen om andere redenen uit dienst. Om de continuïteit te borgen en om kennis en ervaring te behouden, is bovendien besloten om een aantal inhuurkrachten te vervangen door vaste medewerkers. De teams Vastgoed en Communicatie en ook de afdeling Financiën zijn op deze wijze uitgebreid. In totaal hebben wij in 2017 tien nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Bij de invulling van de vacatures is gestreefd naar een betere balans in leeftijdsopbouw van de organisatie als geheel. Dat leverde een besparing op, deels door de verschuiving van inhuur naar vast en deels door in te spelen op het natuurlijke verloop binnen de organisatie. Ook legden we in 2017 meer nadruk op opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers. Deze lijn wordt in 2018 voortgezet, met de bedoeling om deze thema’s structureel aandacht te geven.